Waterschap Groot Salland legt waterbergingen aan

Foto van auteur

Zwolle – Binnen zijn werkgebied is het Waterschap Groot Salland op zoek naar ruimte voor water om onder meer verspreid door het gebied waterbergingen aan te leggen. Hiermee neemt het waterschap maatregelen die nodig zijn om de effecten van klimaatveranderingen op te vangen. De combinatie met natuurontwikkeling werpt z’n vruchten af. In door Groot Salland aangelegde waterbergingen is bijzondere flora en fauna te ontdekken. In tijden van veel neerslag worden de waterbergingen gebruikt om water ter plaatse vast te houden. Door het water te bergen in het gebied waar het valt, wordt overstroming van lager gelegen gebieden tegengegaan. Daarnaast kan met het vastgehouden water in droge periodes het grondwaterpeil op het juiste peil worden gehouden. Dit voorkomt verdroging van de grond en gewassen.

ap_rietorchis.jpg
Rietorchis

De aanleg van waterbergingen wordt vrijwel altijd gecombineerd met natuurontwikkeling. Veel en bijzondere soorten flora en fauna kunnen zich vestigen in deze ‘natte natuur’. Dat gebeurt met succes, zo blijkt. In diverse waterbergingen van Groot Salland zijn bijzondere planten en dieren gespot. Waterbergingen hebben vanaf de aanleg een grote aantrekkingskracht op vogels. In het voorjaar broedt in net gegraven bergingen op zand vaak de Kleine plevier. In het najaar worden er veel trekvogels gespot, zoals de Zwarte ruiter, Groenpootruiter en Kanoetstrandloper. De bergingen zijn dan nog vrij open en slikkig. De vogels maken een tussenstop om even bij te tanken. Ook in wat oudere bergingen die al begroeid zijn, worden steeds vaker bijzondere soorten gezien, zoals de Zwarte ooievaar, Kleine en Grote zilverreiger en dit jaar zelfs de Kraanvogel. Aan deze ontwikkelingen is te zien dat waterbergingen ook voor de vogels een positieve uit werking hebben. Naast vogels komen er tevens veel bijzondere planten voor, zoals Ronde zonnedauw, Kruipende Moerasscherm, Moeraswolfklauw en Rietorchis. Zo werkt het waterschap niet alleen aan veiligheid tegen wateroverlast en droogte, maar zorgt het er tevens voor dat er kan worden genoten van water.  

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)