Verzuimbeleid voor uitkeringsgerechtigden

Foto van auteur

Werkgevers besteden tegenwoordig veel aandacht aan het voorkomen van ziekte en verzuim van hun medewerkers. In de meeste bedrijven zijn daarom bindende afspraken gemaakt over verlof, ziekmelding en verzuim. Mensen die na een periode van werkloosheid weer aan het werk gaan, moeten vaak erg wennen aan dit veranderde verzuimbeleid. Om hen daarbij te helpen, voert het college van B en W ook verzuimregels in voor uitkeringsgerechtigden die in een reïntegratietraject zitten. Het college hoopt dat hierdoor de kans dat mensen blijvend aan het werk komen, wordt vergroot. Door uitkeringsgerechtigden te leren omgaan met verzuimregels kunnen zij wennen aan de veranderde werksituatie.

Het verzuimbeleid voor uitkeringsgerechtigden wordt gefaseerd ingevoerd. Op dit moment zijn de reïntegratietrajecten nog te weinig intensief om strikte eisen te kunnen stellen aan beschikbaarheid en bereikbaarheid van mensen. Binnenkort vindt er een nieuwe aanbesteding plaats van de reïntegratietrajecten. Hierbij zullen ook eisen worden gesteld aan de intensiteit van trajecten en kunnen navenant ook meer eisen worden gesteld aan verlof en verzuim van de deelnemers.

Eerste fase

De eerste fase begint op 1 januari 2007. Het verzuimbeleid geldt dan voor alle uitkeringsgerechtigden die in een reïintegratietraject zitten. Bij de start van de eerste fase krijgen de uitkeringsgerechtigden 25 verlofdagen per kalenderjaar. Wanneer de regels niet worden nageleefd, kan een maatregel worden opgelegd; in uiterste gevallen kan de uitkering worden opgeschort of beëindigd.

Verlofaanvragen, ziekte en verzuim worden voortaan door de werkgever van het reïintegratietraject gemeld bij het nieuwe centrale verzuim-meldpunt van de eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Elke melding wordt geregistreerd en beoordeeld wat er moet gebeuren: verlof toekennen, een maatregel opleggen, of een controlebezoek afleggen.

Financiering

De kosten van het verzuimbeleid worden gefinancierd uit de gelden die het rijk beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van de de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)