Betje Wolffstraat: “politiek luistert niet naar de stad”

Foto van auteur

De motie over de Betje Wolffstraat heeft het niet gehaald. Jammer, want de reden waarom de motie werd in gediend is niet onbelangrijk. Hierbij de motie waar het omgaat: “Dat het college in overleg treedt met de buurtbewoners en het buurtcomité om te bezien of en zo ja, hoe de wensen van de buurt (over bouwvolume, hoogte en massa) kunnen worden verwerkt in het bouwplan zodat inhoud wordt gegeven aan de toezeggingen van de wethouder aan de raad in de vergaderingen van 14 november 2005 en 19 juni 2006”

De leus “samen maken we de stad” doet geloven dat de B&W het heel erg belangrijk vindt dat de mening van de burger waardevol is. De inbreiding/inspraak/beginspraak van de Betje Wolffstraat moet als voorbeeld dienen voor de rest van alle inbreidingsacties van de Gemeente Zwolle. Ik kan u verzekeren, als het in de rest van Zwolle gaat zoals in de Betje Wolffstraat, wordt het een puinhoop. Er zijn partijen die tijdens de verkiezingsstrijd van vorig jaar ons lieten geloven, dat men voor de burger in Zwolle wil opkomen. Alles moet eerlijk en rechtvaardig zijn, luisteren naar de Zwolse burger!

Ingezonden

Er zijn 3 partijen die dat gewoon niet doen.

Het CDA wil gewoon niet luisteren en vindt het niet nodig om een discussie aan te gaan met haar kiezers/burgers. Jammer, … deze arrogante houding.

Groenlinks/de Groenen, waar deze naam haar oorsprong vindt, is mij een raadsel, wil namelijk al het laatste groen, dat aanwezig is in de Zwolse wijken, bebouwen! In eerste instantie leek het erop dat men het optreden van Wethouder Witbraad niet zou tolereren. Voordat de motie van dhr. Van Boven werd ingediend, lijkt het er op dat Groenlinks/de Groenen het op een akkoordje te hebben gegooid met wethouder Witbraad. Rana Berends zei letterlijk “wanneer de wethouder sorry zegt, is dat voldoende voor Groenlinks/de Groenen om de motie niet te steunen” En, u raadt het al, wat kwam er? Een “sorry” van de wethouder. Het begin van het einde zou ik zeggen, wanneer voortaan alle beloftes en toezeggingen met een simpel “sorry” tenietgedaan kunnen worden.

De derde partij is dus de PvdA. In het begin was men tegen de bouw in de Betje Wolffstraat. Wellicht is dhr. Revenberg teruggefloten door de wethouder. Deze heeft willens en wetens de Gemeenteraad en de burgers voorgelogen. Zij beticht de bewoners van desinteresse, maar wat echter nog zorgelijker is, is dat de deze wethouder alle gemaakte afspraken met burgers naast zich neer mag leggen door een simpel “sorry” en gewoon haar gang mag gaan. Opnieuw met de bewoners om de tafel en daadwerkelijk constructieve plannen maken met de bewoners is ondenkbaar. De wethouder vindt, dat ze deltaWonen te vriend moet houden. Het zou maar zo kunnen zijn, dat deltaWonen de Gemeente geen goede partner zou vinden! De wethouder vergeet echter één ding. Zij is wethouder met de gratie van de burgers, die op de PvdA hebben gestemd! De PvdA is een sociaal democratische politieke partij. Van deze ideologie is maar weinig te merken bij de wethouder. Zou het ook nog kunnen zijn, dat de burgers wethouder Witbraad een slechte partner vinden? Hoe lang mag deze wethouder nog blijven? Hoe lang mag deze wethouder fout op fout maken? Betekent dat, dat deltaWonen meer macht binnen Zwolle heeft, dan onze eigen wethouder?


En helaas steunen Groenlinks/de Groenen en CDA haar in deze niet-sociale, a-democratische kwestie! Dus burgers wees op uw hoede!!!!
VVD, CU, SP, Swollwacht, PBZ en D’66 waren wel voor de motie. Deze partijen hebben wel de moeite genomen, om te luisteren naar hun burgers. VVD, CU, SP, Swollwacht, PBZ en D’66, bedankt voor jullie steun.
Één afspraak wordt wellicht wel nagekomen. Op 6 juni hebben we een “afrondend gesprek”. Nu maar afwachten hoe afrondend deze bijeenkomst zal worden.

Buurtcommissie Betje Wolffstraat

Nadien ingezonden:

Op maandag 7 mei 2007 discussieerde de Zwolse Raad over de vraag of wethouder Emmy Witbraad eerdere toezeggingen inzake het bouwplan aan de Betje Wolffstraat moet nakomen. Hierbij zou de bouwmassabouwmassa minder dan het maximum volgens het bestemmingsplan 2005 dienen te bedragen.Door te stellen, dat een dergelijke toezegging niet is na te komen, werd een raadsmotie hierover nipt (18 tegen 16) verworpen.

Ruim 2 weken later liep een bewoner op het informatiecentrum van de gemeente Zwolle tegen een brief van 2 mei 2007 aan Delta Wonen aan. Hieruit blijkt dat het bouwplan zelfs over de grenzen van het bestemmingsplan 2005 heengaat.

Verbijsterend hoe de Zwolse politiek met toezeggingen aan haar burgers omgaat. Bijgevoegd is een informatieverzoek aan B&W, dat vandaag door ons bij de gemeente wordt bezorgd.
 
Geacht College van B&W Zwolle,


In uw brief van 2 mei 2007 (kenmerk 4208) met onderwerp “Betje Wolffstraat ong.” deelt u aan Delta Wonen B.V. over de ingediende aanvraag om bouwvergunning mee, dat:
– het bouwplan buiten de bebouwingsgrenzen wordt gebouwd;
– de entreeportalen de bebouwingsgrenzen met 1,88 meter overschrijden, terwijl een dergelijk bouwdeel de bouwgrens slechts met 1,3 meter mag overschrijden.

U stelt daarom Delta Wonen voor het plan te herzien en een gewijzigd plan binnen 4 weken toe te zenden.

Deze brief met constateringen is verzonden in de termijn van 6 weken (4 april 2007 t/m 16 mei 2007), waarin – ná publicatie van de bouwaanvraag voor vorenstaand bouwplan in de Peperbus van 4 april 2007 – het maken van bezwaar mogelijk was.

Op dinsdag 22 mei 2007 heeft uw college van B&W besloten uiterlijk maandag 18 juni 2007 tot verlening van de bouwvergunning over te gaan. Uw brief hierover zou, voorafgaand aan die verlening, in de commissie Ruimte van maandag 4 juni 2007 kunnen worden besproken. Op dinsdag 29 mei 2007 is ons informeel duidelijk geworden, dat vorenstaande geplande bespreking stilzwijgend van de agenda Ruimte van 4 juni is afgevoerd.

Dit geeft ons aanleiding tot het verzoek om op onderstaande vragen op korte termijn schriftelijk te antwoorden:

1. Op welke datum is door Delta Wonen B.V. bij u een gewijzigd bouwplan met bouwaanvraag ingediend?
2. Wanneer wordt deze nieuwe/gewijzigde bouwaanvraag in de Peperbus gepubliceerd?
3. Wanneer neemt uw College een voorlopig besluit over verlening van een bouwvergunning op basis deze nieuwe/gewijzigde bouwaanvraag?
4. Op welke datum kan de Commissie Ruimte uw voorlopig besluit bespreken?
5. Op welke datum neemt uw College een definitief besluit over verlening van de bouwvergunning?
6. Dienen belanghebbenden, die uiterlijk 16 mei 2007 tegen de oorspronkelijke bouwaanvraag bezwaar hebben gemaakt, dit bezwaar opnieuw tegen de nieuwe/gewijzigde bouwaanvraag in te dienen of blijft hun eerder ingediend bezwaar van kracht?
7. Wanneer, hoe en op welke schaal informeert u alle belanghebbenden over het
vorenstaande?


Wij zien uit naar uw reactie.


Hoogachtend,

Dick de Goede (namens de bewoners van de Betje Wolffstraat)


 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

7 gedachten over “Betje Wolffstraat: “politiek luistert niet naar de stad””

 1. Beste Dick,

  Ik heb het bericht gelezen en begrijp de boosheid. Hierover heb ik in de bewuste raadsvergadering ook al het nodige over gezegd. Wat ik echter bestrijdt zijn twee zaken, te weten dat de PvdA vanaf het begin tegen bebouwing was en het feit dat ik teruggefloten zou zijn door de wethouder.

  De PvdA is altijd erg kritisch geweest op de bebouwing, maar we hebben nooit gezegd dat we tegen zijn. Dit blijkt ook uit ons stemgedrag, na toezeggingen van wethouder Dannenberg, bij het vaststellen van het bestemmingsplan Wipstrik. Hoe deze toezeggingen zijn waargemaakt, of beter gezegd niet zijn waargemaakt, betreuren wij. Hierover heb ik het ook het nodige gezegd tijdens de bewuste raadsvergadering.

  Tot slot de suggestie dat ik zou zijn teruggefloten door de wethouder. Deze suggestie slaat kant nog wal en ik daag je dan ook uit om deze stelling te onderbouwen en/of te komen met feiten die hierop wijzen. De stellingname in deze kwestie was van de fractie van de PvdA, waar ik ook deel vanuit maak, en kwam tot stand na vele fractievergaderingen waar de wethouders in principe geen deel vanuit maken. We leven immers in een duaal bestel.

  Kortom, de PvdA is nooit tegen bebouwing geweest maar wel zeer kritisch en ik daag je uit om je bewering over het terugfluiten door de wethouder te staven met feiten of anders deze bewering terug te nemen.
  Ik hoor graag van je!

  met groet,
  Ronald Revenberg

 2. Beste Ronald,

  In de tekst staat ‘wellicht’, waarmee we duiden op een gevoel dat bij ons ontstaan is.
  De suggestie werd gewekt en is inderdaad niet te staven met feiten. Met het verwoorden van een gevoel is ons inziens niets mis.

  Je kunt hopelijk begrijpen dat de toon iets grimmiger wordt. We zijn al jaren netjes gebleven en we hebben steeds de deur proberen open te houden als bewoners, maar op een gegeven moment is de frustratie enorm groot omdat we domweg niet serieus genomen worden. En dan is het logisch dat we even stoom af willen blazen. Het komt heel hard aan als je er enorm veel tijd en energie in hebt gestoken en je hoort de wethouder zeggen dat wij als bewoners geen interesse hebben om te praten.

  Groet,

  Dick

 3. Wethouders maken in principe geen deel uit van PvdA-fractievergaderingen, maar als de nood aan de man of vrouw komt dan……..!

 4. Beste Ronald,

  Nog al een dwingende toon….

  Als de PVDA zo kritisch is geweest, waarom is er dan nooit eerder gereageerd met het verhaal zoals je in de raadszaal hebt gehouden.(over het niet na kunnen komen van beloftes en zo) Notabene heb je ZELF AANGEDRONGEN op deze beloftes met het vaststellen van het conserverende bestemmingsplan!

  Ik zal er nog een schepje boven op doen.want bij mij komt het als volgt over. Zoals mijn wethouder waait is mijn stemgedrag.

  Groeten Herman

 5. One Man Show Revenberg (PvdA), Betje Wolffstraat

  Ook de moeite genomen de weblog te bekijken en met verbazing je reactie gelezen. Ga daar verder niet op in. Ronald jullie partij waar ook jij deel vanuit maakt, heeft anderhalf jaar de bewoners aan het lijntje gehouden. Verder wil ik benadrukken dat jij een aantal keren kontact heb gehad met de bewoners, vooral de laatste keer in juni 2006, kan ik mij nog goed geheugen.
  Je gaf zelf aan dat het bouwvolume etc. nog niet vast stond, dat waren toch de uitspraken van jullie wethouder Witbraad.
  En dan de belofte van wethouder Dannenberg CDA van nov. 2005 met vaststelling van het bestemmingsplan Wipstrik, dat deze niet waar gemaakt konden worden. Daar hadden jullie als PvdA op moeten reageren, daar zijn jullie voor. En achteraf hebben wij als bewoners niets aan.
  Het laatste staaltje van bedrog is wel het z.g. afrondende gesprek met de wethouder Witbraad. Dat er naar een brief werd verwezen, waarin staat dat de bewoners desintresse toonden.
  De leugen vaart hier wel bij. Ronald de wil was bij jullie fractie niet aanwezig.

  Ronald bedankt voor de inzet en alle inspanningen.

  Jan Pluim

 6. Ingezonden:

  Gistermiddag ontvingen diverse bewoners van de Betje Wolffstraat van de gemeente post. Dit naar aanleding van een rappel van 14 juni 2007 over het (niet) tijdig reageren op WOB-verzoeken:

  A) 29 mei 2007 (op welke diverse bouwplannen doelt de raadsbrief van 8 mei 2007/graag kopie van de getekende reserveringsovereenkomst met Delta Wonen genoemd in brief wethouder van 16 januari 2006).

  B) 4 juni 2007 (diverse vragen naar aanleding van brief 2 mei 2007 van gemeente Zwolle aan Delta Wonen over overschrijden grenzen bestemmingsplan).

  Uit de post blijkt, dat:

  A) De genoemde diverse bouwplannen slaan op verdergaande plannen v?³?³r de datum van vaststelling bestemmingsplan op 15 november 2005, terwijl een op 12 september 2006 getekende reserveringsovereenkomst (wethouder spreekt in brief van 16 januari 2006 al over een getekende overeenkomst) is bijgevoegd.

  B) Volgens B&W hoeft de bouwaanvraagprocedure niet over (marginale afwijkingen) en dienen zienswijzen/bezwaren pas na definitieve afgifte van de bouwvergunning (18 juni 2007) binnen 6 weken door belanghebbenden te worden ingediend. In afwijking van de mededeling van de commissievoorzitter Ruimte op 24 april 2007 en het vermelde t.a.v. de ingekomen stukkenlijst Raad 29 mei 2007 (raadsbrief 8 mei 2007 wordt betrokken bij inhoudelijke behandeling bouwplan in commissie ruimte van 4 juni 2007, t.w. v?³?³r de definitieve afgifte van de bouwvergunning door B&W op 18 juni 2007) stellen B&W, dat het bouwplan in de commissie ruimte niet is/zal worden behandeld omdat de Raad daarom niet zou hebben verzocht.

  Naar aanleiding van die laatste bewering van B&W zijn vanmorgen 2 nieuwe WOB-verzoeken tegen ontvangstbewijs afgegeven bij de gemeente: E?©n voor B&W en ?©?©n voor de raadsgriffier. Zie voor WOB-verzoeken bijgaande bijlagen.

  Namens de bewoners Betje Wolffstraat,

  Jan Pluim (i.o.m. D. de Goede)

Reacties zijn gesloten.