Swollwacht stelt Soepbus ter discussie

Foto van auteur

De raad van de gemeente Zwolle heeft op 16 december 2002 j.l. ingestemd met het voorstel Ketenaanpak Zorg voor Overlast. Binnen deze Ketenaanpak is ook aanvullend op het project bemoeizorg de activiteit van de Soepbus opgenomen, welke een preventief doel beoogt en signaleringsfunctie dient te hebben waarbij tevens geacht wordt hulp te bieden aan zorgwekkende zorgmijders, waaronder dak- en thuislozen.

Nu bijna 4 jaar later met alle investeringen in het achterhoofd op het gebied van sociale opvang, zoals Nachtopvang Nel Banninkhuis, Dagopvang Bonjour, Dag- en nachtopvang Pannenkoekendijk en de Herberg, begint de Swollwacht fractie zich af te vragen of de aanwezigheid van de Soepbus in de straat nog wel functioneel is en zo niet overbodig is geworden. De lokale partij stelt daarover een aantal vragen aan het college.

Vervolg persbericht Swollwacht:

Dit daar Zwolle – door zijn verantwoordelijkheid te nemen – grote stappen voorwaarts heeft gemaakt op het gebied van goede voorzieningen voor de uiterst kwetsbare groepen van onze samenleving.

Zoals u weet, is de Swollwacht fractie van mening dat initiatieven waarmee jaarlijks subsidiegeld gemoeid is (structureel € 45.000,-, besluit 02-06-2003) op zijn tijd tegen het licht gehouden moeten worden om te bezien of deze investeringen nog wel nuttig c.q. noodzakelijk zijn of wellicht overbodig zijn geworden.

De Swollwacht fractie heeft op verzoek van verschillende Zwolse burgers, welke twijfels hebben over de cliëntéle van de soepbus, de afgelopen weken regelmatig poolshoogte genomen bij de soepbus. Bij persoonlijke waarneming heb ik kunnen constateren, dat de grote getale klanten van de soepbus, welke genieten van ongetwijfeld een heerlijke kop soep, dikwijls bestaan uit gewone burgers, studenten enz….. En helaas of eigenlijk gelukkig niet alleen maar uit dak en thuislozen.

Tevens komt bij ons de vraag op of de soepbus niet concurrerend is geworden in relatie tot de aanwezige reguliere voorzieningen, waar de doelgroep ook voorzien wordt van maaltijden oftewel bed, bad en brood.

De Swollwacht fractie is dan ook gezien bovengenoemde waarneming van mening dat het wellicht aannemelijk is geworden dat de soepbus – na jarenlang haar dienst te hebben bewezen – nu 4 jaar na invoering overbodig is geworden en dat deze middelen ad. € 45.000,- per jaar misschien anders en beter ingezet kunnen c.q dienen te worden.

De Swollwacht fractie heeft naar aanleiding van bovenstaande voor u de volgende vragen:

 

1.      Bent u met ons van mening dat wanneer een activiteit – waarmee subsidiegelden gemoeid zijn – onvoldoende functioneel is en niet meer noodzakelijk is – heroverwogen dient te worden?

2.      Bent u met ons van mening, mede door de gedane investeringen m.b.t. de maatschappelijke opvang, de aanwezigheid van de soepbus hiermee wellicht overbodig is geworden? Zo nee, waarom niet?

3.      Is het juist dat er jaarlijkse een subsidiebedrag van € 45.000,- beschikbaar is voor de soepbus? Of is dit bedrag hoger? Zo ja, welke bedrag is hier jaarlijks mee gemoeid.

4.      Bent u met ons van mening dat structurele middelen (subsidie) alleen ingezet dienen te worden indien deze nuttig en noodzakelijk zijn?

5.      Bent u met ons op de hoogte van het gegeven dat niet alleen aan kwetsbare groepen mee lepelen, maar ook gewone burgers die heel goed in staat zijn om in hun eigen onderhoud te voorzien.

6.      Kunt u aangeven wat de richtlijnen c.q instructies zijn t.a.v. de verstrekking van soep door de soepbus.

7.      Kunt u aangeven of de cliëntéle van de soepbus nog steeds bestaat uit mensen die de weg naar de reguliere opvang nog niet hebben gevonden. Zo ja, om hoeveel zorgmijders gaat het en wat is de reden dat deze mensen nog geen gebruik maken van de reguliere voorzieningen c.q opvang?

 

Graag zie ik de beantwoording van de gestelde vragen graag voor de begrotingsbehandeling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Freddy Eikelboom

Fractievoorzitter Swollwacht

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

12 gedachten over “Swollwacht stelt Soepbus ter discussie”

 1. Ik ken de problematiek niet van mensen zonder huisvesting, verslaving etc etc en dus leven op straat. Waarschijnlijk kent Swollwacht die beter gezien hun jarenlange (door mij gewaardeerde) betrokkenheid met dit thema. Ik was echter altijd in de veronderstelling dat bekend was dat een deel van de mensen die niet op straat leven zich niet naar opvangmogelijkheden als het Nel Banninkhuis begeven cq een zetje nodig hebben. De soepbus vond ik altijd een mooi vehikel (letterlijk en figuurlijk) om ook met die mensen in contact te komen. Om iets te doen voor die categorie mensen. Om problemen te signaleren, om daar waar mogelijk hulp te regelen. Heb veel waardering voor de mensen die dit bij nacht en ontij doen.

  Ik sta dus een beetje dubbel tegen de vragen van swollwacht aan te kijken. Aan de ene kant vind ik het heel goed dat ze betrokken blijven bij dit onderwerp, op de hoogte zijn van wat er leeft en kritisch kijken naar de inzet van geld van de gemeente. Aan de andere kant denk ik altijd dat je als raadsfractie moet kijken naar de hoofdlijnen. Dit is wel erg eenzijdig op 1 ding gericht. Wellicht beter vragen naar een evaluatie van het totale pakket aan maatregelen van het College en daarbij dan ingaan op enkele specifieke onderdelen.

  laten we deze winter in ieder geval nog maar even doorgaan met de soepbus. Als ik zie hoeveel eikels er aan en onder de boom liggen en hoeveel besjes er aan de vuurdoorn zitten, dan kon het nog wel eens een zware winter worden….

 2. Volgens mij krijgen we juist zachte winter, want de koeien staan namelijk v?³?³r 1 november ‘s-morgens in het weiland met de kop in de wind…

 3. Je kunt altijd nog eens per kwartaal gratis bij Swollwacht een vorkje gaan prikken . ( Opgave van te voren bij de Borrelsboot). Wellicht is de Borrelsboot een goede vervanger voor de bus? Dan subsidieert swollwacht toch gewoon?Het feit dat er , mogelijk misbruik van wordt gemaakt, lijkt mij geen reden om de voorziening stop te zetten.Dan bederven de kwaden ( de misbruik makers, mensen die het best zelf kunnen betalen) het dus voor de goeden ( bij wie zo’n warm bordje soep echt welkom is in koude tijden).Loopt dat misbruik n u echt zo de spuigaten uit?. Dat dan eerst maar eens onderzoeken.

 4. De soepbus van het Leger des Heils in Zwolle is van essentieel belang om dak- en thuislozen die andere hulp weigeren te bereiken.
  Dat antwoord het Leger op vragen van de politieke partij Swollwacht. Die denkt dat de soepbus overbodig is geworden. De bus is jaren geleden in Zwolle gaan rijden om met name de hulpweigeraars van voedsel en hulp te voorzien. De Swollwacht-fractie zegt dat steeds minder zwervers gebruik maken van de soepbus, maar meer studenten en andere burgers. Het Leger des Heils herkent dat niet.

  RTV Oost

 5. Overbodig ???
  Wat maakt het nou uit dat er steeds meer studenten gebruik van maken.
  Het is een schitterend sociaal alternatief, want wat je tegenwoordig ziet gebeuren is dat de hele maatschappij verhardt en dat iedereen het maar zelf moet opknappen.
  Ook heb je het niet direct nodig, het blijft toch gewoon schitterend dat er mensen rondlopen om anderen te helpen.
  Dat moet je niet kapot m aken, omdat de markt zich van zwervers naar (arme) studenten verschuift.

  Ik zou het alleen maar toejuichen als dit soort alternatieven steed grootser werden aangepakt.

  Binnenkort zeggen ze dat er geen voedselbank meer nodig is.

 6. Jammer dat de Soepbus als voorportaal van de diverse andere voorzieningen zo miskend kan worden. Het is, zij het dat er daarvoor wellicht nog een iets betere inkapseling dient plaats te vinden in de huidige keten, een mooi instrument om preventief te werken en vroegtijdig te signaleren en ingrijpen mogelijk te maken, waarnaast het ook dient om mensen die drempelvrees naar andere voorzieningen hebben te helpen deze drempel te slechten. Onmisbaar dus in een complete keten. En zeker geen item om met de o weer in de maand pas aan te kaarten.

 7. Dan heb ik nog wel een andere optie voor Hans B: 8)
  neem ook de Voedselbank onder je hoede, want die zijn nog steeds op zoek naar alternatieve ruimte en met je cateringbedrijf heb je toch loodsen zat en kan de Willem Jan direct als uitdeelpunt fungeren voor zowel voedselbank als soepbus….let wel: uitdeelpunt!

  Zo komt het sociale hart (dat toch in hun logo verwerkt is) misschien toch nog weer op zijn plek bij Swollwacht 😛

 8. De locatie m,oet hiervoor toch geen probleem zijn, want met de Zorgboulevard worden toch al een heleboel voorzieningen op de Pannenkoekenberg gedeponeerd 8) 😛

Reacties zijn gesloten.