Gemeente kan langdurigheidstoeslag ruimer toepassen

Foto van auteur

Iedereen met een inkomen dat gelijk is aan de bijstandsnorm en geen uitzicht op een baan kan volgens de Wet werk en bijstand een zogeheten langdurigheidstoeslag krijgen. Een langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat gemeenten kunnen geven aan mensen die vijf jaar of langer van alleen een uitkering leven. Dit extra geld is bedoeld voor onder andere de vervanging of aanschaf van spullen die men van het bedrag van een uitkering nauwelijks kan betalen. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuwe koelkast of televisie, als de oude het heeft begeven.

Per 1 september 2006 is de langdurigheidstoeslag per wet gewijzigd, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006. Gemeenten hebben door de wetswijziging de mogelijkheid gekregen om de langdurigheidstoeslag ruimer toe te passen. Het college van B en W heeft de nieuwe mogelijkheden vastgelegd in een beleidsregel.

  

Wat is er door de wetswijziging veranderd?

De toekenning van een langdurigheidstoeslag werd en wordt gebaseerd op de duur van een uitkering of een lager inkomen en het perspectief dat iemand heeft om weer duurzaam aan het werk te komen. Met de wetswijziging heeft het college de mogelijkheden gekregen om deze criteria ruimer toe te passen. Voortaan gaat het college ervan uit dat iemand in een periode van 60 maanden in 5 kalenderjaren 5 perioden van 6 maanden mag werken, zonder het recht op langdurigheidstoeslag te verliezen. Als iemand daarbij per kalenderjaar meer inkomsten uit arbeid krijgt dan eenmaal het bedrag van de bijstandsnorm, dan wordt dit voortaan beschouwd als een vooruitzicht op werk en heeft men geen recht op langdurigheidstoeslag.

 

Onder de oude situatie werd het recht op langdurigheidstoeslag verder ingeperkt door arbeidsongeschiktheid, verblijf in een gevangenis en verblijf in het buitenland. Ook deze criteria zijn in de beleidsregel opnieuw geregeld:

 

·         Arbeidsongeschiktheid: een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt als inkomen uit arbeid beschouwd. Er was dus geen recht op langdurigheidstoeslag. Voortaan komen meer arbeidsongeschikten in bepaalde gevallen wel voor langdurigheidstoeslag in aanmerking.

·         Verblijf in het buitenland: mensen met een uitkering mogen slechts een beperkte periode in het buitenland verblijven, met het oog op de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt. Als men langer dan toegestaan in het buitenland verblijft, komt het recht op langdurigheidstoeslag te vervallen.

 

De nieuwe wet is met terugwerkende kracht ingevoerd. Dit betekent dat de gemeente alle aanvragen voor langdurigheidstoeslag die tussen 1 januari 2006 en de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregel zijn ingediend opnieuw zal beoordelen. Daarnaast worden alle mensen aangeschreven die in 2006 langer dan 60 maanden onafgebroken een uitkering hebben ontvangen en geen aanvraag hebben ingediend. In de brief wordt gewezen op de langdurigheidstoeslag en de verruimde mogelijkheden van aanvraag.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)