Gemeente wil alle jongeren aan het werk hebben

Foto van auteur

De gemeente Zwolle maakt werk van een offensief arbeidsmarktbeleid. Of, alle jongeren aan het werk! Dit beleid heeft onder meer als doel dat iedere jongere in Zwolle straks een diploma op zak heeft voor niveau 2 van het MBO of een HAVO/VWO diploma.

Deze doelstelling die is opgenomen in een startnotitie, komt voor uit het collegeakkoord 2006-2010, waarvoor als prestatieafspraak is opgenomen dat in 2009 iedere jongere tot 23 jaar zonder baan gebruik maakt van een werkervaringsplaats of participatieproject.
De startnotitie omschrijft meerdere doelen:
· Geen enkele jongere in de bijstand.
· Een gegarandeerd goed en passend aanbod op de arbeidsmarkt. Ook voor de doelgroep 25-45jarigen.
· Opleidingen die het onderwijs aan jongeren maximaal afstemmen op het verwerven van een kansrijke positie op de arbeidsmarkt.
· Afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

In de ogen van het college van B&W is daarvoor een sterke regierol weggelegd voor de gemeente. Dat betekent partijen bij elkaar brengen, ambities formuleren en er achteraan zitten dat dit ook wordt uitgevoerd. Binnen de gemeente gaat een aanjager samen met betrokken afdelingen een ‘aanvalsplan’ opstellen om het offensief vorm te geven. Daarbij moeten geen zaken worden overgedaan, maar verbinden van wat nu afzonderlijk gebeurt en wat blijft liggen. Daarbij past ook dat partners zo vroeg mogelijk worden betrokken om de ambitieuze doelstelling van het collegeakkoord samen waar te maken.

Het college wil met werkgevers in de stad concrete afspraken maken over duurzame banenplannen die bijdragen dat alle jongeren in Zwolle straks aan het werk zijn, of in ieder geval zicht hebben op een baan.