Hoogwater IJssel bereikt begin volgende week piek

Foto van auteur

IJssel
Foto: Wouter Steenbergen

Zwolle – Vanwege het stijgende hoogwater op de IJssel heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijkinspecties opgeschroefd en treft het maatregelen waar nodig. De komende dagen zal het water verder stijgen met een piek begin volgende week.

Het waterschap roept hoogwatertoeristen op om vooral te genieten van de mooie vergezichten, maar daarbij wel rekening te houden met zijn ‘hoogwatermedewerkers’, de natuur en de coronamaatregelen. Hoogwater op de rivieren is altijd weer een boeiend schouwspel en trekt de nodige bekijks.

Dat geldt ook voor de IJssel binnen het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschap ziet de waterstanden op de rivier stijgen, van Deventer, via Olst-Wijhe en Zwolle richting Kampen. Het stijgende water is goed zichtbaar aan de ondergelopen uiterwaarden. Met een hoge afvoer in het verschiet, wordt dat de komende dagen alleen maar meer. Deze hoge waterstanden zijn bijzonder, maar beheersbaar.

De dijkinspecteurs hebben de inspecties aan de dijken geïntensiveerd. Hierbij worden ze ondersteund door muskusrattenbestrijders die zijn getraind om dijken te inspecteren. Bij de dijkcontroles letten ze op zogeheten (zandmeevoerende) wellen, verwekingen en wildschades.

Zandmeevoerende wellen ontstaan door het fenomeen ‘piping’. Dit betekent dat water zich door de hoge waterdruk een weg baant onder de dijk door en onderweg zand meeneemt. Hierdoor ontstaan langgerekte holtes (‘pijpen’) in of onder de dijk door. In de sloot aan de binnenzijde van de dijk borrelt dan zand op. Als het ‘pijpje/tunneltje’ klein blijft, is er geen reden tot zorg, maar als het groter wordt, kan het een kwetsbare plek in de dijk worden en vraagt het extra aandacht van het waterschap. De muskusratbestrijders houden ook sporen van muskusratten, beverratten en bevers extra goed in de gaten.

Bij Wijhe-Olst is op een stukje dijktalud bekramming aangelegd. Bekramming is een doek dat met ‘krammen’ wordt vastgemaakt aan de dijk om de dijk te beschermen. Een soort dijkenpleister. In dit geval een nieuw type bekramming: een doek dat lucht- en ook licht-doorlatend is. Voordeel hiervan is dat het gras eronder niet afsterft. Sterker nog, het kan blijven groeien. Het doek is 40 meter lang en vier meter breed. De bekramming is nodig, omdat hier onlangs na werkzaamheden nieuw gras is ingezaaid. Die grasmat is nu nog niet sterk genoeg.

De afgelopen dagen was de hoogte van de piek nog wat onzeker. Het was niet duidelijk welk effect het water in de zijtakken van de Rijn, zoals de Moezel, zouden hebben. De waterdruk uit deze zijtakken zorgt nu niet voor een extra verhoogde piek, maar wel dat de piek uitgerekt wordt. Begin volgende week passeert deze piek in de IJssel het werkgebied van WDODelta. Eind volgende week wordt daling van de waterstand weer verwacht.