Optimale zorg voor dak- en thuislozen

Foto van auteur

De gemeente en Zorgkantoor Zwolle gaan vanaf 2007 gezamenlijk de benodigde extra zorg voor dak- en thuislozen inkopen. Formeel koopt het zorgkantoor de zorg in vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De gemeente verleent subsidie voor de zorg en diensten die niet vanuit de AWBZ kunnen worden bekostigd. Beide partijen gaan voortaan samen bepalen welk zorg- én dienstenaanbod voor Zwolle en de regio gewenst is. Daartoe ondertekenen beide partijen binnenkort een samenwerkingsovereenkomst. Met de ondertekening is een solide basis gelegd voor de uitvoering van het toekomstige Stedelijk Kompas voor Zwolle. De gemeente kan, door mee te beslissen over de zorg die door het zorgkantoor wordt ingekocht, de regierol voor de zorg aan dak- en thuislozen optimaal vormgeven.

In de regio Zwolle is een aantal instellingen voor maatschappelijke opvang en ambulante verslavingszorg werkzaam, zoals Leger des Heils, CAD en RIBW. Deze instellingen bieden zorg aan dak- en thuislozen op basis van financiering door de (centrum)gemeente Zwolle en het Zorgkantoor Zwolle. Tot dusver ontbrak het aan een goede afstemming tussen beide financiers. Beide partijen hebben afspraken gemaakt over de onderlinge afstemming. Met deze overeenkomst worden de afspraken tussen gemeente en zorgkantoor geformaliseerd.

  

In de overeenkomst is onder meer vastgelegd dat vanuit deze afspraken ook afstemming gezocht zal worden met beide provincies (met name voor Jeugdzorg) en het ministerie van Justitie (reclassering). Op deze wijze wil de gemeente de zorg aan dak- en thuislozen zo inrichten, dat voorkomen wordt dat de afspraken die de financiers met instellingen maken contraproductief werken. Een kansrijk traject bij de ene organisatie, mag niet belemmerd worden door wachtlijsten bij een andere organisatie.

 

Stedelijk Kompas

Mensen die dak- of thuisloos zijn of dat dreigen te worden, hebben extra aandacht nodig. De leefsituatie van deze kwetsbare groep mensen moet verbeterd worden. Daarmee kan tevens de overlast en criminaliteit verminderd worden. Begin 2006 presenteerden de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) samen met het Rijk een plan van aanpak voor de maatschappelijke opvang. In dit plan is vastgelegd dat er vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) structureel 120 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de opvang van dak- en thuislozen. Inmiddels wordt er gewerkt aan een doorvertaling van dit plan van aanpak, het zogenoemde Stedelijk Kompas, naar alle centrumgemeenten.

Zwolle werkt momenteel hard aan een eigen Stedelijk Kompas. Naar verwachting zal zij begin 2007 als één van de eerste centrumgemeenten dit plan van aanpak kunnen aanbieden aan het Rijk. Met het vaststellen van het Stedelijk Kompas Zwolle zal naar schatting zeker 5 miljoen euro extra vanuit de AWBZ beschikbaar komen voor de zorg aan dak- en thuislozen in de regio. Dit is een belangrijke bijdrage voor de zorg aan deze groep.

 

Zorgkantoor

Nederland is verdeeld in 32 regio’s, waarbij in elke regio één zorgkantoor verantwoordelijk is voor de uitvoering van de AWBZ. Het zijn zelfstandig werkende kantoren die de zorgvraag en het zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar proberen af te stemmen. Zorgkantoor Zwolle vervult deze functie voor de regio Zwolle. Dit betreft een gebied van vijftien gemeenten: Dalfsen, Elburg, Ermelo, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Kampen, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Putten, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)