Positief resultaat voor De Stad Als Theater

Foto van auteur

Op 14 februari j.l. heeft het bestuur van De Stad Als Theater uit Zwolle een gesprek gehad met wethouder Witbraad en burgemeester Meijer met positief resultaat voor het stadsevenement. Het College wil dat het festival DSAT voor Zwolle behouden blijft, ziet een nieuw subsidieverzoek met belangstelling tegemoet, is bereid kort na indiening een beslissing te nemen, heeft het voornemen om in juni, nog voor het a.s. festival,  principe-afspraken te maken voor een meerjarig festivalbeleid t.a.v. DSAT met ingang van 2008.

De Stad Als Theater zal op uiterlijk 1 maart a.s. een nieuwe subsidie aanvraag indienen. De projectopzet, het format / de formule zal aansluiten op de gerealiseerde ontwikkelingen. Verder zal het ruimte bieden aan nieuwe beoogde impulsen, rekening houden met het door de Commissie Podiumkunsten geleverde commentaar en voldoen aan de door de gemeente gestelde criteria inzake grootschalige evenementen. De opzet zal –als het even kan- voorts voorzien in een –voorlopige- financiële meerjarenraming, een –voorlopige- meerjarenplanning t.a.v. de beoogde programmatische ontwikkeling, een –voorlopige- organisatorische structuur, waaronder functie- en taakverdeling van de benodigde professionele bezetting en een werk/projectgroepenstructuur.

Plan van aanpak

In verband met het voornemen van festivaldirecteur Henk Huis in’t Veld om zich geleidelijk  terug te trekken, wordt al geruime tijd gefilosofeerd over mogelijke opvolging. Het is de bedoeling om de functie te splitsen in een zakelijke en artistieke leiding.

Nu het er naar uitziet dat aan beoogde opvolgers perspectief kan worden geboden op meerjarige zekerheid, worden zij betrokken bij het wordingsproces van een hernieuwde meerjarige projectopzet en gedurende de voorbereidingen van het aanstaande festival ingewerkt, zodat de fakkel daarna kan worden overgedragen.

Huis in’t Veld zal zich m.i.v. 2008 uitsluitend belasten met de productie van Het Buitenconcert en aanverwante activiteiten.

Werkwijze & Planning

De komende twee weken wordt in ca. 6 dagdeeldurende sessies met direct betrokkenen collectief gediscussieerd/gewerkt aan een geactualiseerd festivalconcept.

Het concept zal uiterlijk in het weekend van 24/25 worden afgerond.

De eindredactie vindt plaats op maandag 26/2.

De financiële vertaling vindt vervolgens plaats in week 9: (26-28/2), waarna het op 1 maart kan worden ingediend.

Festival gaat dus Door?

Bestuur & directie van DSAT zijn ingenomen met het bereikte resultaat.

Zij gaan ervan uit dat op korte termijn met het College van B&W overeenstemming zal worden bereikt over een meerjarige festivalopzet.

Definitieve besluitvorming over de subsidiëring van het festival 2007 is uiterlijk 20 maart te verwachten. Positieve besluitvorming houdt in dat het College vertrouwen heeft in de meerjarenopzet van het festival en dat in juni al principeafspraken zullen worden gemaakt voor 2008.

Het festival is gepland

2007: van 28/6 t&m 1/7

2008: van 26/6 t&m 29/6