Milieuorganisaties zetten kanttekening bij gebiedsvisie gemeente voor Zwartewaterzone

Foto van auteur

Foto: Jan la Faille

Zwolle – De Milieuraad Zwolle en het Natuurplatform Zwolle (NPZ) constateerden dat de herinrichtingsplannen voor de Zwartewaterzone in Zwolle al in een vergevorderd stadium zijn. Het totale plangebied van deze visie strekt zich uit van vanaf de Schuttevaerkade tot de Mastenbroekerbrug.

De organisaties zijn met name geschrokken van de plannen voor de bebouwing van het gebied. Er zouden naast een hotel en een horeca gelegenheid twee hoge flats met veertien of zestien verdiepingen moeten komen in een gebied wat daar totaal niet geschikt voor is. De Milieuraad en het NPZ hopen dat er nog ingrijpende wijzigingen in de huidige planvorming aangebracht gaan worden. Het is wenselijk volgens de milieuorganisaties dat de natuur en de leefbaarheid van het gebied alsnog een grotere rol in de planvorming krijgen.

Bij zulke ingrijpende plannen is volgens de milieuorganisaties een onafhankelijk onderzoek gewenst. Er moet onderzocht worden wat de natuurwaarden van het gebied zijn. En ook naar wat de gevolgen zijn van plannen die afwijken van het structuurplan, bestemmingsplan en groenbeleidsplan. Ook zou aangetoond moeten worden wat de noodzaak van de omvangrijke ingrepen is.

De Milieuraad en het NPZ benadrukken het belang van onderzoek naar de ecologische waarden van het gebied. Ook zou er een MER (Milieu Effect Rapportage) gemaakt moeten worden. Het is niet onwaarschijnlijk dat het PFAS besluit nog gevolgen heeft voor de planontwikkeling in dit gebied. De uiterwaarden van het Zwartewater en de Vecht zijn Natura 2000 gebieden. Deze gebieden vallen onder dit besluit.

Er wordt gepleit niet buitendijks te bouwen. Groen en water zijn essentieel voor mens en dier en versterken het woonklimaat op loopafstand. Door de voorgenomen bebouwing wordt Holtenbroek gedeeltelijk afgesloten van het Zwartewater. Hoogbouw zoals die nu in de plannen staat past bij de identiteit van Rotterdam niet bij die van Zwolle.

De GroenBlauwe identiteit is van groot belang. De Zwarte Waterzone maakt deel uit van de hoofdgroenstructuur van Zwolle. Een degelijke ecologische inventarisatie is van groot belang aldus de milieuorganisaties. Dit komt in de voorgenomen plannen te weinig aan de orde.

De Milieuraad en het Natuur Platvorm Zwolle komen tot de volgende conclusie:

  1. Buitendijkse bebouwing, meer dan in het huidig bestemmingsplan beschreven staat en zeker waar de bebouwing nu gesitueerd is wordt afgewezen en in strijd geacht met alle bestaande vigerende plannen.
  2. Herinrichting van het noordelijk bedrijventerrein, van de Prinses Margriethaven tot aan de Holtenbroekerbrug is gewenst, mogelijk met toevoeging van kleinschalige woonbebouwingen en versterking van de groenstructuur.
  3. Onafhankelijk onderzoek naar natuur en milieuwaarden is noodzakelijk voordat tot planvaststelling overgegaan wordt.
  4. MER-onderzoek verplicht stellen wanneer dit plan onverhoopt gehandhaafd mocht blijven.

Lees hier de Zwartewaterzone gebiedsvisie van de gemeente Zwolle.

Lees hier de reactie daarop van de Milieuraad en het NPZ.

.