College van Zwolle positief over regeerakkoord

Foto van auteur

Het college van burgemeester en wethouders is positief over het nieuwe regeerakkoord. Burgemeester Henk Jan Meijer: “Ik herken hierin thema´s die ook in ons eigen collegeakkoord staan. Het hoofdthema van het regeerakkoord is samen werken, samen leven. Dit sluit naadloos aan bij ons akkoord: Samen voor Zwolle. Hier en daar mag de tekst wel wat daadkrachtiger.” Net als de coalitiepartijen vindt het college het belangrijk dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt om er samen een betere samenleving van te maken.

Economisch kansrijk vindt het college Voorsterpoort en het gebied rond het station, de Spoorzone. Het regeerakkoord wijst erop dat kansrijke initiatieven en betekenisvolle sectoren in de Nederlandse economie worden ondersteund in het kader van de zogenoemde sleutelgebiedenaanpak. De Spoorzone zou volgens het college ook aangemerkt kunnen worden als sleutelgebied. Daarvoor is het college in gesprek met het ministerie van VROM. Ook de komst van de Hanzelijn ziet het college als een belangrijke kans voor Zwolle.

De herstructurering van de Ceintuurbaan en de aanleg van HIS bij Stadshagen zijn zeer belangrijk voor Zwolle. Het college wil daarvoor een beroep doen op de extra middelen die het nieuwe kabinet vrijmaakt voor regionaal beleid in het kader van mobiliteit.

Het college is blij dat een duurzame leefomgeving hoog in het vaandel staat bij het nieuwe kabinet. Ook in Zwolle wordt er hard aan gewerkt. Bijvoorbeeld in het kader van duurzaam bouwen. De gemeente Zwolle geeft zelf het goede voorbeeld: onlangs is de gemeente overgegaan op 100% groene stroom. Wel vindt het college het jammer dat er in het regeerakkoord weinig aandacht besteedt wordt aan de vervuilers. Ook vindt het college het jammer dat in het regeerakkoord niet gerept wordt over schoner en stiller vervoer. Volgens het college is aanpak bij de bron, dus van de vervoersmiddelen zelf, een effectieve manier om het milieu te verbeteren.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning moet volgens het akkoord de mogelijkheid bieden om door een maatwerkbenadering maatschappelijke participatie te stimuleren in combinatie met specifieke hulp. Zwolle onderschrijft die inzet van harte. Hoewel een zorgvuldig traject daarbij van belang is, betreurt Zwolle het dat in deze kabinetsperiode, zoals het er nu naar uitziet, geen verdere stappen worden gezet in het traject van WMO en AWBZ.

De coalitiepartijen zetten stevig in op jeugd en gezin. Het college vindt dit ook belangrijk. In Zwolle-Zuid is bijvoorbeeld gestart met een pilot op het basisonderwijs: het Kiesproject gericht op de zorg voor kinderen in echtscheidingssituaties. Met subsidie van de provincie Overijssel wordt deze pilot uitgebreid naar de wijken Stadshagen en Holtenbroek.

In het regeerakkoord wordt sterk ingezet op de aanpak van probleemwijken. Zwolle vindt de aanpak van probleemwijken een goede zaak, maar het is ook nodig om aandacht te besteden aan het voorkomen van probleemwijken. De ervaringen opgedaan met de herstructurering van de wijk Holtenbroek wil het college graag delen met het nieuwe kabinet. Het college heeft erop aangedrongen dat het grotestedenbeleid wordt voorgezet en is daarom ook blij dat hierover een passage is opgenomen in het regeerakkoord. Het college juicht de intrekking van de voorgenomen wet Huurliberalisatie toe.

Het college is positief over de voorgenomen versterking van het integraal veiligheidsbeleid van gemeenten en het actief betrekken van burgers bij de veiligheid in de wijk. Effectieve preventie is van essentieel belang. Ook is de gemeente Zwolle voorstander van het grondig aanpakken van de uitwassen van de prostitutiebranche en zet hier zelf ook stappen in, zoals met de aanpak van Loverboys. Terecht benadrukken de coalitiepartners het belang van lokale inbedding en democratische legitimatie, zowel van de politie als van brandweer en rampenbestrijding. Het college is daarom tevreden dat een pas op de plaats wordt gemaakt met het streven van het vorige kabinet om te komen tot één landelijke politieorganisatie.

Het regeerakkoord stelt dat de overheid vertrouwen verdient door een goede dienstverlening, dialoog met de burgers en een goed evenwicht tussen zorgvuldigheid en slagvaardigheid. Het college onderschrijft dit. Niet voor niets wordt bijvoorbeeld beginspraak steeds meer onderdeel van het werkproces en nieuwe plannen.

Qua financiën vindt het college opmerkelijk dat het nieuwe kabinet zelf de beleidsvelden aangeeft waar het geld ten behoeve van beleidsintensivering naar toe gaat. Volgens het college zou een autonome mede overheid dat zelf moeten kunnen bepalen.

De komende periode wil Zwolle benutten om de kansen die het regeerakkoord biedt zo mogelijk te verzilveren. Het college wil dit graag op korte termijn verkennen onder andere met de Zwolse kamerleden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)