Kritiek op ‘studentenwoningen’ Venestraat

Foto van auteur

De Swollwacht fractie is de afgelopen dagen meerdere malen benaderd door bewoners en omwonenden van de Venestraat in Zwolle. Raadslid Kistemaker: Deze maken zich ernstige zorgen, omdathetvoormalig kinderdagverblijf ‘de Til’ aan de Venestraat is opgekocht door projectontwikkelaarAxeon”,die een vergunning heeft aangevraagdom het pand op te splitsen naar 27 studentenappartementen, zgn. “studentenkoopkamers”.

“In de Venestraat zijn 50% van de panden – nu – reeds studentenhuizen. De gemeentelijke norm van maximaal 10% kamerbewoning is daarmee al ruimschoots is overschreden”, zegt Kistemaker. De Gemeente Zwolle heeft in een eerder stadium reeds bepaald dat er in de Stationsbuurt geen studentenpanden meer bij mogen komen. Swollwacht: Het nieuw project “studentenkoopkamers”, zoals projectontwikkelaar Axeon” ze noemt vallen volgens de fractie onder dezelfde categorie als studentenpanden én daarom kan/mag er ons inziens hiervoor dan ook géén vergunning – door de gemeente Zwolle – worden verleend ook al zouden deze plannen passen binnen het bestemmingsplan.

“Ook zou hier – door toevoeging van nog eens 27 studentenkamers – de parkeerdruk wederom verder worden verhoogd. In de evaluatie van het parkeerbeleid Assendorp werd aangegeven, dat bij plannen die tot verhoging van de parkeerdruk in Assendorp zouden kunnen leiden, géén bouwvergunning zou moeten worden afgegeven.” De Swollwachtfractie wenst van het College dan ook antwoord c.q verduidelijking te krijgen op via vragen aangaande dit onderwerp.

1.     Bent u met ons van mening, dat in de Venestraat de gemeentelijke norm van 10% kamerbewoning reeds ruimschoots is overschreden?

2.     Bent u met ons van mening dat de projectontwikkelaar – door de naam studentenkoopkamers te gebruiken – de gestelde norm m.b.t. het percentage studentenwoningen in deze straat/wijk tracht te ontduiken?

3.     Kent u de afspraak uit de evaluatie parkeerbeleid Assendorp, dat bij plannen die tot verhoging van de parkeerdruk in Assendorp zouden kunnen leiden, géén vergunning zou moeten worden afgegeven.

4.     Wat doet uw College er aan om te voorkomen, dat er voor dit project “27 studentenkoopkamers” aan de Venestraat een bouwvergunning wordt verleend?

 1. Hoe denkt u te gaan voorkomen dat slimme projectontwikkelaars in de toekomt de geldende regelgeving inzake kamerbewoning etc.. probeert te omzeilen?
 2. Kunt u zich met ons de ernstige zorgen van de buurtbewoners voorstellen, wanneer er een vergunning – voor dit project “27 studentenkoop-kamers” aan de Venestraat – wordt verleend?

Met vriendelijke groet,

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Kritiek op ‘studentenwoningen’ Venestraat”

 1. Ook de PvdA gaat vragen stellen:

  Via de media bereikte ons vorige week het bericht dat Axeon Projectontwikkeling een vergunning heeft aangevraagd om het voormalige kinderdagverblijf de Til aan de Venestraat om te zetten in 27 ?©?©nkamerappartementen in de koopsector. Het zou hierbij volgens Axeon gaan om 30% onzelfstandige – en 70% zelfstandige wooneenheden, waarbij onderverhuur tot de mogelijkheden behoort. Hiermee valt dit voornemen ons inziens onder de beleidsregel Onttrekkingsvergunning en de wijziging Huisvestingsverordening 1996, beiden vastgesteld in juni 2004.

  Axeon beroept zich op artikel 2 van de beleidsregel Onttrekkingvergunning, waarin staat dat op basis van artikel 12 (overgangsbepaling) van de Huisvestingsverordening een Onttrekkingsvergunning kan worden verleend, mits deze onttrekking niet in strijd is met het bestemmingsplan.

  Hiernaast heeft het college in juni 2004 besloten de beleidsregel Onttrekkingsvergunning te wijzigen. Vanaf dat moment wordt een Onttrekkingsvergunning verleend als op het moment van aanvraag mag niet meer dan 10% van de tot bewoning bestemde gebouwen in een betreffende straat reeds onttrokken is aan het gebruik van zelfstandige woonruimte en het pand niet ligt in buurten als de Stationsbuurt, Veerallee en Oud-Assendorp.

  Op 7 juni 2004 heeft de Raad de wijziging Huisvestingsverordening vastgesteld waarin werd bepaald om artikel 12, de overgangsregeling, te laten vervallen.

  De Venestraat ligt in een uitzonderingsbuurt en in deze straat overschrijdt het aantal onzelfstandige wooneenheden ruimschoots de 10%-norm.

  Dit brengt ons tot de volgende vragen:

  1. Bent u met ons van mening dat Axeon geen beroep kan doen op, artikel 12 van de huisvestingsverordening, omdat deze per raadsbesluit op 7 juni 2004 is vervallen?
  2. Indien u dit met ons van mening bent, deelt u onze mening dan ook dat de plannen
  van Axeon vallen onder de gewijzigde beleidsregel Onttrekkingsvergunning?
  3. Indien u ook dit met ons van mening bent, wat is dan uw mening over deze plannen in
  het licht van de genoemde wijzigingen in de beleidsregel Onttrekkingsvergunning?
  4. Wat is dan uw voornemen, gelet op voorgaande, voor het afgeven van een
  Onttrekkingsvergunning aan Axeon Projectontwikkeling?

  Fractie PvdA

  Ronald Revenberg
  Nelleke Vedelaar

Reacties zijn gesloten.