SWZ richt zich op mensen met lagere inkomens

Foto van auteur

Zwolle – Deze week verscheen het jaarverslag 2007 van SWZ met als thema Richting. In 2007 is de woningcorporatie gestart met een nieuwe visie voor de komende drie jaren. Richting en focus staan daarbij centraal, waarbij de belangrijkste boodschap is dat SWZ zich ontwikkelt tot een woningcorporatie die zich inzet voor mensen met lagere inkomens en bijzondere doelgroepen.

De afdeling Ontwikkeling nam in 2007 een fors aantal woningen in aanbouw. Geconcludeerd kan worden dat SWZ enkele jaren nodig heeft gehad om de projecten naar uitvoering te brengen. In 2007 heeft de corporatie 38 woningen opgeleverd en 340 woningen in aanbouw genomen. Verder heeft SWZ 52 woningen verkocht en in de Trapjeswijk in Holtenbroek zijn 200 woningen gesloopt. In Berkum heeft de corporatie 56 seniorenwoningen overgenomen van zorginstelling Berkumstede.

Uitgaven

Ook in 2007 hield de verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij bewoners niet op bij de voordeur. Afdeling Sociaal Beheer van SWZ heeft een prominente rol in de verschillende wijken in Zwolle. De uitgaven op het gebied van leefbaarheid waren € 2 miljoen. 

In totaal heeft SWZ in 2007 € 50 miljoen besteed aan planmatig onderhoud en aan nieuwbouw. Het jaarresultaat over 2007 bedraagt € 0,4 miljoen positief ten opzichte van een negatief resultaat van

€ 2,6 miljoen in de begroting. De belangrijkste oorzaak van deze afwijking betreft de doorgeschoven uitgaven in verband met strategische keuzes voor planmatig onderhoud ten laste van de verlies en winstrekening in 2007.

Lidmaatschap Aedes

In 2007 besloot SWZ om haar lidmaatschap van brancheorganisatie Aedes op te zeggen. Allereerst bestonden tussen Aedes en SWZ grote inhoudelijke verschillen van mening. Bijvoorbeeld over het huurbeleid. Ook was SWZ in 2007 van mening dat de wijze van belangenbehartiging door Aedes te weinig oplevert in Den Haag en juist het imago van de sector schaadt. Per saldo te weinig resultaat voor de niet geringe contributie van ruim € 50.000 per jaar.

Een nieuw kabinet

Het in 2007 aangetreden nieuwe kabinet verwacht meer prestaties van de woningcorporaties en probeert meer grip op de sector te verkrijgen. Dit laatste vooral in financiële zin. In 2007 is het besluit gevallen dat alle corporaties worden aangeslagen voor de vennootschapsbelasting. Verder moeten ze meebetalen aan het oplossen van de problemen in de 40 probleemwijken en de huurverhoging mag niet boven de inflatie uitkomen. SWZ heeft in 2007 geprobeerd om hier een zo goed mogelijk antwoord op te formuleren. Allereerst zullen er in de komende jaren meer huurwoningen worden verkocht. Ook wordt de regio betrokken bij volkshuisvestelijke opgaven in de stad Zwolle. Zoals bijvoorbeeld de bouw van de Herberg en de Vrouwenopvang in Zwolle, dat mogelijk wordt gemaakt door samenwerking van verschillende corporaties in de regio. Ook worden andere vormen van financiering onderzocht en wordt straks optimaal gebruik gemaakt van de zogenoemde herwaarderingsreserve (opbrengsten binnen drie jaar weer aanwenden om vennootschapsbelasting te voorkomen). Eind 2007 was nog niet duidelijk hoe het rijksbeleid precies voor SWZ zal uitpakken.