Oostkant Hessenpoort in beeld voor duurzame energieprojecten

Foto van auteur

Bedrijventerrein Hessenpoort
Foto: Gemeente Zwolle

Zwolle – Zwolle en haar noordelijke en oostelijke buurgemeenten dragen bij aan de opwekking van duurzame energie. De komende decennia wordt hard gewerkt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, waaronder een aardgasvrij Zwolle in 2050.

Voor nieuwe energieprojecten is ruimte nodig. Die ruimte is aanwezig op en nabij bedrijventerrein Hessenpoort. Het idee is om aan de rand van Hessenpoort de komende jaren verschillende energieprojecten te clusteren. In dit energiecluster is ruimte voor twee alternatieven voor aardgas: waterstof en groen gas. Ook is er plek voor meer capaciteit en verzwaring van de elektriciteitsnetten. Hierdoor kunnen er straks bijvoorbeeld ook weer grote zonnedaken worden aangesloten.

Enexis Netbeheer, TenneT, de provincie Overijssel en de gemeenten Dalfsen en Zwolle onderzoeken de mogelijkheden voor een regionaal energiecluster nabij de Hessenweg. “De ontwikkeling van een energiecluster bij Hessenpoort is zeer gewenst. Zo’n plek waar verschillende initiatieven gebundeld worden, is een mooi voorbeeld voor de samenwerking die nodig is om de doelen van de energietransitie te halen”, legt de Zwolse wethouder Energietransitie Monique Schuttenbeld uit.

Schuttenbeld: “Alternatieven voor aardgas, zoals groen gas en waterstof, zijn hard nodig omdat we in 2050 met zijn allen van het aardgas af moeten en willen zijn. Het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnetwerk is noodzakelijk om überhaupt de extra opgewekte duurzame stroom te kunnen verwerken. Zo ontstaat er weer de broodnodige ruimte op het elektriciteitsnet om de groene stroom op de juiste plek te krijgen. Een groot deel van West-Overijssel zit nu op slot. Als dit energiecluster mogelijk wordt, helpt het om zowel de Zwolse energiedoelen te halen, als ook die van Dalfsen, Staphorst en Zwartewaterland. Ook levert het duurzaam gas als brandstof voor schoon vervoer en als alternatief voor Gronings aardgas. Er kunnen straks duizenden woningen mee worden verwarmd. Zo dragen we met elkaar bij aan een meer leefbare stad en regio”.

In het energiecluster komt een energiehub die de duurzaam opgewekte stroom in waterstof omzet en een industriële groen gasinstallatie. Het waterstof is vooral voor (zwaar) transport en bedrijven in de regio interessant. Groen gas is voor oudere panden, zoals in de Zwolse binnenstad, een alternatief voor aardgas.

Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel: “We zijn blij met de komst van dit energiecluster, waardoor we weer een stap voorwaarts kunnen maken. De netversterking is noodzakelijk om de regionale RES-doelen en initiatieven voor zonne- en windenergie te realiseren. De industriële groengas installatie zorgt ervoor dat groengas wordt geproduceerd door middel van vergisting van biomassa, zoals mest en agrarische restproducten. En de waterstofproductie levert een bijdrage aan de belangrijke regionale netbalancering en regionale waterstofvraag. Zo dragen we met de partners bij aan de energietransitie in Overijssel.”

TenneT en Enexis Netbeheer bouwen samen een nieuw hoogspanningsstation. Het nieuwe station bevat zowel een 110 kV-hoogspanningsstation van TenneT als een 110/20 kV-middenspanningsstation van Enexis Netbeheer. TenneT en Enexis Netbeheer breiden bovendien de al bestaande stations bij Hessenpoort uit. De nieuwbouw en uitbreidingen zijn noodzakelijk om de huidige en nog te verwachten toename van duurzaam opgewekte stroom via het elektriciteitsnetwerk te kunnen verwerken. En ook om de ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie mogelijk te maken. Zoals meer zonnepanelen op bedrijfsdaken en stallen.

De voorkeursplek voor het energiecluster is het gebied direct naast bedrijventerrein Hessenpoort. Dit is achter Rova en de zone aan weerszijden van de spoorlijn richting het noorden. Het sluit aan op de al bestaande voorziening van TenneT en Enexis Netbeheer.

De partijen onderzoeken de komende maanden of het financieel en technisch haalbaar is om hier een cluster te maken. Ook worden er door de partijen inmiddels al gesprekken gevoerd met omwonenden en omliggende bedrijven. Als alles volgens planning verloopt is eind dit jaar meer duidelijk over de haalbaarheid van een en