Openbaar Belang Zwolle blij met uitkomsten visitatie

Foto van auteur

Zwolle – Woningcorporatie Openbaar Belang is trots op de uitkomsten en resultaten uit het visitatierapport 2015 – 2018, dat in november vorig jaar verscheen. Ook onderschrijven ze de verbeterpunten.

In het rapport is te lezen dat de visitatiecommissie Pentascope onder de indruk is geraakt van Openbaar Belang. Een corporatie die het een kracht weet te maken van het feit dat ze klein is. Ze maken keuzes die je bij zo’n corporatie niet zo snel verwacht.

Meer dan alleen ‘dicht bij de huurder’ en ‘korte lijnen’. Openbaar Belang heeft positie gekozen ten opzichte van de huurders, de gemeente en ook ten opzichte van de twee grotere corporaties die in Zwolle actief zijn.

In de woningtoewijzing experimenteert Openbaar Belang met de ‘magische mix’. Dat betekent onder meer dat woningzoekenden aan de bovenkant en de onderkant van de inkomensgrenzen in wijken worden samengebracht om een sterkere buurt te bevorderen.

Wie geïnteresseerd is in de magische mix kan op de website van Openbaar Belang een filmpje vinden met een uitleg.

Het oordeel van de Centrale Huurdersraad (CHR) is meegenomen in het rapport. De CHR is een vereniging die de belangen behartigt van de huurders van Openbaar Belang. De CHR geeft Openbaar Belang op het criterium ‘Betaalbaarheid’ een 7. Ze is tevreden, maar vindt dat Openbaar Belang bij de huurverhogingen te veel de landelijke trend volgt.

De CHR is van mening dat het inflatiepercentage niet bepalend kan zijn voor de huurverhoging, omdat dat in de toekomst ook heel hoog kan worden. Daarnaast geeft ze aan dat er te weinig goedkope huurwoningen overblijven.

Kijkend naar de uitkomsten van de visitatie, vindt Openbaar Belang dat ze er goed voor staan. Op alle onderdelen in de integrale scorekaart haalt de corporatie minimaal een 7. Met uitschieters de positieve kant op tot zelfs een 9 voor ‘Ambities in relatie tot de opgaven’.