Zwolle wil huidig karakter Berkum behouden

Foto van auteur

Het wonen in Berkum staat ook bij het te ontwikkelen bestemmingsplan centraal. Daarbij is het uitgangspunt het huidige karakter van Berkum te behouden. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het voorontwerpbestemmingsplan dat het college van burgemeesters en wethouders dinsdag heeft vastgesteld.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de rijksweg A28, de Maatgravendijk, de Nieuwe Vecht, het Rechterland, de Oude Meppelerweg, de Zwartewaterallee, het Koeweidepad, de Agnietenbergweg en de Haersterveerweg. Het woonzorgcentrum “De Wissel” is buiten het plan gehouden. Hiervoor wordt een aparte planologische procedure gestart, die is gericht op herontwikkeling van dit gebied.

Zwolle op orde

Het voorontwerp bestemmingsplan Berkum is onderdeel van ‘Zwolle op orde’. In juli 2003 is het project ‘Zwolle op orde’ gestart met als doel het actualiseren van de bestemmingsplannen. Er gelden nu in Zwolle meer dan 250 bestemmingsplannen. Een groot deel hiervan is verouderd en in veel gevallen zijn er herzieningen gedaan of is op bepaalde onderdelen vrijstelling verleend. Daarom heeft de gemeenteraad bepaald dat alle plannen opnieuw bekeken moeten worden. Het is tegelijkertijd ook de bedoeling dat alle Zwolse wijken een eigen bestemmingsplan krijgen op basis van de nu geldende regelingen.

Bestemmingsplannen Berkum

Voor de wijk Berkum gelden momenteel 18 bestemmingsplannen. Het oudste plan stamt uit 1960, het jongste uit 2000. De verschillende regels die in dit kleine gebied gelden, maken het moeilijk om snel inzichtelijk te krijgen welk bestemmingsplan van toepassing is op een locatie. Van met name de oudere plannen zijn de voorschriften slecht toe te passen. Dit is voldoende aanleiding om voor het gebied Berkum een nieuw bestemmingsplan te maken.

Bebossing

Uitlopers van het bos op de Agnietenberg en het Schrevenbos en het Vegtlusterbos zijn bestemd tot bos. Het Vegtlusterbos is in 1997 aangelegd. De jonge bosaanplant van het Vegtlusterbos valt onder het contract dat de gemeente gesloten heeft met de Stichting Face (Forests Absorbing Carbondioxide Emission). Dit betekent voor de gemeente dat zij voor dit bos een instandhoudingsplicht heeft van minimaal 99 jaar (vanaf 1997). Aan de aanleg van dit bos heeft Stichting Face een financiële bijdrage geleverd. De cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden van het bos worden beschermd.

Daarnaast is het mogelijk gemaakt dat, wanneer het garagebedrijf aan het Kerkepad beëindigd wordt, de bestemming wijzigt in wonen. De bestaande hoogte mag hierbij niet worden vergroot.

Terinzagelegging en inloopbijeenkomst

Het voorontwerp bestemmingsplan Berkum ligt van 3 mei tot en met 30 mei 2007 ter inzage in het Informatiecentrum op het stadhuis, Grote Kerkplein 15. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijke opmerkingen kenbaar maken.

Ook wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd op dinsdag 15 mei 2007 van 15.30 tot 21.30 uur in de Weijenbelt, Campherbeeklaan 82. Er is dan gelegenheid om het voorontwerpbestemmingsplan te bekijken, vragen te stellen aan de aanwezige ambtenaren en opmerkingen te maken.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “Zwolle wil huidig karakter Berkum behouden”

Reacties zijn gesloten.