Allochtonen wijken buurtaccomodaties

Foto van auteur

Gesubsidieerde wijk- en buurtaccommodaties, zoals buurthuizen en wijkcentra, zijn bedoeld voor iedereen en moeten ook toegankelijk zijn voor alle inwoners. In de Kadernotitie Accommodatiebeleid is echter geconstateerd dat de praktijk soms anders uitwijst. Dit geldt vooral voor de toegankelijkheid van wijkaccommodaties voor jongeren, allochtonen en gehandicapten. De gemeente wil de problematiek bij allochtonen en jongeren nader onderzoeken.

In het geval van jongeren en allochtonen lijkt het erop dat de problematiek schuilgaat in specifieke, persoonlijke ervaringen die lastig onder een algemene noemer te vatten zijn. Om greep te krijgen op de oorzaak en aanleiding van de knelpunten op het gebied van toegankelijkheid bij deze twee groepen, start de gemeente een onderzoek om dit duidelijk te krijgen. Het is de bedoeling dat de onderzoeksuitkomsten (indien mogelijk) worden betrokken bij het opstellen in het vernieuwde subsidiebeleid wijkaccommodaties. De knelpunten voor gehandicapten hebben vaak een veel duidelijker oorzaak. Mensen met een lichamelijke beperking ervaren namelijk veelal fysieke belemmeringen bij het gebruik van accommodaties. Daarom is onderzoek naar de oorzaken in dit geval niet nodig.

Onderzoeksopzet allochtonen

De gemeente wil middels een onderzoek in kaart brengen welke belemmeringen door allochtonen worden ervaren om naar een wijkaccommodatie toe te gaan en wat er zou moeten veranderen om een wijkaccommodatie toegankelijker te maken voor hen. Daartoe wordt binnenkort een aantal focusgroepbijeenkomsten georganiseerd met allochtonen die wel naar een wijkaccommodatie willen, maar niet gaan omdat ze een belemmering ervaren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ingezoomd op de redenen waarom allochtonen een belemmering ervaren en hoe deze belemmeringen opgeheven kunnen worden. De resultaten zijn naar verwachting begin 2007 bekend.

Onderzoeksopzet jongeren

Ook wil de gemeente wil graag van jongeren weten of jongeren de wijkaccommodaties toegankelijk vinden en wat er zou moeten veranderen om dit te verhelpen. Hiervoor is een internetenquête uitgevoerd onder een selectie jongeren die lid zijn van het Zwolse Burgerpanel. In totaal zijn er zo’n 1500 jongeren benaderd. Aanvullend daarop wordt binnenkort een focusgroepbijeenkomst georganiseerd. De onderzoeksresultaten zijn naar verwachting begin 2007 bekend.

 

Gehandicapten

Om de toegankelijkheid van wijkaccommodaties voor gehandicapten te waarborgen is in het Bouwbesluit een minimum aan kwaliteitseisen voor openbare gebouwen opgenomen. Daarnaast wijst de gemeente ontwikkelaars van openbare gebouwen, waaronder wijkaccommodaties, aan het begin van het bouwproces op de toegankelijkheidsaspecten. Tevens heeft de gemeente twee maal per jaar overleg met de Zwolse Gehandicaptenraad (ZGR) over in ontwikkeling zijnde openbare gebouwen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)