Ontwerp-Omgevingsvisie ligt ter inzage

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – Van 17 juli tot 28 augustus ligt de ontwerp-Omgevingsvisie, samen met het ontwerp-OmgevingsEffectRapport (OER) ter inzage. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen op beide stukken.

De Ontwerp Omgevingsvisie, zoals die nu ter visie ligt, is een gebiedsgerichte uitwerking van de in november 2017 vastgestelde Omgevingsvisie deel 1. Hierin zijn de kernambities van Zwolle vastgelegd. De Ontwerp Omgevingsvisie kijkt overwegend 10 jaar vooruit en geeft richting aan de verschillende opgaven in de fysieke leefomgeving waar de gemeente voor staat.

Zwolle groeit demografisch en economisch. De sterke groei van de stad en opgaven voor onder andere de klimaatadaptatie en energietransitie, leiden ertoe dat de fysieke leefomgeving gaat veranderen. Hoe zorgen we ervoor dat dit in samenhang en toekomstbestendig gebeurt? En met respect voor de bestaande kwaliteiten en waarden die de gemeente volop kent? Denk daarbij aan landschap, cultuurhistorie en biodiversiteit.

Gelet op de keuzes over waar en hoeveel woningen er komen, is een milieueffectrapportage een wettelijk verplichte procedure als onderdeel van de besluitvorming over de Omgevingsvisie. De milieueffectrapportage heeft de vorm gekregen van een OmgevingsEffectRapport (hierna: het OER) omdat naast milieueffecten ook de omgevingseffecten een plek hebben gekregen in de totstandkoming en besluitvorming over de ontwerp-Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet. Dat blijkt uit de brede scope van de visie gericht op de hele fysieke leefomgeving en de integraliteit van de verschillende opgaven en ambities. Omdat de Omgevingswet, naar verwachting, pas op 1-1-2022 in werking treedt en de Omgevingsvisie van Zwolle naar verwachting eind 2020 wordt vastgesteld door de gemeenteraad, is de Omgevingsvisie juridisch gezien nog een structuurvisie op grond van de huidige Wet ruimtelijke ordening.

Een structuurvisie en een Omgevingsvisie doorlopen dezelfde procedure. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, worden structuurvisies van rechtswege omgevingsvisies.

De stukken zijn online in te zien. Zowel de ontwerp-Omgevingsvisie als ook het ontwerp-OER zijn digitaal te raadplegen: Op de landelijke website, via de website van de gemeente Zwolle, of digitaal in te zien op een computer op het stadskantoor. Dit kan alleen op afspraak via www.zwolle.nl/afspraakmaken.

De ontwerp-Omgevingsvisie en het ontwerp-OER liggen gedurende zes weken ter visie van 17 juli tot en met 27 augustus 2020. Tijdens deze periode kan één ieder een zienswijze indienen gericht op (onderdelen van) de ontwerp-Omgevingsvisie of gericht op (onderdelen van) de ontwerp OER.

Dit kan op de volgende manieren: Via: omgevingsvisie@zwolle.nl,
via de post gericht aan: de gemeenteraad van de gemeente Zwolle, Afdeling Ruimte en Economie, t.a.v. Arjen Vedder, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.
Door het indienen van een mondelinge zienswijze. Dat kan alleen door het maken van een afspraak met één van onze medewerkers, bereikbaar via het telefoonnummer 038-498 27 88. Zijn er vragen over de Omgevingsvisie, dan kan eveneens contact op worden genomen met de gemeente via telefoonnummer 038-498 27 88. Er wordt dan gekeken wie beschikbaar is om de vraag te beantwoorden.

Een schriftelijke zienswijze dient voorzien te zijn van naam, adres en een motivatie waarom de indiener het niet eens is met de ontwerp-Omgevingsvisie of met het ontwerp-OER. Een zienswijze kan ook een positieve reactie zijn op de stukken.

Naast deze ter visielegging in het kader van de Algemene wet bestuursrecht, blijft er veel ruimte om de visie ook daarna nog aan te vullen of op punten te wijzigen, mocht daar aanleiding toe zijn. Daarvoor wordt de periode september – oktober gebruikt. Vervolgens wordt in november de visie voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad, zodat de gemeente Zwolle naar verwachting in december een definitieve Omgevingsvisie heeft.