B&W verstrekt 10 miljoen aan zorg in Zwolle

Foto van auteur

Op basis van strakke afspraken verstrekt het college van B&W ongeveer 9,6 miljoen euro aan diverse zorginstellingen. Icare jeugdgezondheidszorg ontvangt 1,4 miljoen. Datzelfde bedrag is ook beschikbaar voor het algemeen maatschappelijk werk de Kern. Voor vrouwenopvang stelt de gemeente 1.8 miljoen beschikbaar en voor de verslavingszorg ontvangt de Tactus Groep 1,8 miljoen. De subsidie aan het Leger des Heils en IrisZorg voor maatschappelijke opvang bedraagt dit jaar ruim 3 miljoen euro.

De afspraken tussen de gemeente Zwolle en de subsidieontvangers zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Nauwkeurig is beschreven welk deel van de subsidie voor welke prestatie en taak bestemd is. Activiteiten gericht op voorkomen van problemen krijgen een prominente rol in de te leveren prestaties. De gemeente verplicht de instellingen een inhoudelijke en financiële verantwoording af te leggen voor de besteding van de subsidie in relatie tot de geleverde prestaties. Rapportages over de realisatie van de activiteiten en prestaties, maar ook tussentijds over de voortgang in een periodiek overleg zijn vastgelegd in de overeenkomst.

Icare Jeugdgezondheidszorg

De subsidie aan Icare is bestemd voor het uniforme deel van het vastgestelde landelijke basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jarigen en voor de doelgroep 0 tot 19 jaar voor de uitvoering van het maatwerkdeel van het basistakenpakket.

Tot dat takenpakket behoort ondermeer het signaleren en inschatten van de zorgbehoefte, vaccinaties van kinderen en het geven van voorlichting, advies en begeleiding aan ouders en verzorgers.

Een deel van de subsidie is bestemd voor huisbezoeken en consulten voor 0 tot 4 jarigen en voor de zorg voor kinderen van vrouwen die opgevangen worden in de Vrouwenopvang. Icare verzorgt daarnaast preventieve en collectieve voorlichtingen, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden voor allochtone moeders voor bestrijding van hoofdluis en voorkoming van astma.

Wethouder Dannenberg licht toe: “De activiteiten moeten op een toegankelijke wijze worden aangeboden en voor alle inwoners van de gemeente toegankelijk en bereikbaar zijn. Dat is Icare toe te vertrouwen. Concrete afspraken daarover hebben we vastgelegd in de overeenkomst”.

Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern

De gemeenten Zwolle, Zwartewaterland en Kampen nemen diensten af van het AMW Stichting De Kern. De Kern ontvangt van de drie gemeenten subsidie. De Kern is een laagdrempelige organisatie voor praktische en emotionele hulpverlening.

Met de subsidie verplicht de gemeente Zwolle De Kern tot een verhoging van de productie en prestaties per hulpverlener. “De stijging van de productie per hulpverlener lijkt na onderzoek redelijk en uitvoerbaar. Het aantal hulpverleningstrajecten kan daardoor toenemen. Het resultaat moet ondermeer een vermindering van de wachtlijst zijn”, aldus de wethouder.

Met De Kern is vervolgens afgesproken dat zij capaciteit beschikbaar stelt voor het uitstapbeleid van prostitutie en voor het actief opzoeken van mensen die de hulpverlening nog niet hebben gevonden.

Vrouwenopvang Overijssel

Voor de opvang van en hulpverlening aan vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk geweld ontvangt deze instelling jaarlijks een subsidie van de gemeente Zwolle. Een deel van de subsidie wordt samen met de gemeente Enschede bestemd voor bovenregionale activiteiten en voorzieningen zoals de 24-uurs crisisopvang en vrouwenwoonvoorzieningen met begeleiding. Een ander deel van de subsidie is met name inzetbaar voor regionale activiteiten en voorzieningen zoals het Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld, ambulante hulpverlening en preventie.

Voor het eerst dit jaar is er door het College een nieuwe systematiek met de gemeente Enschede overeengekomen voor de subsidiering van de bovenregionale voorzieningen. Dit levert voor de gemeente Zwolle een voordeel op van bijna 100.000 euro. Het College stelt aan de raad voor om dit in te zetten voor extra ambulante hulpverlening en preventie alsmede nog één extra crisisopvangplaats. Hiermee kunnen in 2007 meer slachtoffers van huiselijk geweld worden geholpen en kan de gemeente voldoen aan haar beleidsambities en de afspraken met het rijk in het kader van het grote stedenbeleid.

Tactus Groep

De Tactus Groep krijgt van de gemeente Zwolle een subsidie voor de opvang en hulp aan verslaafden in ondermeer Zwolle, Harderwijk en Hardenberg. Het CAD Zwolle maakt vanaf 2007 onderdeel uit van de Tactus Groep.

In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over het aantal cliënten dat de Tactus Groep in behandeling neemt. Aan het bereiken van allochtone cliënten besteedt de Tactus Groep extra aandacht.

Ook is afgesproken dat een deel van het subsidiebedrag gereserveerd is voor begeleid wonen en de methadonbegeleiding. Bovendien zet men zich in voor het project Alcohol en jeugd en de aanpak van huiselijk geweld.

De wethouder maakt een compliment aan de Tactus Groep: “Zij zijn er in geslaagd een kostprijs per product te presenteren. Daardoor krijgen we beter inzicht in de besteding van de subsidie en het resultaat dat met de hulpverlening wordt bereikt”.

Leger des Heils en IrisZorg

De gemeente maakt ruim 3 miljoen euro vrij voor de opvang en hulp aan dak- en thuislozen door het Leger des Heils Overijssel en IrisZorg.

IrisZorg is het resultaat van een fusie van Arcuris en de Grift, met onder meer voorzieningen in Harderwijk en Nunspeet.

Wethouder Dannenberg is tevreden over de uitvoeringsovereenkomst die samen met het Leger des Heils en IrisZorg is opgesteld. “Er zijn heldere afspraken gemaakt over de inzet van de subsidie. Met deze overeenkomst kunnen over de voorwaarden en de verantwoording geen misverstanden ontstaan. Bovendien biedt het een solide basis voor een goede opvang in onze regio”.

In de overeenkomst zijn ondermeer afspraken vastgelegd over het aantal cliënten dat de instellingen opvangen en de verblijfsduur. Zij spannen zich daarbij in een aanbod te doen aan allochtone cliënten die nu de weg naar de hulpverlening nog niet hebben gevonden.

Nauwkeurig is beschreven welk deel van de subsidie voor welke opvang bestemd is. Zo is er een bedrag gereserveerd voor bijvoorbeeld de crisisopvang Nunspeet, de nachtopvang Harderwijk, dagopvang Bonjour in Zwolle, nachtopvang Nel Banninkhuis en de tijdelijke opvang van asielzoekers.

Beide instellingen werken actief samen met ketenpartners zodat de opvang van dak- en thuislozen zo efficiënt mogelijk gebeurd en er een totaalaanbod van opvang aan daklozen gedaan wordt.