Vaststelling beleid voor evenementen in Zwolle

Foto van auteur

Evenementen in Zwolle worden voortaan getoetst aan een geactualiseerde beleidsregel. De beleidsregel is overkoepelend voor heel Zwolle en biedt een helder kader voor de organisatoren van toekomstige evenementen. Het bevat regels voor evenementen in de buitengebieden, het decibellenbeleid en eindtijden. Voor evenementen in de buitengebieden zijn nu de locaties op en nabij Wijthmenerplas, Agnietenplas en Milligerplas aangewezen, waarbij alleen de Wijthmenerplas mag worden gebruikt voor grootschalige evenementen.

Na een gedegen weg van intern en extern overleg en inspraak – tussen de betrokken ambtelijke afdelingen en met de evenementenorganisatoren, SESZ, politie, en BBZ – is de beleidsregel evenementen door het college van B&W vastgesteld. In de beleidsregel zijn de opgedane ervaringen rond evenementen in de afgelopen jaren en de ontvangen reacties, adviezen en opmerkingen zoveel mogelijk verwerkt.

 Bij de vaststelling van de nota evenementenbeleid eind februari 2005 is geconstateerd dat er eenduidige en integrale regelgeving voor evenementen moest komen.

De aparte regels voor het manifestatieterrein Park de Wezenlanden moesten worden geïntegreerd in de nieuwe beleidsregel en er ontbrak nog regelgeving voor evenementen in het buitengebied.

De concept-beleidsregel is voor inspraak langs de evenementenorganisatoren, Stichting Evenementen Support Zwolle (SESZ) en het bestuur van de binnenstadsbewoners Zwolle (BBZ) gegaan. Dit heeft geleid tot aanpassingen en uiteindelijk tot de beleidsregel zoals die er nu uitziet.

Een aantal wijzigingen ten opzichte van de voorgaande regels:

·         De onderverdeling van evenementen is beperkt tot twee soorten: grootschalige en overige evenementen. Het aantal grootschalige evenementen die per jaar in de binnenstad zijn toegestaan, was en blijft beperkt tot 12, dit in goed overleg met het bestuur van de binnenstadsbewoners, BBZ.

·         De gemeentelijke manier van geluidsmetingen is door de heer Menno van der Veen, deskundige op het gebied van geluid en decibellen, kritisch bezien en akkoord bevonden. Mede op basis van zijn adviezen is de gradatie in de toegestane maximale geluidsbelasting vereenvoudigd en beperkt tot 2 categorieën. De gemeente werkt er inmiddels al mee, naar tevredenheid van organisatoren en de gemeentelijke handhavers.

Je kunt niet alles vastleggen in regels. Regels beschermen, maar beperken ook.

Wij verwachten dat de beleidsregel de basis vormt voor een goede samenwerking met de evenementenorganisatoren. Doel is voor ons allemaal: een bruisende stad, waar regelmatig iets leuks te beleven is en waar men zich welkom en veilig voelt.

De beleidsregel is in te zien bij het Gemeentelijk Informatiecentrum aan de Sassenstraat en is op te vragen bij de Stichting Evenementen Support Zwolle (www.evenementenzwolle.nl). Vanaf 22 februari is hij te downloaden (www.zwolle.nl)

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)