Voorstel voor Transparant Grondbeleid in Zwolle

Foto van auteur

Het project Transparant Grondbeleid is succesvol afgerond. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag ingestemd met de laatste twee onderdelen. Het gaat om het grondvoorraadbeleid (een visie omtrent af te stoten gemeentelijke cultuurgronden) en om de richtlijnen voor vroegtijdige resultaatneming uit grondexploitaties. De voorstellen zijn nu ter beoordeling aan de gemeenteraad gestuurd. Hoofddoel van het project is om de het grondbeleid en de financiële weerslag ervan op een inzichtelijke manier te beschrijven.

De gemeente Zwolle geeft op een actieve manier sturing aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Het hebben van voldoende grondpositie op strategische plekken of toekomstige uitbreidingslocaties is één van de belangrijkste instrumenten van actief grondbeleid. In de loop der jaren heeft de gemeente een grondpositie opgebouwd van circa 857 hectare. De gemeente heeft deze hectares onder de loep genomen en heeft op basis van het Structuurplan gekeken welke gronden eventueel kunnen worden afgestoten. Het gaat hierbij om gebieden waar de gemeente Zwolle volgens het Structuurplan Zwolle 2020 zeker niet gaat uitbreiden, bijvoorbeeld in Schelle, Zwolle-Zuid en Brinkhoek. Uiteindelijk zal ruim 200 hectare gemeentelijk cultuurgrond worden verkocht. Voortaan zal jaarlijks het grondvoorraadbeleid worden geactualiseerd.

Met de richtlijnen voor het vroegtijdig resultaatneming bij grondexploitaties wordt tegemoet gekomen aan enerzijds de opmerkingen van de accountant bij zijn controlewerkzaamheden. Anderzijds kan met de voorgestelde methodiek de afdracht van de Reserve Vastgoed naar de concernreserve meer gelijkmatig over de jaren worden uitgesmeerd. Zowel voor Stadshagen I als Hanzeland wordt deze methodiek toegepast. Dit levert uiteindelijk een bedrag op van circa €.6 miljoen.

Na vaststelling van beide beleidsnotities zullen de effecten worden verwerkt in de nog op te stellen Meerjaren Prognose Vastgoed 2007.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)