Gemeente zoekt naar oplossing problematiek Travers

Foto van auteur

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de begroting voor 2007 incidentele middelen vrijgemaakt om te voorkomen dat wijkaccommodaties van Travers gesloten moeten worden. Het te ontwikkelen subsidiebeleid voor wijk- en buurtaccommodaties moet leiden tot een grondige herziening van het bestaande beleid. Mede gelet het gekozen uitgangspunt dat deze ontwikkeling budgettair neutraal moet verlopen. Het college schrijft dit in een raadsbrief naar aanleiding van de problematiek rond de exploitatie bij Travers.

{mosimage}

Er blijkt een groot aantal min of meer structurele problemen te zijn bij de diverse accommodaties. TRAVERS constateert voor 2007 een exploitatietekort van € 100.000.- Het college zet bij de besprekingen met TRAVERS in om de toegankelijkheid van de wijk- en buurtaccommodaties zo groot mogelijk te laten zijn bij een gelijkblijvende subsidie.

Tevens heeft TRAVERS aangegeven dat binnen het sociaal-culturele werk de kosten die worden gemaakt niet meer in verhouding zijn tot de hoogte van de subsidie. Het college geeft aan – mede het licht van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning – te proberen ruimte te vinden voor een inhoudelijke afweging tussen de activiteiten van het sociaal-culturele werk.

In de raadsbrief onderschrijft het college nogmaals het uitgangspunt dat TRAVERS verantwoordelijk is voor de eigen bedrijfsvoering. B&W staat op het standpunt dat de activiteiten van TRAVERS in de uitvoeringsovereenkomst voor dit jaar worden nagekomen en dat deze activiteiten voor volgend jaar waar mogelijk kunnen worden voortgezet. Hierover is de afgelopen maanden intensief overlegd.

Twee oplossingen
Burgemeester en wethouders zien samen met TRAVERS nog twee oplossingsrichtingen voor de problemen van de welzijnsinstelling. Allereerst is door het college een voorschot verleend op de uit te keren subsidie voor dit jaar. Daarnaast wordt gestudeerd op de mogelijkheid van een ‘Sale & lease back’constructie van de accommodaties die TRAVERS in eigendom heeft. Daarbij koopt de gemeente de panden mogelijk aan en verhuurt deze weer aan TRAVERS. Op langere termijn kan dit voordelen opleveren voor de gemeente en voor de welzijnsinstelling is dit op korte termijn een verbetering van de financiële positie. De verwachting is dat de raad de voorstellen in november van dit jaar tegemoet kan zien.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)