Peilscheiding de oplossing voor Natura 2000

Foto van auteur

Zwolle – Om mogelijke negatieve effecten van een peilverlaging in peilvak De Kruimels (tussen Zwolle en Zwartsluis) op het aangrenzende Natura 2000-gebied Uiterwaarden Vecht-Zwarte Water tegen te gaan, heeft het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met bewoners de afgelopen jaren diverse oplossingen bekeken en beoordeeld. Hieruit kwam een zogeheten peilscheiding als beste oplossing uit de bus.

In de openbare bestuursvergadering op dinsdag 31 mei stelde het waterschapsbestuur dit nieuwe peilbesluit vast. 

Met de invulling van dit peilbesluit worden mogelijk negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Vecht-Zwarte Water voorkomen. Hierdoor wordt rekening gehouden met belangen van bewoners, andere overheden en de bijzondere status van het Natura 2000-gebied.

Een aantal jaren geleden werd het peilbesluit Haerst-Genne, waarvan De Kruimels onderdeel is, al vastgesteld. Het peilvak De Kruimels is toen niet meegenomen, omdat negatieve effecten van een peilverlaging op het naastgelegen Natura 2000-gebied niet uitgesloten konden worden. Om tot een gedragen oplossing te komen, keken waterschap en bewoners samen naar diverse mogelijkheden om zowel de landbouw als de natuur in het gebied te dienen, tegen zo laag mogelijke kosten. Als proef bracht het waterschap in 2014 een extra peilscheiding in het gebied aan en monitorde dit. Uitkomst: een prima antwoord op dit ‘waterpeil-vraagstuk’.