Zwolle is een veilige stad, maar moet wel waakzaam blijven

Foto van auteur

Foto: Hennie Vrielink

Zwolle – Zwollenaren voelen zich steeds veiliger in hun buurt. Veel voorkomende criminaliteit zoals zakkenrollerij en autodiefstal zijn gedaald en het aantal woninginbraken is de afgelopen vijf jaar zelfs gehalveerd. Het vertrouwen in de politie is duidelijk toegenomen. De gemeenteraad discussieerde maandagavond over de Veiligheidsvisie voor de komende vier jaar. Om een veilige stad te blijven wil het college van burgemeester & wethouders extra aandacht besteden aan een zestal prioriteiten, die hieronder stuk voor stuk worden genoemd. De woordvoerders van de politieke partijen steunden zonder uitzondering de veiligheidsvisie van B&W, maar maakten hier en daar wel een aantal kanttekeningen.

Verwevenheid van onder- en bovenwereld.
In Zwolle zien we dat terug in drugshandel, zorgfraude, illegale of gedwongen prostitutie en witwaspraktijken. Er is zelfs sprake van mensenhandel. Inwoners zijn geschrokken van de handgranaat in de Voorstraat. Zowel burgers als overheid moeten zich hier meer bewust van zijn en zich hiertegen kunnen verweren. Volgens burgemeester Henk Jan Meijer moeten we hier “een tandje bijzetten”.

Internetveiligheid
De digitale veiligheid wordt bedreigd door cybercrime en hier moeten we ons tegen verweren. Burgers en ondernemers moeten meer bewust worden gemaakt met deze risico’s. D66 woordvoerder Sander van Dijk benadrukte dat ook de gemeentelijke organisatie moet worden versterkt om privacy en gegevens van burgers te beschermen.

Overlast personen met verward gedrag
Steeds vaker worden buurten met deze overlast geconfronteerd. Volgens Ronald Buitenhuis van de ChristenUnie zijn het niet alleen de politie en zorginstellingen die dit probleem moeten oppakken, maar zou de buurt ook haar verantwoordelijkheid moeten nemen en dit niet te snel als “onaangepast gedrag” moeten bestempelen. De burgemeester onderstreepte dit door te wijzen op “de sociale draagkracht” van de buurt.

Lennart Hartman van GroenLinks miste het onderwerp ‘huiselijk geweld’ in de visie van B&W, maar de burgemeester gaf aan dat Zwolle hier al veel aan doet met de extra bevoegdheden van de burgemeester zoals het instellen van een huisverbod.

Overlast en criminaliteit onder jongeren
Deze overlast neemt toe, waarbij er soms zelfs sprake is van criminaliteit. Hierbij zal worden ingezet op intensieve persoons- en groepsgerichte aanpak in met name Zwolle West. CDA-er Arjan Spaans pleitte voor meer wijkagenten, terwijl Brammert Geerling van de SP meer voelde voor meer opbouw- en jongerenwerkers. Burgemeester Meijer benadrukte dat er al veel aan dit probleem wordt gedaan en dat de wijkagenten samen met Travers hier goed werk verrichten.

Overlast wordt ook veroorzaakt door “dronken mensen” en daarin hebben ook de horecaondernemers een verantwoordelijkheid volgens de meeste fracties. De VVD hield nog een pleidooi voor verlichting in Park de Wezenlanden, waar onlangs een roofincident heeft plaatsgevonden.

Het CDA noemde in dit verband de mogelijke overlast door de nieuwe coffeeshop in de Vechtstraat, maar volgens de burgemeester komen er nauwelijks overlastklachten binnen over de vier bestaande coffeeshops.

Verkeersveiligheid
Door de groei van de stad blijft verkeersveiligheid een aandachtspunt. VVD-er Thom van Campen wil het te harde rijden in woonwijken hard aanpakken en als de politie daar te weinig tijd voor heeft kan de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente volgens hem worden ingezet. Woordvoerder Hennie van Schenkhof van de PvdA  vroeg aandacht voor de veiligheid op fietsstraten en 30 km zones.

Aan het eind van het debat bedankte de burgemeester de gemeenteraad voor de waarderende woorden. Ook hij is tevreden dat de “high impact crimes” zijn gedaald, waardoor het veiligheidsgevoel van burgers is toegenomen. Op 11 februari neemt de gemeenteraad een formele beslissing over het voorgestelde veiligheidsbeleid van B&W met de zes gekozen prioriteiten.