“Zwolle heeft andere woonvormen en meer zorg in de buurt nodig”

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – Inwoners laten wonen op een plek die bij hen past, dat is wat men wil in Zwolle. Dit geldt zeker ook voor senioren die steeds vaker en langer zelfstandig willen wonen of zorgbehoeftig worden.

Dat vraagt om aanpassingen in het woningaanbod: meer geschikte woningen voor senioren, meer en andere woonvormen en meer plekken in woonzorgvoorzieningen. Tegelijkertijd vraagt het om aanpassingen in het aanbod aan zorg en ondersteuning in de buurt. Om in kaart te krijgen wat de behoeften van senioren in Zwolle precies zijn heeft de gemeente onderzoek laten doen. “Zo zijn we voorbereid en kunnen we actie ondernemen op de te verwachten groei van ouderen.”

Groei aantal ouderen en woonbehoefte

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal ouderen in Zwolle de komende jaren sterk gaat groeien. In 2020 waren er ongeveer 22.000 65-plussers in Zwolle, in 2040 zal dit aantal oplopen tot bijna 31.500.

Tot 2030 worden in Zwolle ongeveer 10.000 woningen gebouwd. Het is van belang om hier een gevarieerd aanbod aan woningen en woonvormen voor senioren aan toe te voegen. Uit het onderzoek blijkt ook een duidelijke behoefte aan particuliere huur- en koopwoningen, naast het huidige aanbod van sociale huurwoningen. Ouderen hebben ook behoefte aan andere woonconcepten, zoals hofjeswoningen en appartementen met meer woonkwaliteit in hun woning of woonvorm.

Voorzieningen

Verder zoeken ouderen diverse voorzieningen in en rondom hun woning. Denk daarbij aan een ontmoetingsruimte of de aanwezigheid van voorzieningen zoals een fysiotherapeut, thuiszorgpost of kapper. Lang niet alle wooncomplexen voldoen aan al deze kenmerken. Ook het versterken van de voorzieningen voor ouderen in de wijk vraagt in de komende jaren verdere uitbouw en uitbreiding.

Vitaal en waardig ouder worden

Het onderzoek bevestigt ook het belang van de aansluiting bij de speerpunten van de Agenda Vitaal en Waardig Ouder Worden (Seniorenagenda, 2020). Hierbij gaat het om (extra) aandacht voor bijvoorbeeld positieve gezondheid, zinvolle daginvulling, tegengaan van eenzaamheid, (mantel)zorg en de wijkaanpak Vitaal en Veilig Thuis (VVT). Met de campagne Vitaal en Veilig Thuis komt een opgeleide vrijwilliger bij ouderen thuis en bespreekt met hen de wensen en de mogelijkheden. De vrijwilliger geeft adviezen over bijvoorbeeld de woning, valpreventie en welzijn.

Programma Wonen en Zorg

Het onderzoek naar seniorenhuisvesting is onderdeel van het programma Wonen en Zorg dat eind vorig jaar door de gemeente en partners is gestart. Er wordt voor dit programma een brede en structurele samenwerking opgezet tussen gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de verdere uitwerking van dit programma. De resultaten van het onderzoek zijn deze week ter goedkeuring voorgelegd aan het college en worden aangeboden aan de gemeenteraad.