Nieuwe Kamperpoort krijgt gestalte

Foto van auteur

Zwolle – Het college van B. en W. heeft het definitief ontwerp bouw- en inrichtingsplan voor het Fenixterrein in de wijk Kamperpoort vastgesteld. Het plan van Woningstichting SWZ is van hoge kwaliteit en sluit goed aan bij wat de gemeente voor ogen staat bij de herstructurering van de Kamperpoort. Ook de bewoners in de Kamperpoort hebben positief gereageerd op het plan tijdens een informatieavond (maart 2008) en in een klankbordgroep.

Belangrijke onderdelen van het plan zijn de voorstellen voor verlegging van het Brakkenpad, het onderbrengen van meer commerciële ruimtes aan de Hoogstraat (werk aan huis). Het Lankhorstgebouw maakt geen onderdeel uit van het definitief ontwerp en zal gesloopt worden. De gemeente heeft het definitief ontwerp getoetst aan ondermeer het ´programma van eisen Fenixterrein´ en het ´programma van eisen Kamperpoort`.

Verlegging Brakkenpad

Om aan de westzijde van het Brakkenpad woningen mogelijk te maken, heeft de architect gekozen voor een verlegging van het pad en wordt het eenrichtingsverkeer. Volgens de gemeente is dit stedenbouwkundig een verbetering ten opzichte van het programma van eisen.

Meer commerciële ruimtes aan de Hoogstraat

Door meer voorzieningen voor werk aan huis toe te staan, wordt meer economische bedrijvigheid verwacht. Ook draagt het bij tot een aantrekkelijker wijk en levert het een levendiger straatbeeld op.

Sloop Lankhorstgebouw 

In het programma van eisen Fenixterrein was aangegeven dat het kantoorpand Lankhorst behouden blijft en dat naar een passende bestemming gezocht moest worden. Mocht dat niet lukken dan en is sloop dus onvermijdelijk, dan moet er een architectonisch bijzonder object voor in de plaats komen.

Onderzoek naar de architectonische en cultuurhistorische waarde heeft uitgewezen dat het pand uit 1962 geen architectonisch hoogtepunt is uit deze bouwperiode. Door de later aangebouwde achtergevel is het gebouw echter niet meer gaaf in de hoofdvorm. De bouwkundige staat van het pand is bovendien zeer slecht en de indeling van kolommen maakt het ongunstig voor hergebruik. SWZ heeft aangegeven op de plek van het huidige Lankhorstgebouw een nieuw architectonisch bijzonder gebouw te willen realiseren. 

Vervolg

Volgende stap is dat de aanvraag bouwvergunning ter inzage gelegd gaat worden. Dit om een vrijstelling mogelijk te maken op het bestemmingsplan (toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening).

Voor het realiseren van het nieuwe gebouw op de locatie van het huidige Lankhorstgebouw  worden afzonderlijke afspraken gemaakt. Wanneer de planvorming concreet genoeg is volgt een procedure gestart voor aanpassing van het bestemmingsplan.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)