SP wil sluitende aanpak voor WAJONG’ers

Foto van auteur

De SP in Zwolle is blij met de extra 180.000 euro die voor de gemeente Zwolle is vrijgemaakt om de wachtlijsten bij de sociale werkvoorziening op te lossen. De SP: “Aangezien de wachttijd voor een Zwolse WSW geïndiceerde ongeveer drie jaar bedraagt, is het fijn dat er met dit extra geld op de sociale werkvoorziening kan worden ingezet. Het is immers niet de bedoeling dat mensen thuis zitten, omdat er onvoldoende plek is. De oplossing die de gemeente aandraagt door het financieren van voortrajecten juicht de SP van harte toe. Gezien de lengte van de wachtlijsten en de gemiddelde wachttijd van drie jaar is het belangrijk dat mensen niet nutteloos thuis komen te zitten.”

Toch maakt de SP zich zorgen om de geïndiceerde voor de sociale werkvoorziening (WSW geïndiceerde) met een WAJONG uitkering. Het college antwoordde op schriftelijke vragen van de SP, dat indien er middelen overblijven deze kunnen worden ingezet voor de WSW geïndiceerde met een WAJONG uitkering. “Het is heel onwaarschijnlijk dat u van deze 180.000 euro geld overhoudt. Immers de gemiddelde kosten (loon, incl. belgeleiding) per traject van twee jaar bedragen 31.793 euro (excl. BTW). Wanneer je deze 180.000 deelt door dit bedrag kunnen er 5,6 trajecten worden ingezet. Aangezien er 150 mensen op de wachtlijsten staan, is het zeer onwaarschijnlijk dat u aan de doelgroep van de WSW geïndiceerde WAJONG’ers toe komt”, zegt de SP.

De SP vindt dit zorgelijk. “Er staan nu jongeren in de leeftijd van 18 tot ongeveer 25 jaar op de wachtlijst bij de WEZO, die op dit moment zonder dagbesteding thuis zitten. Ze verleren de aangeleerde vaardigheden en kunnen zich eventueel bezighouden met minder positieve activiteiten. Het is zorgelijk, maar ook zeker niet wenselijk. Voor schoolverlaters met een WAJONG uitkering en een WSW indicatie is een sluitende aanpak nodig. Met een sluitende aanpak wordt beoogd om deze jongere, aansluitend aan de schoolperiode, te plaatsen binnen een WSW bedrijf. Op deze manier behouden zij hun aangeleerde vaardigheden.”

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Bijstand is de Wet Inschakeling Werkzoekende komen te vervallen. In deze laatste wet was geregeld dat de gemeenten verantwoordelijk was voor de reïntegratie van haar WSW geïndiceerde inwoners die een uitkering ingevolge de WAJONG ontvangen, maar aan wie nog geen WSW dienstverband kan worden aangeboden. Het ging hier voornamelijk om de groep schoolverlaters uit het VSO/(Z)MLK onderwijs.

Op basis van de Wet SUWI is het UWV, verantwoordelijk voor de reïntegratie van WAJONG’ers met een WSW indicatie. Het UWV zet voor deze groep cliënten gesubsidieerde arbeid in.

Het gaat hier om een bijzondere doelgroep waarvoor het van groot belang is om verworven vaardigheden te behouden en zo mogelijk verder te ontwikkelen. Bovendien kunnen deze cliënten op deze manier voorbereid worden op hun toekomstige WSW plek. Langdurig thuiszitten van deze doelgroep is funest en betekent dat zij hun aangeleerde vaardigheden verliezen en bij een herkeuring een negatieve WSW indicatie krijgen. Zij vallen dan onder dagopvang.

In artikel 7 en 8 van de WWB is verwoord dat het college verantwoordelijk is voor het ondersteunen richting arbeidsinschakeling van de gemeentepopulatie in de vorm van voorzieningen, zoals scholing, gesubsidieerde arbeid en sociale activering. Dit is, conform de verantwoordelijkheidsverdeling UWV en gemeenten, niet van toepassing op UWV cliënten. Wel is in de wet aangegeven dat het college dient samen te werken met het UWV en CWI en dat het college en UWV kunnen overeenkomen dat gemeentelijke reïntegratievoorzieningen ook kunnen worden ingezet voor UWV cliënten.

In de gemeente Raalte en de gemeente Deventer is al een sluitende aanpak voor WAJONG’ers met een WSW indicatie gerealiseerd door middel van een subsidie van het UWV die 85% van de loonkosten dekt. De gemeenten hebben een bijdrage van 15% van de loonkosten en de begeleidingskosten.

De cliënt krijgt hierbij:

  1. een tijdelijk dienstverband (tot een SW-dienstverband kan worden aangeboden, doch maximaal voor 2 jaar)  voor maximaal 32 uur op basis van het minimumloon.
  2. WEZO-flex verzorgt trajectplan en de hierbij horende begeleiding.
  3. Een inspanningsverplichting van WEZO om de cliënt zoveel mogelijk te laten doorstromen naar begeleid werken, c.q. detachering, ook in de periode van gesubsidieerde arbeid.
  4. UWV vergoed 85% van de loonkosten
  5. Gemeente vergoed 15% van de loonkosten
  6. Gemeente vergoed kosten trajectplan en begeleiding

De kosten voor de gemeenten worden ten laste gebracht van het WWB budget.

“In het gemeentelijk beleid wordt aangegeven dat er extra ingezet wordt op het vergroten van de ontwikkelingskansen en het voorkomen van achterstanden bij jeugdigen van 0 tot 23 jaar. Ook geeft het college in een  begroting aan dat het wil bevorderen dat mensen die onder de doelgroep van de Wet Sociale Werkvoorziening vallen hier gebruik van kunnen maken en hier ook daadwerkelijk gebruik van maken. B&W wil hierbij de gemeentelijke mogelijkheden optimaal benutten (pag. 96, programmabegroting 2006).”

De SP is doordrongen van de noodzaak van bovengenoemde regeling en verzoekt het college dringend de hiervoor beschreven oplossing m.b.t. WAJONG’ers met een WSW indicatie serieus te onderzoeken voor de gemeente Zwolle.

Graag ontvangt de SP zo spoedig mogelijk een reactie waarin het college beargumenteerd waarom het wel of niet bereid is om het door de SP gevraagde onderzoek te starten.

Namens de fractie van de SP,

Tjitske Siderius

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)