SWZ mag schade door fraude verhalen op aannemer

Foto van auteur

De rechtbank in Zwolle heeft op 14 februari bepaald dat Woningstichting SWZ de schade die zij heeft geleden door fraude mag verhalen op één van de betrokken aannemers, Kreeft Betontechniek te Hoogeveen. De schade wordt door SWZ geraamd op 1,1 miljoen euro.

Woningstichting SWZ heeft in de periode 1994 tot en met 2001 schade geleden door fraude. De voormalige directeur van SWZ gaf toen interne budgetten door van onderhoudswerkzaamheden aan een aannemer, Kreeft Betontechniek in Hoogeveen. Zo kon Kreeft zijn eigen offertes verhogen waardoor Kreeft op de projecten van SWZ excessieve winsten kon behalen. Kreeft verzekerde zich van de medewerking van de voormalige directeur en enkele leidinggevenden van SWZ door ook hen te bevoordelen. Die bevoordeling bestond uit het verrichten van werkzaamheden aan hun woning of die van familieleden, het aanbieden van contante betalingen en snoepreisjes.

De rechtbank is van oordeel dat Kreeft onrechtmatig heeft gehandeld jegens SWZ en verplicht is alle schade die SWZ daardoor geleden heeft te vergoeden. De schade wordt door SWZ geraamd op een bedrag van 1,1 miljoen euro. Tevens wordt Kreeft veroordeeld in de kosten van de juridische procedure.
De definitieve omvang van de geleden schade zal nu door een deskundige worden vastgesteld. Komen partijen daar onderling niet uit dan kan die vraag opnieuw aan de rechtbank worden voorgelegd.

SWZ is na de strafrechtelijke uitspraak in de fraude van een aantal jaren geleden ook een civiele procedure gestart tegen een aantal aannemers. De woningcorporatie is van mening dat het bedrag weer ten goede moet komen aan haar maatschappelijke taak.