Zwolle wil problematiek van zwerfjongeren verminderen

Foto van auteur

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders neemt een aantal maatregelen om de problematiek van zwerfjongeren te verminderen. De aanpak van de problematiek van zwerfjongeren vraagt om een integrale aanpak die zich richt op preventie, betere en eerdere signalering van mogelijk zwerfgedrag en een betere overdracht van jeugdzorg naar reguliere zorg. Deze maatregelen van het college nemen de meest urgente problemen weg, en worden voorafgaand aan de integrale aanpak ingezet, die in het voorjaar door de gemeenteraad wordt behandeld.

Er komt een kleinschalige dagopvang voor zwerfjongeren. Deze opvang dient te fungeren als een vindplaats van zwerfjongeren, van waaruit zorg geboden kan worden en ingezet kan worden op een dagbesteding. Daarnaast moeten er meer mogelijkheden voor nachtopvang en huisvesting komen. SWZ en Trias Jeugdzorg hebben samen het initiatief tot een jongerenhotel genomen. In aanvulling daarop is in het actieplan jeugdwerkloosheid een project ontwikkeld voor het aanbieden van tijdelijke huisvesting aan jongeren die door hun woonsituatie worden belemmerd in het studeren of werken. De provincie Overijssel en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financieren dit experiment.

Ook het 1000 jongerenplan biedt kansen voor zwerfjongeren voor dagbesteding, werken onder begeleiding. Hoewel dit vooral gericht is op het hebben en houden van werk, kan waar dat nodig is ook aanvullende hulpverlening worden geboden.

Pilot

De aansluiting tussen jeugdzorg en reguliere zorg kan beter. Daarom wordt in een pilot gekeken hoe een verlengde indicering van jongeren tot 23 jaar kan bijdragen tot een betere aansluiting tussen jeugdzorg en reguliere zorg, onder andere door begeleid wonen. Hiervoor stelde de provincie Overijssel een subsidie van € 80.000,– beschikbaar.

Met deze acties geeft het college een eerste aanzet voor de uitvoering van het amendement “in 2014 is het aantal zwerfjongeren in de regio Zwolle met 50 procent gedaald ten opzichte van het jaar 2008”. In het voorjaar van 2011 krijgt de gemeenteraad een nadere invulling over de aanpak van de zwerfjongerenproblematiek.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Zwolle wil problematiek van zwerfjongeren verminderen”

  1. Verslag Raadsplein:

    De standpunten ten aanzien van dit onderwerp worden ruim uitgewisseld. Met name over de overdracht, het gevaar om tussen wal en schip te vallen en de mogelijke decentralisatie van jeugdzorg naar gemeenten worden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld aan de portefeuillehouders. Ook wordt een aantal keren preventie en vroegtijdige signalering genoemd. De integrale benadering wordt door verschillende partijen als positief ervaren. Verder worden er een aantal suggesties aan de wethouder gedaan.
    Wethouder Vedelaar roemt de bevlogenheid van de raad met betrekking tot dit onderwerp. Op initiatief van de raad wordt over dit onderwerp gesproken. De aangenomen motie bij de begroting 2011, waarin wordt aangegeven dat in 2014 de helft minder zwerfjongeren moeten zijn, biedt een uitdaging. Op dit moment is het lastig de jongeren te bereiken omdat ze niet op een centrale plek te vinden zijn. Wethouder Van As geeft aan dat het een weerbarstig probleem is. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het integrale jeugdbeleid. Het is nog niet helder hoe een en ander er m.b.t. de verantwoordelijkheden, als het gaat om jeugdzorg, uit gaat zien. De gemeente Zwolle anticipeert echter al wel op de mogelijke veranderingen zodat op een zo goed mogelijke manier aansluiting wordt gevonden met het huidige en te ontwikkelen beleid. Wethouder Van As zegt toe in januari 2011 met informatie rondom de aangenomen motie bij de PPN 2010-2014 te komen, naar aanleiding van een vraag van de fractie van de SP.
    De voorzitter concludeert dat er op hoog niveau over dit onderwerp is gesproken. De raad stemt in met het voorstel van de voorzitter om de Beslisnota door te geleiden naar de Besluitvormingsronde A van het Raadsplein op 10 januari 2011.

Reacties zijn gesloten.