Zwolse Omgevingsvisie: “We houden van wat Zwolle Zwolle maakt”

Foto van auteur

Vreugderijkerpad
Foto: Wouter Steenbergen

Zwolle – “We houden van Zwolle, de stad en het buitengebied.” Dat werd duidelijk tijdens de Tour de Zwolle, 122 zienswijzen en alle gesprekken met Zwollenaren over de Omgevingsvisie: ‘Mijn Zwolle van morgen 2030.’

Op basis van alle inbreng is de visie ten opzichte van het ontwerp aangepast en aangevuld. Meer aandacht voor de kwaliteit van leven is één van de grote, belangrijke punten die het college uit de gesprekken met de stad meeneemt in de Omgevingsvisie. Nu stelt het college van B&W de gemeenteraad voor de Omgevingsvisie vast te stellen. Waarschijnlijk zal de gemeenteraad na de zomervakantie de Omgevingsvisie bespreken en hierover een besluit nemen.

Zwollenaren aan het woord
In de afgelopen periode is er op allerlei manieren met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers gesproken over de toekomst van Zwolle. Zo was er de Tour de Zwolle, een serie van online webinars over de verschillende gebieden in Zwolle en online themabijeenkomsten over bijvoorbeeld spelen en buitengeluk en hoogbouw. Daarnaast zijn veel (persoonlijke) gesprekken gevoerd over de Omgevingsvisie. Het leverde wederzijds begrip op én veel suggesties en voorstellen voor aanpassing van de Omgevingsvisie, zoals die er afgelopen zomer lag (de ontwerp-Omgevingsvisie).

Samenvattend is aandacht voor de kwaliteit van leven één van de grote, belangrijke punten die het college meeneemt uit de gesprekken met de inwoners van Zwolle. We houden van Zwolle en de groei van de stad moet de kwaliteit van de stad versterken. Want dat Zwolle in ontwikkeling blijft, vinden Zwollenaren ook begrijpelijk. Maar de doorontwikkeling van stad en ommeland moet hand in hand gaan met het versterken en vergroten van de kwaliteit bij onderwerpen als natuur, cultuurhistorie, mobiliteit, wonen, klimaat en duurzame energie.

Waarom is er een Omgevingsvisie?
Een Omgevingsvisie is een toekomstbeeld waarmee een gemeente laat zien hoe de gemeente erover tien jaar uit kan zien. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Waarbij we de verbinding hebben gezocht en gevonden met sociale onderwerpen als bijvoorbeeld gezondheid. Door de buitenruimte bewust zo in te richten dat deze bijdraagt aan het verleiden of het uitnodigen van mensen om te bewegen. Met de Omgevingsvisie geven we richting, sturing en duidelijkheid hoe we Zwolle willen ontwikkelen. Zowel voor de Zwollenaar als voor onze partners waarmee we samen optrekken en investeren in een toekomstbestendig Zwolle. Zodat elke nieuwe ontwikkeling in Zwolle bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Voor iedereen die in Zwolle woont, werkt of bezoekt. Voor alles dat leeft in de natuur. Zo gebruiken we de ruimte én maken we ruimte voor dat wat we belangrijk vinden voor de generaties van nu en van de toekomst.

Waar gaat de Omgevingsvisie over?
Het perspectief van jonge mensen op een huis in Zwolle, een baan in Zwolle en op een fijne plek om te leven en te genieten van de natuur, daar gaat deze Omgevingsvisie over. Het is een Omgevingsvisie waarin opvalt dat fysiek en sociaal sterk met elkaar verbonden zijn. Zwolle is en blijft een gemeente waar je vrij en veilig de dingen kan doen die belangrijk voor je zijn. Want dat is wat Zwolle Zwolle maakt.

Wonen
Veel Zwollenaren zijn op zoek naar een woning. Door woningen bij te bouwen, blijft wonen in Zwolle betaalbaar en haalbaar voor iedereen, ook voor jonge mensen. De belangrijkste plekken om nieuwe woningen te bouwen zijn de Spoorzone, Oosterenk, de Zwartewaterallee en -zone, de voormalige IJsselcentrale (Harculo) en Stadshagen.

Groen
Met de fiets, of te voet genieten we nu al volop van ons buitengebied én het groen in de stad. Het biedt ontspanning en geeft gelegenheid tot ontmoeting. Belangrijk voor ons en vele Zwollenaren is het behouden en versterken van het Zwolse groen en verbetering van de leefomstandigheden voor mens, plant en dier.

De buitenruimte in en om de stad is waar we van houden en blijft de belangrijke plek waar we elkaar kunnen ontmoeten en kunnen ontspannen. Dat blijven we versterken vanuit ons concept van buitengeluk. Een belangrijke keuze is te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het nog fijner is om in het centrumgebied (binnenstad, de schil daar omheen en de Spoorzone) van Zwolle te zijn. Bijvoorbeeld door meer ruimte te bieden aan fietsers en voetgangers.

Water
We spelen in op het veranderende klimaat. We willen dat Zwolle ook in de toekomst veilig blijft voor het water. Dat inwoners geen natte voeten krijgen als er een extreme bui valt en dat we bestand zijn tegen overstromingen door de rivieren de Overijsselse Vecht en de IJssel.

Alle ontwikkelingen hebben met elkaar te maken en zo wordt er ook naar gekeken. De verschillende doelen, plannen en ideeën komen samen in één Omgevingsvisie.

In de Zwolse raamwerken leggen we per thema de uitgangspunten vast, waarmee we zorgen dat het goed wonen, werken en recreëren is en blijft in Zwolle. Raamwerken gaan over de thema’s natuur, landschap, cultuurhistorie, mobiliteit, energie opwek, ondergrond, klimaatadaptatie, gezondheid en circulariteit.

Met de gebiedsprofielen creëert de Omgevingsvisie de aanzet om meer gebiedsgericht te werken. We hebben opgaven, doelen en ambities benoemd voor uiteenlopende gebieden in Zwolle, zoals woonwijken, werklocaties en het buitengebied. Daarbij kan gedacht worden aan het vergroten van verkeersveiligheid in een buurt, zodat kinderen veilig over straat kunnen, of zorgen voor voldoende en goed bereikbare winkels en andere voorzieningen, zodat je niet ver hoeft te reizen om boodschappen te doen en makkelijk naar de tandarts of huisarts in de buurt kunt.

De Omgevingsvisie sluit af met een hoofdstuk over het uitvoeren van de visie. Daar is aandacht voor gebiedsgericht werken en de rol van de gemeente bij verschillende ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Hoe een besluit wordt genomen over de Omgevingsvisie
Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie nu voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt na de zomervakantie een besluit over de Omgevingsvisie. Wanneer zij de visie goedkeuren, is deze Omgevingsvisie de nieuwe ruimtelijke richtlijn voor de toekomst van Zwolle. Zo vervangt de visie het Structuurplan Zwolle 2020 uit 2008. Op 28 juni bespreekt de gemeenteraad de Omgevingsvisie. Iedereen kan dit online te volgen. Het is ook het moment om in te spreken bij de gemeenteraad.

Tot slot: dankzij Zwollenaren

De afgelopen tijd vonden veel gesprekken plaats om tot een definitieve Omgevingsvisie te komen. Die gesprekken waren rijk aan inzichten, in elkaars bedoelingen. Het college bedankt alle Zwollenaren voor hun inbreng. Zonder hen was het niet gelukt om te komen tot het voorliggende resultaat. Daar zijn we trots op! Meer informatie over de Zwolse Omgevingsvisie staat op www.zwolle.nl/omgevingsvisie