Waterschap gaat ‘stadsdijken’ Zwolle versterken

Foto van auteur

Zwolle – Het Waterschap Groot Salland gaat aan de slag met de dijken langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water in Zwolle. Daarmee anticipeert het waterschap nu al op de zwaardere waterveiligheidseisen die vanaf 2017 worden ingevoerd. Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

stadsdijken.jpg

Het was al wel bekend dat de dijken langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en Zwarte Water toe zijn aan een opknapbeurt. In 2014 startte het waterschap met de voorbereidingen hiervoor. In datzelfde jaar besloot het kabinet vanwege de Deltabeslissingen dat sommige delen van Nederland een betere bescherming moeten krijgen: het risico op een overstroming moet nóg verder omlaag. Dat geldt ook specifiek voor het genoemde gebied in Zwolle. Daarnaast neemt de kennis over hoe een dijk kan bezwijken steeds meer toe en is het de verwachting dat door de klimaatverandering vaker extreme hoeveelheden water worden aangevoerd naar deze regio.

Nieuwe eisen
Het Waterschap Groot Salland wacht niet af totdat de nieuwe veiligheidseisen zijn ingevoerd, maar anticipeert er nu op. In de voorbereiding van het project Dijkverbetering Stadsdijken Zwolle zijn deze nieuwe eisen meegenomen. De uitkomst is dat in totaal 7,5 kilometer van de dijken langs de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en Zwarte Water moet worden aangepakt.

Vanaf september 2015 onderzoekt Groot Salland welke maatregelen het beste genomen kunnen worden. Hierbij kijkt het ‘schap’ naar verschillende varianten van dijkversterking en neemt hierin ook innovatieve technieken mee. Voorwaarde is dat de maatregelen passen bij de omgeving en de kwaliteit van de gebieden minstens hetzelfde blijft.

Drie fasen
Het project is opgesplitst in drie fasen. Van 2015 tot in 2017 vindt de zogeheten Verkenning plaats. Daarin onderzoekt Groot Salland welke maatregelen genomen moeten worden en hoe deze het beste passen in de omgeving. Vervolgens worden in de Planuitwerking van

2017 tot en met 2019 oplossingen uitgewerkt en vergunningen aangevraagd. Ook komen de plannen dan ter inzage te liggen. De daadwerkelijke Uitvoering staat gepland voor 2020 tot en met 2022.

Zwolle waterstad
Het dijkversterkingsproject in Zwolle is één van vele op de lijst van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat Zwolle ook in de stad dijken heeft, is niet zo gek, aangezien het van oudsher een waterstad is. Zwolle ligt aan de Overijsselse Vecht en het Zwarte Water en ten zuidwesten van de stad stroomt de IJssel. Waar water is, zijn ook dijken. Niet alleen de bekende oer-Hollandse dijken langs rivieren, maar ook dwars door de stad, soms niet eens zichtbaar als waterkering. Met het Zwolse Hoogwaterbeschermingsproject versterkt het waterschap een deel van deze ‘onzichtbare dijken’.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het Waterschap Groot Salland gaat samen met provincie, gemeenten, belangengroepen, bedrijfsleven en inwoners aan de slag met één van de meest omvangrijke wateropgaven: het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In de komende 10 tot 15 jaar pakt het waterschap ongeveer 100 kilometer dijk en zo’n 30 stuwen, sluizen, gemalen en coupures aan. Dat is nodig om ze aan de nieuwe veiligheidseisen te laten voldoen.

www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl