Miljoenen voor hulpverleningstraject dak- en thuislozen

Foto van auteur

In de recent gepresenteerde rijksbegroting vindt het college belangrijke aanknopingspunten om tussen 2007 en 2014 alle dak- en thuislozen in een passend hulpverleningstraject te kunnen plaatsen. Met een stevige financiële impuls van Rijk en gemeente zal de gemeente met de betrokken instellingen afspraken maken om de hulp voor deze doelgroep op een hoger plan te brengen. Voorlopige berekeningen wijzen op een bedrag van vijf miljoen euro voor de regio Zwolle. Begin volgend jaar presenteert het college de nader uitgewerkte plannen in het zogenoemde Stedelijk Kompas Zwolle.

Begin dit jaar presenteerden Rijk en de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) een plan van aanpak maatschappelijke opvang. Het plan is erop gericht de leefomstandigheden van daklozen in de vier grote steden te verbeteren waardoor er een einde moet komen aan hun zwervend gedrag en daarmee gepaard gaande overlast. Het college ziet in deze plannen een aantal kansen en bedreigingen.

Pure winst
Het Rijk toont met dit plan van aanpak de bereidheid vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te investeren in de zorg van de meest kwetsbaren in onze samenleving. Dat is pure winst. Het risico is dat de aanpak beperkt blijft tot de G4 en een dusdanig dwingend karakter krijgt dat een deel van de dak- en thuislozen zijn toevlucht neemt in de rest van het land. Zwolle ligt geografisch niet al te ver van de randstad, waardoor de effecten daarvan al snel merkbaar zouden kunnen worden.

Bovendien hebben de G4 zich voor de financiering van de plannen mede afhankelijk gemaakt van een herverdeling van de rijksmiddelen. Deze herverdeling zou als resultaat moeten hebben dat de G4 meer krijgen van het totaal beschikbare bedrag en de overige centrumgemeenten, waaronder Zwolle, moeten inleveren. De gemeente Zwolle participeert via wethouder Dannenberg namens de G27 (alle Grote Steden Beleid gemeenten, behalve de G4) in bestuurlijk overleg met het Rijk over de verdeling van de rijksmiddelen. In dit overleg pleit Zwolle voor een werkwijze, waarbij de hulpverlening aan de doelgroep van het beleid (dak- en thuislozen en verslaafden) voorop staat.

Bekaaid
De gemeente Zwolle zal, met steun van de VNG, begin 2007 een eigen plan van aanpak voorleggen aan het Rijk. Met dit Stedelijk Kompas Zwolle komt voor de regio, in lijn met de toezegging van het Rijk, naar verwachting € 5 miljoen extra rijksgeld beschikbaar. Dit biedt de mogelijkheid de zorg voor de meest kwetsbaren in onze samenleving naar een niveau te tillen dat recht doet aan hun problematiek. Tot dusver komt deze groep er in de zorgverlening nog wat bekaaid af.

Als voorbereiding op het Stedelijk Kompas Zwolle worden momenteel twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek richt zich op de woonbehoefte van cliënten in de maatschappelijke opvang. Tijdens een bijeenkomst met alle betrokken partijen zal half oktober 2006 worden bepaald op welke wijze vormen van begeleid en beschermd wonen soelaas moeten gaan bieden om de druk op de verstopte opvang te verminderen.

Het tweede onderzoek richt zich op de zorgbehoefte en het zorggebruik van de dak- en thuislozen in Zwolle. Met dit onderzoek, dat naar verwachting in december 2006 zal worden afgerond, ontstaat tevens duidelijkheid over de totale omvang van de groep.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Miljoenen voor hulpverleningstraject dak- en thuislozen”

Reacties zijn gesloten.