Subsidie jeugd- en jongerenwerk door vrijwilligers geactualiseerd

Foto van auteur

De actualisatie van de subsidieregeling ‘Jeugd- en Jongerenwerk onder leiding van Vrijwilligers’ is in concept vastgesteld door het college van B&W. Waar voorheen de subsidie verstrekt werd op basis van financieel, technische punten (zoals de huisvestings- en organisatiekosten), moet de subsidie voortaan direct bijdragen aan het doel van de subsidie. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gekoppeld aan het aantal jeugdleden, waarmee het bereiken van zoveel mogelijk jongeren door vrijwilligersorganisaties gestimuleerd wordt. De nieuwe verordening is daarnaast transparanter en vraagt om minder administratieve handelingen bij de aanvraag.

De subsidie heeft tot doel om de activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Zwolle onder leiding van vrijwilligers te bevorderen, zodat jongeren voldoende mogelijkheden hebben voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Hoogte van de subsidie
Het subsidiegeld wordt verleend als een bijdrage in de organisatie van activiteiten voor jeugd en jongeren. Iedere organisatie ontvangt hiervoor een basisbedrag van € 250,- per jaar. Dit bedrag is bedoeld als tegemoetkoming in de bestuurs- en organisatiekosten die elke organisatie moet maken. Bovenop dit basisbedrag wordt een bedrag per jeugdlid verstrekt. Omdat scoutingorganisaties doorgaans kleinere organisaties zijn met hogere onkosten, ontvangen zij € 30,- per jeugdlid. Overige vrijwilligersorganisaties ontvangen € 15,- per lid. Het aantal jeugdleden dat een organisatie telt, wordt vastgesteld aan de hand van meest recente ledenlijst. Een organisatie ontvangt per jaar maximaal € 5.000,-. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Subsidieverlening
Bij de oude verordening werd het subsidiebedrag vooraf verleend en na afloop wordt uitgekeerd. Bij de nieuwe verordening wordt de subsidie vooraf zowel vastgesteld als uitgekeerd.

Inspraak
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de geactualiseerde versie van de subsidieverordening in concept vastgesteld. Dit betekent dat inwoners van Zwolle via inspraak kunnen reageren op de nieuwe deelverordening. De inspraakperiode loopt van dinsdag 10 oktober tot en met dinsdag 21 november. De verordening ligt ter inzage in het informatiecentrum van de gemeente (Grote Kerkplein 15). Reacties kunnen schriftelijk ingediend worden bij het subsidieloket van de gemeente Zwolle: Stadskantoor, Lübeckplein 2, Postbus 10007, 8000 GA in Zwolle.