Actualisatie integratiebeleid gemeente Zwolle

Foto van auteur

Iedereen doet mee. Dat is de kern van het sociale beleid in Zwolle. Dit geldt ook voor integratie. Zwolle streeft naar een geïntegreerde samenleving waaraan iedereen wil, kan en mag deelnemen. De nieuwe nota over Integratie heeft dit dan ook als uitgangspunt.

Verantwoordelijk wethouder Kenkhuis: ´De nota heet niet voor niks ´Integratie is van ons allemaal´. Integratie kan alleen slagen als alle Zwollenaren daar aan werken. Nog te vaak wordt integratie gezien als iets van allochtonen. Dat is niet zo: we hebben allemaal die verantwoordelijkheid!´Landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van integratie hebben ertoe geleid dat Zwolle haar integratiebeleid heeft geactualiseerd. Daarnaast zijn de resultaten die geboekt zijn tijdens ‘De Ontdekking’, de conferentie over integratie en interculturalisatie van april 2007, meegenomen in de aangepaste beleidsnota.

Wat ongewijzigd is gebleven is de ingezette beleidslijn en het centrale uitgangspunten: integratie is van iedereen. In het aangepaste beleid legt de gemeente het accent de komende jaren op de thema’s toerusting, toenadering en toegankelijkheid. De focus ligt daarbij op vier domeinen die voor het integratieproces van groot belang zijn: onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn en zorg.

In de herziene integratienota is sprake van aanpassing op intensivering op een aantal punten. Zo moet de Integratieraad meer mogelijkheden krijgen om hun taken verder in te vullen. Dit kan door de opzet van een databank waarin  alle activiteiten op het gebied van integratie worden opgenomen. Een van de voordelen hiervan is dat partijen sneller met elkaar in contact gebracht kunnen worden. Ook bevordert het de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Om het integratieproces te stimuleren moet integratie haar plaats behouden op de maatschappelijke agenda. De gemeente wil samen met organisaties, instellingen, ondernemers en bewoners in gesprek blijven over integratie en interculturalisatie. Het organiseren van themabijeenkomsten met ROC’s en het hoger onderwijs kan daarvan een concrete uitwerking zijn.

Dit jaar gaat de gemeente de Zwolse A/Aanpak heroriënteren. Dit project heeft tot doel om de positie van Antiliaanse en Arubaanse jongeren te verbeteren. De rijkssubsidie loopt tot eind 2008. Nieuw rijksbeleid wordt ontwikkeld. Gelet op deze landelijke ontwikkelingen, gaat de gemeente zich beraden of en op welke wijze zij voortzetting wil geven aan de Zwolse A/Aanpak.

Daarnaast zal het Deltaplan Inburgering worden uitgewerkt en ingevoerd, dat tot doel heeft de kwaliteit te vergroten. Inburgering ondergaat hierin een verdiepingsslag. Het gaat om ‘meedoen’ in de breedste zin van het woord.

Tot slot wil de gemeente blijven inzetten op ‘ontmoeting’ tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen.

De gemeenteraad neemt binnenkort een definitief besluit over de nota.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)