PvdA Zwolle wil gedragscode voor bestuurders

Foto van auteur

Zwolle – De PvdA in Zwolle wil een gedragscode voor gemeentelijke bestuurders bij met de gemeente Zwolle verbonden partijen om excessieve beloningen bij bestuurders van verbonden partijen tegen te gaan.

De gemeente Zwolle zal a.s. maandagavond waarschijnlijk een nieuwe kadernota inzake verbonden partijen aannemen. De herformulering van dit beleid vindt eens in de vier jaar plaats. De gemeenteraad wordt gevraagd het beleidskader hiervoor vast te stellen. De fractie van de PvdA spreekt hierbij de wens uit van normering en maximering van topinkomens en zal dit a.s. maandagavonde tijdens de gemeenteraad in een motie vastleggen. Doel is het beloningsbeleid in de publieke en semipublieke sector welke verbonden is met de Gemeente Zwolle te normeren c.q. te maximeren. Uitgangspunt hiervoor is het regeringsadvies van de Commissie Dijkstal, i.c. het nieuwe salaris van de minister-president (ca. € 179.000,-), de zgn. Balkenende-norm.

De PvdA wil bereiken dat het genoemde beloningsbeleid (matiging van salarissen, maar ook van vermindering van bonussen en excessieve pensioenstortingen) voor Zwolse bestuurders als uitgangspunt zal gelden en door hen actief ingebracht zal worden als eis in de diverse organen van met Zwolle verbonden partijen.

Een recent voorbeeld is de discussie over topinkomens bij het regionale Vitens. Hierbij worden uiteraard bestaande contractuele afspraken gerespecteerd.

Ook wil de fractie dat hiervan door bestuurders regelmatig verslag wordt gedaan aan de gemeenteraad.

Mochten dit verbonden partijen zijn die als marktpartijen moeten opereren (bijv.energiebedrijven) dan geldt voor ons de Wellink-norm (ca. € 390.000,-) als uitgangspunt. Dit betreft het salaris van de president van De Nederlandsche Bank.

Achtergrond van een nieuw beloningsbeleid is de publieke verontwaardiging en hiermee ook de aantasting van de politieke geloofwaardigheid.

De verontwaardiging kwam in de media tot uiting door onderzoeken naar excessieve beloningen bij o.m. ziekenhuizen, woningcorporaties, energiebedrijven, waterschappen en bij Bloedbank Sanquin. Dit werd de laatste tijd nog eens versterkt door de gang van zaken bij financiële instellingen als banken en verzekeraars, welke zelfs mede hebben geleid tot de huidige kredietcrisis.

Met de gedragscode naast de kadernota verbonden partijen beoogt de fractie van de PvdA te bewerkstelligen dat het door het kabinet voorgestelde beloningsbeleid ook daadwerkelijk wordt ingevoerd.

Tenslotte gaat het bij deze partijen om nutsachtige bedrijven die met gemeenschapsgeld werken.

Bijlage motie:

Onderwerp: Gedragscode in relatie tot Kadernota verbonden partijen

Door de fractie van de PvdA wordt geconstateerd dat:

 • De kredietcrises laat zien dat de laatste jaren door bestuurders van ondernemingen door salarispolitiek en bonussenstructuur gekoerst is op korte termijn successen;
 • Deze werkwijze er in ernstige mate toe heeft geleid dat de continuïteit en vermogenspositie van ondernemingen in veel gevallen in gevaar is gekomen
 • De Kadernota verbonden partijen onvoldoende voorziet in de aanpak hiervan

De fractie is van mening dat:

 • De Kadernota expliciet beleidskader zou moeten vermelden voor beloningen aan bestuurders van met de Gemeente Zwolle verbonden publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden
 • Dit beleidskader in de vorm van een gedragscode in ieder geval uiting geven aan de voorstellen van de Commissie Dijkstal die hiervoor een norm heeft gesteld, de zgn. Balkenende norm (het salaris van de premier, incl. de afgesproken verhoging)
 • Eveneens rekening wordt gehouden met de overwegingen uit het Tweede Kamerstuk van 24 oktober j.l. genaamd Beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen, waarin ook de adviezen van de Commissie Dijkstal zoveel mogelijk worden gevolgd

Verzoekt het College van Burgemeester en Wethouders:

 • Uitvoering te geven aan dit strengere beloningsbeleid in de vorm van een gedragscode
 • Deze gedragscode onderdeel zal uitmaken van het beleidskader m.b.t. de Kadernota verbonden partijen
 • Als aandeelhouder en/of medebestuurder dit strengere beloningsbeleid uit te voeren en hiervan regelmatig verslag zal uitbrengen aan de gemeenteraad

……….. en gaat over tot de orde van de dag

Fractie Partij van de Arbeid

Dirk Karst

11 gedachten over “PvdA Zwolle wil gedragscode voor bestuurders”

 1. Is die 179.000 euri inclusief of exclusief de onlangs zelftoebedeelde loonsverhoging van 30%.
  Volgens de bonden krijg ik er op zijn hoogst 3.5% bij volgend jaar. >:(

 2. als de pvda nou ook nog eens gaat constateren dat nederland naar de knoppen gaat door hun tig jaren wanbeleid. ow nee dat mag je niet zeggen als nederlander sorry.

Reacties zijn gesloten.