SP wil ‘Het Turfschip’ voor Indische buurt behouden

Foto van auteur

Met een brandbrief aan B&W heeft de SP in Zwolle aandacht gevraagd voor de openbare basisschool ‘Het Turfschip’. De SP zegt dat de toekomst van ‘Het Turfschip’ op dit moment erg onzeker is.

De SP: ‘Het Turfschip’ is een openbare basisschool, welke wordt gekenmerkt door de kleinschaligheid. In de basisschool is er veel aandacht voor de kinderen, omdat de klassen relatief klein zijn. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan een didactische ontwikkeling, maar ook aan de pedagogische ontwikkeling van de kinderen. Juist voor de kinderen (en de ouders) in de Indische Buurt is dit erg belangrijk, gezien de samenstelling van deze wijk. Zo geven de ouders aan dat ‘Het Turfschip’ de basis is en een rustpunt vormt voor alles in de wijk.

De SP is van mening dat juist ‘Het Turfschip’ een belangrijke factor is voor de samenhang in de wijk. “Naast het basisonderwijs dat op de school wordt gegeven, is de school verantwoordelijk voor een belangrijk stuk van het buurtwerk. Voor veel ouders is niet het wijkcentrum, maar de school een trefpunt in de wijk, waar zij met allerlei vragen en problemen laagdrempelig terecht kunnen. Een eventuele sluiting van ‘Het Turfschip’ betekent een verarming van de wijk, waarbij een belangrijke maatschappelijke voorziening wegvalt.”

Als het aan Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ), het overkoepelend orgaan van de openbare basisscholen in Zwolle, ligt, sluit de school per 1 augustus 2008. Dit omdat ze te klein is. Het leerlingental ligt met tachtig ver onder de opheffingsnorm van 142. Volgens OOZ is er in de toekomst geen kans op de komst van veel meer leerlingen.

“Door de jaren heen heeft ‘Het Turfschip’ haar sociale gezicht laten zien door niet alleen kinderen uit de buurt onderwijs te bieden, maar ook onder andere kinderen uit ‘Het blijf-van-mijn-lijfhuis’ en kinderen van asielzoekers van onderwijs te voorzien. Nu wordt de basisschool gestraft doordat ze te weinig kinderen onderwijs geeft”, aldus de SP. 

Een eventuele sluiting van ‘Het Turfschip’ betekent dat de kinderen die nu het reguliere basisonderwijs volgen, na opheffing moeten overstappen naar het speciaal onderwijs. Volgens de directie van de school kan ongeveer 40% van de kinderen op ‘Het Turfschip’ zich minder goed handhaven in grotere klassen en zal daardoor aangewezen zijn op het speciaal onderwijs. “Dit zou jammer zijn, omdat de kinderen over de gehele stad moeten worden ondergebracht, in plaats van in hun eigen wijk.”

“Overigens kan er van de kinderen op ‘Het Turfschip’ worden aangegeven dat het een specifieke groep is, die bij een eventuele overstap naar een andere basisschool maar geleidelijk aan zullen integreren en naar alle waarschijnlijkheid overlast veroorzaken. De kinderen (en ook de ouders) voelen zich niet snel welkom. Het vertrouwen bij de ouders voor het huidige management van ‘Het Turfschip’ is bijzonder groot. Datzelfde geldt voor de inzet van Travers op ‘Het Turfschip’. Vertrouwen bouw je niet zo maar opnieuw op. Juist deze doelgroep niet. De overstap van de kinderen naar een andere basisschool zal een meerjarenplan behelzen”, zegt de SP in Zwolle.

“U zult zich uiteraard nog herinneren dat een aantal jaar geleden er grote onrust heerste in de Indische Buurt. Op dit moment is het relatief rustig in deze wijk. Het is duidelijk dat met name ‘Het Turfschip’ hierin een belangrijke rol heeft gespeeld. De SP is van mening dat er nu een balans in de wijk is gebracht, maar dat deze balans niet verder is uitgebouwd. Dit is het tijdstip om niet alleen de rust en de balans te handhaven, maar juist ook te investeren in deze wijk.”

Met deze brief wil de SP het college oproepen de voorzieningen in de wijk verder uit te bouwen en hierin ‘Het Turfschip’ een rol te laten spelen. “U staat in uw collegeakkoord een sociale benadering voor, dit is uw kans om te laten zien dat u daadwerkelijk een sociaal gezicht naar de stad wil laten zien.”

Een oplossing voor de ontstane situatie zou kunnen zijn dat er in de Indische Buurt geïnvesteerd wordt in een multifunctioneel gebouw, waarin verschillende diensten en instellingen worden gevestigd. De Sp geeft een suggestie: een wijkbureau, met daarin een plaats voor de wijkagent(e), zorginstellingen en bijvoorbeeld de basisschool ‘Het Turfschip’. Door middel van een multifunctioneel gebouw kunnen verschillende kosten worden gedeeld voor huisvesting, maar ook andere apparaatskosten. Als voorbeeld voor het gebouw zouden de schoolwoningen aan de Muurmeesterstraat in Stadshagen kunnen dienen. Blijkt dat de voorziening niet voldoet aan de doelstelling, dan is het mogelijk om het gebouw om te bouwen tot bijvoorbeeld woningen.

Graag verneemt deSP van het college of zij bereid is om in samenwerking met de partners in de stad (zoals woningbouwverengingen e.d.) de mogelijkheden te onderzoeken om ‘Het Turfschip’ voor de Indische Buurt te behouden. SP: “Immers uit de beantwoording van eerder gestelde vragen door de fractie van Swollwacht blijkt dat op grond van de berekening van artikel 157 van de Wet op het primair onderwijs er een mogelijkheid is om ‘Het Turfschip’ in stand te houden. Of liever gezegd: er bestaat geen wettelijke noodzaak tot opheffing van deze school.”

Graag ontvangt de SP zo spoedig mogelijk een reactie.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de SP,

Tjitske Siderius

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

3 gedachten over “SP wil ‘Het Turfschip’ voor Indische buurt behouden”

 1. SWOLLWACHT reeds op 8 september 2006 vragen gesteld aan College. College heeft daarop reeds uitgebreid antwoord gegeven. (mosterd na de maaltijd?)

  Aan : College van Burgemeester en Wethouders
  C.C : Lokale pers
  Van : Trudy Kistemaker / Raadslid Swollwacht
  Datum : 08 september 2006
  Betreft : Artikel 44 vragen volgens het Reglement van Orde; Inzake sluiting Openbare
  basisschool Het Turfschip

  Geacht College,

  De afgelopen tijd is de Swollwachtfractie wederom door meerdere ouders van leerlingen van de Openbare basisschool Het Turfschip benaderd over de voorgenomen sluiting van deze school per 1 augustus 2008. Nogmaals spreken deze ouders hun angsten uit over de toekomst van de kinderen, die deze school bezoeken en wordt onze fractie nogmaals dringend verzocht de school niet te sluiten.
  Ook door de medezeggenschapsraad van de Openbare basisschool Het Turfschip is Swollwacht in een eerder stadium ge?¯nformeerd over de voorgenomen sluiting van het Turfschip per 1 augustus 2008. De achterliggende reden van de dreigende sluiting heeft â??⤽ zoals uw College bekend is – te maken met het feit dat het huidige leerlingenaantal (96) onder de wettelijke norm ligt.

  De Swollwachtfractie is â??⤽ ondanks uw antwoorden op eerder gestelde artikel 44 vragen van onze fractievoorzitter Freddy Eikelboom d.d. 19 januari 2006 – nog steeds van mening dat deze school op de huidige locatie â??⤽ in welke hoedanigheid dan ook â??⤽ kan blijven bestaan.
  De Swollwachtfractie denkt dan ook altijd nog dat onderstaande mogelijkheden voor het voortbestaan van deze school een oplossing kunnen bieden.
  â??¢ Het Turfschip â??⤽ op dezelfde locatie handhaven â??⤽ en te continueren als dependance van een andere (bestaande) school;
  â??¢ Uitbreiding met bijvoorbeeld een peuterspeelzaal en / of buitenschoolse opvang;
  â??¢ Te onderzoeken welke invloeden de instroom van mogelijk nieuwe leerlingen door de inbreiding â???Alo?«â??, hierin kan hebben, waardoor de wettelijke norm wordt gerealiseerd.
  Oorzaak van de sluiting van het Turfschip is te wijten aan â???het huidigeâ?? lage leerlingenaantal. Swollwacht wil zich hierbij nog niet neer te leggen en ons inziens zou u dat ook niet moeten doen. Swollwacht is dan ook van mening dat de gemeente Zwolle een diepgaander onderzoek moet instellen (o.a. te verwachten aantal kinderen van het toekomstige nieuwbouwplan Alo?«, e.d.), welke er zorg voor moet dragen dat de school niet zal worden gesloten en na 1 augustus 2008 gewoon blijft voortbestaan.
  In een Algemeen kader tijdens de beantwoording van onze art. 44 vragen van 19 januari 2006 geeft u aan dat t.a.v. het kader waarbinnen de voorgenomen sluiting van Het Turfschip moet worden bezien twee zaken van belang zijn:
  1. wie, of liever gezegd, welk orgaan is bevoegd tot het nemen van een besluit tot opheffing van een openbare school voor basisonderwijs?
  2. wat is wettelijk vastgelegd met betrekking tot een dergelijke opheffing?
  Ad 1: Als gevolg van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de gemeente Zwolle fungeert de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio sinds augustus 1998 als bestuur van de openbare scholen. Op grond van de â??? Verordening Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regioâ?? (laatstelijk herzien en vastgesteld door uw raad op 22 november 2004) oefent deze rechtspersoon alle taken en bevoegdheden uit van het bevoegd gezag met uitzondering van de besluitvorming over de opheffing van een openbare school.
  Besluitvorming over een dergelijke opheffing is, evenals dat het geval was v?³?³r de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, een bevoegdheid van de gemeenteraad.

  Ad 2: Volgens artikel 153 van de Wet op het primair onderwijs (W.P.O.) wordt een openbare school opgeheven indien het aantal leerlingen gedurende drie achtereenvolgende schooljaren telkens minder heeft bedragen dat de wettelijke opheffingsnorm. Voor de gemeente Zwolle bedraagt deze norm 145. In het schooljaar 2005/2006 lag het aantal leerlingen van Het Turfschip (teldatum 1 oktober 2005: 116) voor het eerst onder deze norm. Ook de komende twee schooljaren zal het aantal leerlingen onder de opheffingsnorm liggen, waardoor normaliter de school zal moeten worden opgeheven.
  Echter, artikel 157 van de W.P.O. geeft aan dat, in afwijking van artikel 153, een openbare school niet wordt opgeheven indien de school tenminste 23 leerlingen telt en de gemiddelde schoolgrootte van alle scholen van het betreffend schoolbestuur tenminste 10/6 x de opheffingsnorm bedraagt. Rekening houdend met het feit dat de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio ook scholen in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hattem instandhoudt, bedraagt de gemiddelde schoolgrootte (afgerond) 207 leerlingen. Rekening houdend met de voor genoemde gemeenten geldende opheffingsnormen, bedraagt het gewogen gemiddelde van deze opheffingsnormen (afgerond) 111. Vermenigvuldiging van deze gemiddelde opheffingsnorm met 10/6 komt uit op (afgerond) 186 leerlingen.
  Op grond van deze berekening biedt artikel 157 van de W.P.O. derhalve een mogelijkheid om Het Turfschip in stand te houden of liever gezegd bestaat er geen wettelijke noodzaak tot opheffing van deze school.
  In bovenstaand algemeen kader heeft uw College aangegeven dat er in feite geen wettelijke noodzaak bestaat tot opheffing van Het Turfschip. Anderzijds biedt de W.P.O. in artikel 159 de mogelijkheid om – wanneer er argumenten aanwezig zijn op basis waarvan opheffing van Het Turfschip toch gewenst c.q. noodzakelijk wordt geacht – over te gaan tot (onverplichte) opheffing. Ook in dit geval (zie ook Algemeen kader) is de gemeenteraad het bevoegde orgaan voor het nemen van een dergelijk besluit.
  Swollwacht heeft – n.a.v. het bovenstaande – voor u dan ook de volgende vragen:
  – Heeft het schoolbestuur â??⤽ de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio â??⤽ inmiddels een intentiebesluit genomen betreffende de voorgenomen sluiting van Het Turfschip per 1 augustus 2008.
  – Is het bekend of dat intentiebesluit reeds is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad van Het Turfschip en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Primair Onderwijs.
  – Is uw college reeds in het bezit gekomen van het intentiebesluit, voorzien van de daaraan ten grondslag liggende argumenten?
  – Is uw college bereid het intentiebesluit, voorzien van de daaraan ten grondslag liggende argumenten via uw college aan ons als raad voor te leggen.
  – Zodat op basis daarvan wij als raad, alle argumenten en belangen tegen elkaar kunnen afwegen en een besluit kunnen nemen met betrekking tot het al dan niet opheffen van Het Turfschip.

  Graag zie ik bovengenoemde vragen spoedig beantwoord.

  Met vriendelijke groet,
  Trudy Kistemaker

Reacties zijn gesloten.