Waterschap volop aan het maaien

Foto van auteur

Het Waterschap Groot Salland is begonnen met het maaien van sloten, kanalen en waterkeringen.

Het waterschap maait waterbodems en oevers van sloten en kanalen om te voorkomen dat ze dichtgroeien. Er moet voldoende water doorheen kunnen stromen om wateroverlast of juist verdroging te voorkomen. Groot Salland maait ongeveer 2000 kilometer hoofdwatergang gemiddeld twee keer per jaar. De frequentie van maaien is onder meer afhankelijk of er wel of niet voldoende water kan worden aan- of afgevoerd. Dichtgegroeide en ondiepe watergangen maken goed beheer van het waterpeil onmogelijk. De intensieve neerslag van de laatste tijd illustreert nog eens de noodzaak voor goed onderhoud.

Bijzondere flora en fauna

Om rekening te houden met de Gedragscode Flora- en Faunawet worden tijdens het maaien  bepaalde plekken ontzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties met bijzondere soorten flora, zoals Kievitsbloemen en Kruipend moerasscherm, en fauna, zoals Bittervoorns, Modderkruipers en diverse soorten vogels.

Om dit te voorkomen werkt Groot Salland op plaatsen waar beschermde soorten voorkomen volgens de voorschriften van de door LNV goedgekeurde Gedragscode Flora- en Faunawet voor waterschappen. 

Voorkeursperioden

In de Gedragscode Flora- en Faunawet zijn verschillende voorkeursperioden aangegeven voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden. Voor bijvoorbeeld het schoonmaken van watergangen geldt als voorkeursperiode 15 juli tot 1 november. In de perioden 1 juni tot 15 juli en 1 november tot 15 maart kunnen deze werkzaamheden alleen worden verricht wanneer tijdens de werkzaamheden goed wordt gelet op het instant houden van de planten, vogels en amfibieën. Dit is ook de reden dat het waterschap met ingang van 2007 tot 15 juli, waar mogelijk, een taludzijde of een gedeelte daarvan heeft laten staan. In de periode 15 maart tot 1 juni wordt zelfs alleen in uiterste noodzaak en met de nodige voorzorg onderhoud uitgevoerd. Redenen hiervoor zijn broedende vogels en vissen en amfibieën die eitjes afzetten.

Voor de maaiwerkzaamheden zet Groot Salland smal- en breedspoortractoren en hydraulische kranen in. De smalspoortractoren (zie foto) zijn uitgerust met een maai/harkcombinatie om taluds te maaien. Bij een breedspoortractor wordt dit met een klepelmaaier gedaan. Een maai-/veegboot zet het waterschap in voor onderhoud van de heel brede watergangen en grote vijvers.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)