VVD wil uitleg over studie zoeklocaties

Foto van auteur

Afgelopen maandag sprak de raad in eerste termijn over de inspraaknotitie Structuurplan. Tijdens het debat is door de raadsfracties van de Partij van de Arbeid, de Christenunie en Plaatselijk Belang Zwolle een amendement ingediend, dat oproept om nadere studies uit te voeren naar onder andere de zoeklocaties IJsselvizier, Stadsbroek en Dijklanden.

 

“Uit de toelichting van het amendement blijkt dat de bedoeling van het amendement gericht is op het op nul zetten van de woningbouwaantallen voor de genoemde gebieden. Vooral omdat het college tegelijkertijd opgeroepen wordt om aanvullende locaties te zoeken lijkt het erop, dat het proces waarin het structuurplan zich nu bevindt, stop wordt gezet en feitelijk wordt overgedaan”, zegt de VVD in Zwolle. Omdat de beantwoording door het college, mede als gevolg van een lange eerste termijn van de raad, in tijd beperkt werd, is het de partij niet duidelijk geworden welke gevolgen het aannemen van dit amendement kan hebben op het vervolg van het opstellen van het structuurplan. De VVD Zwolle is van mening dat met de gevraagde onderzoeken vertraging ontstaat in het uiteindelijke vaststellen van het structuurplan. Het gaat daarover een vraag stellen aan het college.

Deze vertraging is in de ogen van de VVD onwenselijk omdat het structuurplan van groot belang is om de verdere ontwikkeling van Zwolle vorm te geven en bovendien inwoners van Zwolle duidelijkheid geeft waar wel en niet gebouwd gaat worden.

 Het structuurplan, de inspraak en de door de raad gevraagde beoordelingscriteria geven voldoende handvatten om een uiteindelijk oordeel te geven over waar en hoe locaties bebouwd worden.

Omdat het college om tijdsredenen niet in de mogelijkheid is geweest om inhoudelijk op de consequenties van het amendement 11.1 ‘Onderbouwen woningbouwmogelijkheden’ te reageren heeft de VVD Zwolle de volgende vraag in het kader van artikel 44.

  1. Welke consequenties heeft het aannemen van amendement 11.1 ‘Nader onderbouwen woningbouwmogelijkheden’ voor de verdere voortgang van het proces rondom de vaststelling van het structuurplan?

De VVD Zwolle verzoekt het college deze vraag in verband met de stemming over de inspraaknotitie structuurplan uiterlijk op vrijdag 24 november schriftelijk te behandelen of anders mondeling te beantwoorden voorafgaand aan de stemmingen in de raad van 27 november.

VVD Zwolle,

René de Heer