Verhoging snelheid N 340 Zwolle – Ommen

Foto van auteur

Zwolle – Een omleiding met twee keer twee rijstroken tussen Zwolle en Dalfsen, een verhoging van de snelheid op de N 340 van 80 km/uur naar 100 km/uur en ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen bij Dalfsen, Oudleusen, De Stouwe en Varsen. Deze aanpassingen aan de huidige N 340 moeten er voor zorgen dat het verkeer tussen Zwolle en Ommen de komende jaren vlot en veilig door de Vechtstreek kan rijden. Dit blijkt uit het provinciale voorkeursalternatief voor de aanpak van de N 340 dat vandaag door gedeputeerde Job Klaasen, verantwoordelijk voor verkeer en vervoer in Overijssel, is gepresenteerd.

Naast de aanpassingen aan de huidige provinciale weg tussen Zwolle en Ommen wordt ook de aansluiting van de N 340 op de N 48 aangepakt. De N 48, van Varsen naar Arriërveld (naar de aansluiting op de nieuwe omleiding Ommen), wordt verbreed naar twee keer twee rijstroken, met  een maximum snelheid van 100 km/uur. De maximum snelheid op de N 377 provinciale weg van Lichtmis naar Slagharen blijft (buiten de woonkernen) 100 km/uur.

Fasering

Het voorkeursalternatief verbetert niet alleen de doorstroming en veiligheid op de N 340. De provincie is van mening dat het ook de ontwikkelingskansen van de Vechtstreek verbetert. Een goede bereikbaarheid ondersteunt de economie. En de aanpak van de huidige weg voorkomt een nieuwe, grootschalige doorsnijding van het noordelijk gelegen open landbouwgebied en de natuur-, landschaps- en recreatiewaarden daarvan. De omleiding aan de westkant van het tracé (tussen Kranenburgweg en Ankummerdijk) geeft daarnaast meer ruimte aan de Vecht. Het huidige tracé van de N 340 van de Kranenburgweg naar de Ankummerdijk wordt afgewaardeerd tot een erftoegangsweg. Dit tracé wordt geschikt gemaakt voor al het fietsverkeer op deze route.

Het voorkeursalternatief wordt gefaseerd uitgevoerd. Het provinciebestuur wil de grootste knelpunten als eerste aanpakken. Hierbij gaat het om:

  • de westelijke omleiding met een ongelijkvloerse kruising bij de spoorlijn;
  • de aansluiting van de N 340 op de N 48 en de verbreding van de N 48;
  • een veilige (fiets)oversteek bij Oudleusen.

Daarnaast start de provincie samen met het Rijk en de gemeente Zwolle een apart deelproject voor de gezamenlijke aanpak van het knooppunt A28 – N 340 – Kranenburgweg.

Planstudie PlanMER

Om tot een voorkeursalternatief te komen, is er het afgelopen halfjaar een milieueffect onderzoek uitgevoerd. In deze Planstudie PlanMER zijn vijftien tracéalternatieven onderzocht variërend van sec de aanpak van de knelpunten op de weg tot een geheel nieuw noordelijk tracé. In het PlanMER zijn de effecten van alle alternatieven op onder andere verkeer en vervoer, de leefomgeving, de landbouw en de natuur onder de loep genomen. De uitkomsten van het onderzoek hebben Gedeputeerde Staten gebruikt voor het opstellen van de Ontwerp-structuurvisie. Hierin heeft het provinciebestuur een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van de alternatieven om te komen tot een voorkeursalternatief.

Reacties

Omwonenden, organisaties en belangstellenden kunnen van 9 februari tot en met 23 maart 2009 een mondelinge of schriftelijke reactie geven op het voorkeursalternatief (Ontwerp structuurvisie) en het milieueffectrapport (Planstudie PlanMER). De rapporten liggen in die periode tijdens kantooruren ter inzage in het provinciehuis, het informatiecentrum van de gemeente Zwolle en de gemeentehuizen van Dalfsen en Ommen. De rapporten zijn vanaf 2 februari ook te downloaden via www.provincie.overijssel.nl/n340.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens de inspraakperiode organiseert de provincie drie informatiebijeenkomsten waar belangstellenden een persoonlijke toelichting op de plannen kunnen krijgen en de resultaten van de diverse onderzoeken kunnen bekijken. De informatiebijeenkomsten vinden plaats op:

  • 17 februari van 16.00 – 21.00 uur in Mooirivier Congreshotel, Oude Oever 10, Dalfsen;
  • 19 februari van 16.00 – 21.00 uur in Lindenberg Partycentrum, Balkerweg 17/A, Ommen;
  • 26 februari van 16.00 – 21.00 uur in Hotel Restaurant Hof van Dalfsen, Haersolteweg 3, Dalfsen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)