Politie IJsselland tevreden over 2006

Foto van auteur

2006 is een goed jaar geweest voor de bevolking van IJsselland als we afgaan op de cijfers van de politieregio IJsselland. Opvallend zijn de verkeersresultaten. Ten opzichte van 2005 is het aantal doden en gewonden in het verkeer in 2006 met maar liefst 14% afgenomen! Dit ging van 413 in 2005 naar 355 in 2006. Het aantal verkeersovertredingen is eveneens gedaald. Kijkend naar de vijf speerpunten – snelheid, alcohol, autogordels, helmen en roodlicht – is het aantal overtredingen op alle punten afgenomen.

Verkeersveiligheid is een belangrijk speerpunt voor de Politieregio IJsselland. Al eerder gooide het korps hoge ogen met het Team Subjectieve Verkeersonveiligheid (TSV), waarbij het team zich voornamelijk richt op snelheidsproblemen en verkeersonveilig gedrag. Daarnaast wordt er gericht gecontroleerd – op de meest verkeersonveilige locaties – op de belangrijkste oorzaken van letselongevallen: alcohol, snelheid, bromfietsen, gordel en rood licht. Dit zien we ook terug in de daling van het aantal verkeersovertreders. Deze aantallen namen af met respectievelijk 16% (snelheid); 1% (alcohol); 14% (gordels); 19% (helmen) en 3% (roodlicht). Hoewel er geen officieel onderzoek is verricht naar een verband tussen het verkeersbeleid en de afname van het aantal verkeersslachtoffers in de regio, vindt de politie IJsselland toch dat de cijfers het beleid bevestigen. “Blijkbaar controleert de politie op de juiste plaatsen en op de juiste momenten”, laat de politie weten.

Pakkans groot

De handhavingsdruk op verkeerszaken is en blijft groot. Elke wijkscan (o.a. door gemeente) en ieder bezoek dat wij brengen aan de wijken laten steeds weer zien dat verkeers(on)veiligheid leeft. Dat is ook niet zo vreemd, mensen hebben immers dagelijks met verkeer te maken. De vraag om verkeershandhaving is dan ook hoog en staat bovenaan de agenda van de politie. Doordat mensen ook het gevoel hebben dat de politie veel controleert, gaat de pakkans – ook gevoelsmatig – sterk omhoog, wat weer leidt tot beter verkeersgedrag, minder overtredingen en minder ongevallen. Een beleid dat al langer gevoerd wordt, begint zo z’n vruchten af te werpen.

 

Dagelijks toezicht

Met name het district Midden (Zwolle, Dalfsen/Ommen en Hardenberg) laat een grote daling in het aantal verkeersslachtoffers zien (24%), met als uitspringer het teamgebied Zwolle-Centrum/Zuid. Dagelijks verkeerstoezicht op zogenaamde hot-spot locaties zijn een belangrijke oorzaak hiervan. Controles op bijvoorbeeld bromfietsers aan het Maagjesbolwerk en in de Diezerstraat en Roggestraat in Zwolle, zijn zulke hot-spots.

 

 

2005

2006

Verschil

Afname

Totaal verkeersovertredingen op 5 speerpunten

266.045

223.768

-42.277

-16%

Snelheid

243.825

204.047

-39.778

-16%

Alcohol

1.065

1.055

-10

-1%

Autogordels

13.161

11.260

-1.901

-14%

Helmen

2.133

1.729

-404

-19%

Roodlicht

5.861

5.677

-184

-3%


Verkeersovertredingen op vijf speerpunten (prognose)

 

Daling vermogensdelicten

Naast de goede verkeerscijfers, laten de overige cijfers een lichte daling in het totaal aantal misdrijven zien van 5 procent (van 27.620 naar 26.247), wat een absolute daling van ruim 1370 misdrijven betekent. Kijkend naar de cijfers zien we dat met name het aantal vermogensdelicten is afgenomen. Daarbij valt te denken aan woninginbraken, fietsendiefstallen en auto-inbraken. Daarnaast heeft het aantal geweldsdelicten (o.a. openlijke geweldpleging en mishandeling)  zich – na een paar jaren van stijging – in 2006 nagenoeg gestabiliseerd (nog lichte stijging). In de jaren 2003, 2004 en 2005 was er steeds een stijging van ruim 8% per jaar zichtbaar en nu nog ‘slechts’ 3%. Een niet onbelangrijk resultaat.

 

 

 

2005

2006

Verschil

Toe-/afname

Diefstal/inbraak woning

1.270

1.126

-144

-11%

Diefstal uit/vanaf motorvoertuig

3.360

2.526

-834

-25%

Diefstal van brom-, snor-, fietsen

4.901

4.253

-648

-13%

Zakkenrollerij

397

208

-189

-48%

Diefstal af/uit/van overige voertuigen

364

244

-120

-33%

 

Vermogensdelicten

Met name auto-inbraken

Met name fietsendiefstallen

Met name diefstal af of uit een fiets

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)