Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden bereikt mijlpaal

Foto van auteur

Foto: Pixabay

Zwolle – Bewoners van Zwolle Tolhuislanden zijn sinds 2018 bezig met de planvorming voor wind- en zonne-energie in hun woonomgeving. Ze hebben zelf het initiatief genomen bij het realiseren van de opwekking van duurzame energie.

De bewoners hebben zich hiervoor verenigd in de Coöperatie Duurzaam Tolhuislanden. De meeste bewoners en grondeigenaren zijn lid geworden van deze coöperatie. De coöperatie heeft een gebiedsovereenkomst met de gemeente gesloten waarin is bepaald dat de coöperatie gedurende een vastgestelde periode het alleenrecht heeft voor de ontwikkeling en realisatie van zonne- en windenergie met een jaarlijkse opbrengst tussen de 0,13 en 0,3 petajoule aan energie.

Gemeente en coöperatie werken nauw samen. De gemeente heeft recent de overeenkomst met een jaar verlengd en spreekt daarmee het vertrouwen in de coöperatie uit. Dit gebiedsaanbod zal uiteindelijk bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente Zwolle en daarmee aan de doelstellingen die in de Regionale Energie Strategie (RES) West-Overijssel.

Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het gezamenlijk onderzoeken van voorstellen waar wind- en zonne-energie mogelijk en wenselijk is. Een eerlijke verdeling van de lusten en lasten stond centraal. Hiertoe is in werkgroepen samengewerkt, met als resultaat meerdere opstellingsvarianten. Deze varianten zijn in mei aan de leden van de coöperatie voorgelegd en via een stemming zijn vijf varianten gekozen die nader onderzocht gaan worden.

Voor het financieren van het project is via een leningsronde een substantieel bedrag door de leden ingelegd.

De komende tijd zullen de gekozen onderzoeksvarianten nader worden onderzocht op haalbaarheid. De resultaten van dit onderzoek worden opnieuw voorgelegd aan de leden met het doel te komen tot een definitieve keuze. Deze wordt aan de gemeente voorgelegd ter besluitvorming. Na positief besluit van de gemeente gaat de coöperatie voorbereidingen treffen om de energieprojecten te realiseren.