Gemeente Zwolle wil strengere norm voor lood in de bodem

Foto van auteur

Zwolle – Gemeente Zwolle actualiseert het beleid voor gebruik en hergebruik van bodem. Inhoudelijk verandert er niet veel, wel stellen B en W voor om bij eigen projecten voor lood in de bodem voortaan strengere normen te hanteren.

Daarmee volgen ze het advies van de GGD en RIVM om inwoners en in het bijzonder kinderen beter te beschermen tegen blootstelling aan lood in de grond. Bij het nieuwe beleid hoort ook een nieuwe bodemkwaliteitskaart. Zwolle komt met een gebruiksvriendelijke viewer, een digitaal programma met data en kaarten waarop iedereen eenvoudig de bodemsituatie en regels kan raadplegen. Deze viewer is voor de zomer klaar.

Het bodembeheerbeleid is vooral belangrijk voor partijen die in de grond aan het werk gaan en/of grond gaan verplaatsen, bijvoorbeeld bouwbedrijven. Doel is het hergebruik van grond te stimuleren, zonder dat dit afbreuk doet aan de bestaande kwaliteit. Op de bodemkwaliteitskaart staat de actuele kwaliteit van de bodem: hoe schoon is de bodem en of er extra maatregelen nodig zijn, zoals saneren, als er in de bodem gewerkt gaat worden of grond wordt verplaatst.

Nieuw is de strengere norm voor diffuus lood in de bodem. Diffuus lood is een verontreiniging met lood die aangetroffen kan worden in een groot gebied, met daarbinnen soms relatief grote verschillen, dus hogere gehaltes op de ene plek en lagere hoeveelheden op andere plekken.

Vooral in de oudere stadskernen zijn hogere hoeveelheden diffuus lood te vinden. Naast het Zwolse centrumgebied gaat het ook om de oude delen van de wijken Assendorp, Diezerpoort en Kamperpoort. Dit komt onder andere door het historisch gebruik door de mens, bijvoorbeeld industrie of het opnieuw gebruiken van grond waarin lood zat.

Landelijk onderzoek toont aan dat lood in bepaalde hoeveelheden van invloed kan zijn op de volksgezondheid. In het bijzonder bij (zeer) jonge kinderen kan lood een negatieve invloed hebben op de hersenontwikkeling. Om hiertegen meer bescherming te bieden, adviseren de GGD en RIVM in plaats van de 530 milligram lood per kilogram, die nu als wettelijke norm geldt, een lagere norm aan te houden, namelijk 90 milligram per kilogram in de bodem.

B en W volgen nu dit advies en stellen voor om voor gemeentelijke projecten en eigen gronden met een woonbestemming de norm van 90 milligram per kilogram te hanteren. Die biedt betere bescherming van de volksgezondheid dan de wettelijke norm.

Uit onderzoek blijkt dat het loodgehalte in Zwolle voor het overgrote deel lager is dan de (strengere) norm die de GGD adviseert. Alleen in het centrumgebied en de oude kernen liggen de gevonden loodgehalten boven die norm. De waarden blijven daar wel beneden de wettelijke norm en hoeven daarom niet verplicht gesaneerd te worden.

De gemeente gaat bij haar eigen (bouw)activiteiten zorgen dat de bodem voldoet aan het GGD-advies, maar legt dit niet verplicht op aan derden. Wel hoopt het college dat anderen dit gezondere voorbeeld volgen. Belangrijk om te vermelden is dat Zwolle al sinds 2000 voor gemeentelijke speeltuinen schoon (speel)zand gebruikt, waardoor blootstelling aan diffuus lood op deze plekken al wordt voorkomen.

Nadat het bodembeleidsplan door de gemeenteraad is vastgesteld, zal gemeente Zwolle bewoners, scholen en kinderdagverblijven in het centrum en de oude delen van de wijken Assendorp, Diezerpoort en Kamperpoort informeren over diffuus lood en wat ze hieraan kunnen doen.