60% van gemeentebegroting gaat naar sociale zorg en hulp

Foto van auteur

Foto: Hennie Vrielink

Zwolle – De nieuwe wethouder van financiën Klaas Sloots presenteerde dinsdagmiddag samen met burgemeester Henk Jan Meijer de gemeentebegroting 2019 aan de pers. De totale begroting bedraagt 500 miljoen euro, waarvan 300 miljoen voor het zogenoemde sociaal domein. Toch kampt Zwolle met flinke tekorten in het budget voor het sociaal domein.

Tegelijkertijd neemt de vraag naar jeugdzorg en Wmo toe. De gemeente gaat de komende jaren de tekorten wegwerken en hoopt de toenemende vraag naar zorg deels op te kunnen vangen door extra inkomsten van het Rijk, maar zal hiervoor zelf ook geld vrij moeten maken. Om de benodigde zorg ook in de toekomst te kunnen bieden, blijft Zwolle zich inzetten op omschakeling naar lichtere en preventieve vormen van zorg en hulp.

De gemeentebegroting 2019 biedt zo’n tien miljoen ruimte voor investeringen. Het geld gaat onder meer naar zorg, duurzame energie, de arbeidsmarkt, Spoorzone en mobiliteit. Het gemeentebestuur wil daarmee van Zwolle een sterkere en competere stad maken.

Het financieel perspectief voor de komende jaren kent mee- en tegenvallers. Structureel ontvangt Zwolle minder van het Rijk door lagere uitkeringen vanuit het gemeentefonds. Daar staat tegenover dat door de aantrekkende economie de inkomsten uit bouwleges en OZB toenemen en het tekort op de bijstand afneemt. Per saldo kan Zwolle de komende jaren blijven investeren. De tariefsverhoging van gemeentelijke lasten is komend jaar in lijn met de inflatie 2,7%, met uitzondering van de parkeer- en toeristenbelastingen: deze stijgen in 2019 niet. De totale begroting laat structureel een tekort zien van 7 ton, dat deels wordt opgevangen met incidentele inkomsten. Wethouder Sloots verwacht dat het tekort over vier jaar is omgebogen naar een plus.

Energie
Zwolle wil in de toekomst al zijn energie duurzaam opwekken en in 2050 energieneutraal zijn. Wijk voor wijk moeten panden worden geïsoleerd en de warmtevoorziening worden verduurzaamd. Ook investeert Zwolle in energiewinning uit aardwarmte (geothermie). Om de energieambities te verwezenlijken, wordt in 2019 € 900.000 extra uitgetrokken. Naar verwachting zal dit bedrag de komende jaren stijgen.

Hanzeland
In Spoorzone / Hanzeland wil Zwolle de komende jaren extra functies toevoegen, zodat het gebied zich verder kan ontwikkelen tot een levendig en dynamisch gemengd gebied. De plannen voor invulling van het gebied worden stap voor stap concreter. Om een doorontwikkeling van Spoorzone / Hanzeland mogelijk te maken, wordt € 600.000 extra uitgetrokken.

Stedelijk
Op veel plaatsen gaat de schop in de grond en wordt gebouwd aan het stedelijke Zwolle van de toekomst, zoals in het winkelgebied Dieze-Brink. Ook worden voorbereidingen getroffen voor andere projecten, zoals Weezenlanden-noord en de Hanzebadlocatie. Daarnaast wordt geïnvesteerd in goede, energieneutrale scholen.

Human capital
Om al het in Zwolle aanwezige talent te kunnen benutten in de groeiende en veranderende economie, is het belangrijk om te investeren in de ‘human capital agenda’ van Zwolle. Bovenop de bijdrage van de gemeente (€ 1,1 miljoen), dragen ook de partners zoals de regio en de provincie bij. Eén van de opgaven is om Zwollenaren, die nu nog een bijstandsuitkering ontvangen, geschikt te maken voor de vele vacatures in het bedrijfsleven

Nieuwe Zwollenaren
Een gerichte aanpak wordt ingezet voor ‘nieuwe Zwollenaren’ (statushouders). Met onder meer maatwerk, taallessen en goede begeleiding naar werk, wordt een forse uitstroom naar banen beoogd. Zwolle loopt daarmee voorop in de plannen van minister Koolmees en trekt in 2019 € 500.000 extra uit.

Mobiliteit
Een stad die groeit en verstedelijkt, moet inzetten op een blijvend goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid. In 2019 worden een reeks knelpunten aangepakt, veelal samen met de provincie. De gemeente draagt in 2019 € 750.000 bij.

Wethouder Sloots en burgemeester Meijer benadrukken dat de “degelijke” begroting in het nieuwe college van b&w in goed onderling overleg tot stand is gekomen. In het voorjaar van 2019 zal met de gemeenteraad verdere invulling worden gegeven aan het perspectief voor de komende jaren.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)