Vragen over status Bankenlocatie Melkmarkt

Foto van auteur

Voor het bebouwen van de Bankenlocatie Melkmarkt in Zwolle moet voor het bouwplan een vrijstellingsprocedure gevolgd worden op basis van artikel 19 lid 1. In principe is de beslissing bij deze procedure een bevoegdheid van de gemeenteraad. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het college, hierover heeft de raad in 2003 en 2004 een besluit genomen. De Zwolse politieke partijen GL/DG, SP, D66 en PBZ gaan er vanuit dat als het college een gedelegeerd besluit neemt, dit volgens de opgestelde beleidsregels gebeurd.

In het Bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht is het volgende beleid opgenomen: “Bij ingrepen van enige schaal zal een goede historische analyse aan planvorming vooraf moeten gaan. Bouwaanvragen zullen daarom vergezeld dienen te gaan van een dergelijke (bouw-) historische analyse.” Bij de bouwaanvraag voor de Bankenlocatie Melkmarkt is hiervan geen sprake, zeggen de partijen. Door de Stichting Bankebouw Van Straaten zijn verzoeken ingediend om de de panden Melkmarkt 1-5, 7 en 9 aan te wijzen tot beschermd gemeentelijk monument. De Zwolse partijen stellen hierover een aantal vragen aan het college.

De art. 44 vragen:

1. Tijdens de commissie ruimte op 20 juni 2005 verwijst de wethouder naar stukken waaruit zou blijken dat het gebouw geen monumentale status rechtvaardigt en eveneens geen markerend gebouw is. Waarop heeft de wethouder zijn conclusies gebaseerd en wat heeft de afdeling Monumentenzorg hierover geadviseerd ?

2. Kan de wethouder deze stukken waaruit één en ander zou blijken aan de Raad ter kennisname doen toekomen ?

3. Wanneer bleek u en de Raad voor het eerst, dat er bij de bouwplannen sprake zou (kunnen) zijn van sloop van de bankenlocatie?

4. Hoe verklaart u dat, in tegenstelling tot vergelijkbare bouwplannen en ingrepen, bij dit bouwplan geen (bouw-) historische analyse voorafgaande aan de planvorming heeft plaatsgevonden en deze ook niet zit bij de bouwaanvraag?

5. Draagt cultuur/bouw/historisch onderzoek vlak voor de sloop, zoals aangekondigd in de informatiecommissie van 18 september 2006, niet bij aan het besef dat wat er gesloopt gaat worden wellicht beter niet gesloopt had moeten worden?

6. Ziet u thans, nu uit onderzoek c.q. rapportage van de welstands-/monumentencommissie blijkt dat de gebouwen wel een architectuur/cultuurhistorische waarde hebben,  mogelijkheden de bouwplannen te herzien c.q. aan te passen en/of in heroverweging te nemen?  Zo nee, waarom niet?

7. Wat zijn de juridische en financiële gevolgen van al dan niet aanpassen en/of in heroverweging nemen van de bouwplannen? Hoe verhouden die gevolgen zich tot het gebruikelijke voorbehoud “behoudens instemming van de Raad?

 

De partijen verzoeken het college om beantwoording voorafgaande aan het besluit over al dan niet aanwijzen als monument.

 

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Vragen over status Bankenlocatie Melkmarkt”

 1. Ook VVD Zwolle gaat vragen aan het college stellen:
  ==============
  Zwolle, 15 januari 2007

  In het kader van de herstructurering Binnenstad is uw college druk bezig met het uitvoeren van de deelplannen zoals het aanpassen van de Melkmarkt. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling van de Bankenlocatie. Uw college heeft inmiddels de bouwplannen goedgekeurd, maar de welstandscommissie heeft een streep door de bouwplannen gezet met het aanmerken van de Bankenlocatie als monument. De VVD Zwolle heeft eerder mondeling al gevraagd welke juridische gevolgen deze uitspraak van de welstandscommissie kan hebben. Hierover hebben wij echter nog geen informatie ontvangen. Bovendien is het niet duidelijk welke gevolgen een eventuele vertraging van de herontwikkeling van de Bankenlocatie kan hebben voor de rest van de herontwikkeling Melkmarkt. Daarom heeft de VVD Zwolle de volgende artikel 44 vragen.

  1. Welke stappen heeft uw college ondernomen naar aanleiding van de uitspraken van de Welstandscommissie over de monumentale status van de Bankenlocatie
  2. Welke juridische consequenties heeft de uitspraak van de welstandscommissie over de monumentale status van de Bankenlocatie voor de gemeente
  3. Welk risico heeft de mogelijk ontstane vertraging bij de herontwikkeling van de bankenlocatie voor de rest van het project herstructurering Melkmarkt

  Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk reactie op bovenstaande vragen zodat onze fractie kan bepalen of een debat over de ontstane situatie noodzakelijk is.

  Vriendelijke groet,

  Ren?© de Heer
  Gerrit van der Kooy

Reacties zijn gesloten.