SP wil fietspad op nieuwe brug

Foto van auteur

De nieuwe IJsselbrug die bij Zwolle wordt gebouwd voor de Hanzelijn, moet ook een fietspad krijgen.

Dat wil de SP in Zwolle. Volgens de socialisten kan op die manier de fietstijd tussen Zwolle en Hattem worden verkort. In de voorlopige plannen staat geen fietspad, om ruimte te laten voor extra geluidwerende maatregelen. Ook zou het uitzicht vanuit de trein beter zijn zonder fietspad. Het voorstel van de SP komt maandagavond in de gemeenteraad aan de orde door middel van een amendement.

Bron: RTV Oost

Het amendement:

Zwolle, 9 oktober 2006

Onderwerp: aanvullend welstandbeleid voor IJsselbrug

Gelezen het voorstel van college van B & W over aanvullend welstandbeleid voor IJsselbrug.


overwegende dat,
· Zwolle de ambitie heeft zich als fietsstad te profileren
· Zwolle een regiofunctie heeft en werk biedt aan mensen die niet in Zwolle wonen
· Het gebruik van de auto voor woonwerkverkeer zal afnemen als er een behoorlijk alternatief geboden wordt
· Het verkorten van de fietsroute van en naar Hattem cq Veluwe zo’n alternatief kan zijn
· De mogelijkheid voor een snellere fietsroute van en naar Zwolle zich nu voordoet
· Er tijdens de commissie behandeling van dit onderwerp door veel fracties aangedrongen werd op het realiseren van een fietsroute op de spoorbrug
· In het vormgevingsplan de toegevoegde fietsroute slechts een weging krijgt van 5 punten

Stelt de raad voor:

de criteria vormkwaliteit IJsselbrug alsvolgt te wijzigen;
de wegingsfactor bij punt 7 (toegevoegde fietsroute) te verzwaren naar 10 punten;
en de wegingsfactor bij punt 6 (uitzicht van uit de trein) te wijzigen naar 5 punten.


Toelichting

De motivatie voor de weging met tien punten bij punt 6 (uitzicht van uit de trein) is, dat het kwaliteit toevoegt voor de reiziger, die wellicht op kijkt omdat het geluid van de trein anders wordt.
Onze fractie vraagt zich af of de reiziger dit nog wel merkt, aangezien de geluidsproductie van de nieuwe brug aan strengere normen moet voldoen dan de huidige brug, zodat het passeren van de IJssel niet opvalt. In onze ogen is deze weging dus te zwaar.

Een fietsroute langs de spoorbrug creëert een korte route naar Hattem en bosgebieden op de Veluwe en naar de waterrijke gebieden in Zwolle. Daarmee voegt het kwaliteit toe aan beide gemeentes. Tevens doet het meer recht aan de Zwolse ambitie om fietsstad te worden. Als laatste zal een tweede fietsroute via de bestaande fietsroute over de oude IJsselbrug verminderen.


Edwin Koster
Margriet Twisterling

SP Zwolle