Subsidie jeugd- en jongerenwerk door vrijwilligers geactualiseerd

Foto van auteur

De subsidieregeling ‘Jeugd- en Jongerenwerk onder leiding van Vrijwilligers’ wordt geactualiseerd. Het college van burgemeester en wethouders is dinsdag 19 december akkoord gegaan met het raadsvoorstel om de verordening aan te passen. Naar verwachting wordt de deelverordening in januari 2007 officieel door de gemeenteraad vastgesteld. 

Waar voorheen de subsidie verstrekt werd op basis van financieel, technische punten (zoals de huisvestings- en organisatiekosten), moet de subsidie voortaan direct bijdragen aan het doel van de subsidie. Dit brengt met zich mee dat de hoogte van het subsidiebedrag wordt gekoppeld aan het aantal jeugdleden. Dit moet vrijwilligersorganisaties stimuleren om zoveel mogelijk jongeren te bereiken. De koppeling met het ledenaantal moet eveneens tot een evenwichtiger verdeling van de subsidiegelden leiden. Verwacht wordt dat van de huidige subsidiënten het merendeel bij de nieuwe verordening een hogere subsidie gaat ontvangen. De nieuwe verordening is daarnaast transparanter en vraagt om minder administratieve handelingen bij de aanvraag en bij de afwikkeling.

Noodzakelijk:

De aanpassing van de deelverordening is onderdeel van de actualisering van de hele gemeentelijke subsidiesystematiek (Algemene Subsidie Verordening). Daarnaast is actualisatie noodzakelijk omdat de huidige deelverordening niet meer aansluit op het huidige jeugdbeleid. De kerngedachte van het gemeentelijk sociale beleid is: ‘iedereen doet mee’. In het Zwolse jeugdbeleid is dit vertaald naar: iedere jongere doet mee. Het bevorderen van het jeugd- en jongerenwerk onder leiding van vrijwilligers, zodat jongeren voldoende mogelijkheden hebben voor een zinvolle vrijetijdsbesteding (het doel van de subsidie) draagt bij aan deze gedachte.

 

Hoogte van de subsidie:

Het subsidiegeld wordt verleend als een bijdrage in de organisatie van activiteiten voor jeugd en jongeren. Iedere organisatie ontvangt hiervoor een basisbedrag van € 250,- per jaar voor de organisatiekosten. Bovenop dit basisbedrag wordt een bedrag per jeugdlid verstrekt. Omdat scoutingorganisaties doorgaans kleinere organisaties zijn met hogere onkosten, ontvangen zij € 30,- per jeugdlid. Overige vrijwilligersorganisaties ontvangen € 15,- per lid. Een organisatie ontvangt per jaar maximaal € 5.000,-.


 

Overgangsperiode:

Bij de huidige (oude) verordening wordt het subsidiebedrag vooraf verleend en na afloop uitgekeerd. Bij de nieuwe verordening zal de subsidie vooraf vastgesteld en uitgekeerd worden. Dit houdt in dat de subsidieaanvragen voor 2007 die dit jaar zijn ingediend volgens de ‘oude’ verordening worden vastgesteld. De subsidieaanvragen voor 2008 worden wel volgens de nieuwe verordening toegekend.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)