Meerjaren Prognose Vastgoed Zwolle 2013

Foto van auteur

Zwolle – De Zwolse gemeenteraad spreekt zich binnenkort uit over de uitgangspunten van de gemeentelijke MeerjarenPrognose Vastgoed, de MPV. De prognose geeft inzicht in de verwachte financieel-economische ontwikkelingen rond het gemeentelijk grondbeleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om beoogde resultaten en risico-inschattingen.

De Overijsselse hoofdstad heeft de afgelopen tijd de vastgoedprogramma’s en het grondbeleid tegen het licht gehouden en in beeld gebracht wat de werkelijke vraag is voor de korte en langere termijn. Zwolle wil de plannen meer flexibel maken en beter inspelen op de nieuwe werkelijkheid. Burgemeester en wethouders hebben inmiddels uitgangspunten van de MPV geformuleerd waarover de gemeenteraad zich uit moet spreken. De uitgangspunten voor de MPV 2013 komen voort uit de heroverweging van de stedelijke programma’s die de gemeente samen met haar partners in de stad en regio en andere externe deskundigen heeft ingezet. Belangrijk(ste) onderdeel van de herprogrammering is een analyse van de woningbouwmarkt. Die analyse leidt tot een bijstelling van de Zwolse planning voor woningbouw, kantoren en voor de uitgifte van grond.

Voor de MPV zijn de Zwolse grondprijzen belangrijk. Tegelijk met de vaststelling van de uitgangspunten voor de MPV hebben burgemeester en wethouders de gemeentelijke grondprijzen in Zwolle voor de komende periode vastgesteld, via de grondprijzennota.

Uitgangspunten

Er is een aantal onderwerpen waarover de gemeenteraad zich moet uitspreken om tot een gedragen MeerJarenPrognose Vastgoed te komen. Het gaat dan onder meer om de programmatische uitgangspunten voor Zwolle: wat is een realistisch programma voor wonen, voorzieningen, kantoren en bedrijventerreinen.

Een ander uitgangspunt voor de MPV zijn de zogenoemde rekenparameters. Bij het opzetten van langlopende exploitaties worden kosten (investeringen) en opbrengsten, bijvoorbeeld als grond verkocht wordt, voor de looptijd van de exploitatie uitgezet. Daarbij moet, uitgezet in de tijd, rekening worden gehouden met factoren als rente en inflatie. Deze factoren worden de rekenparameters genoemd. Als daar aanleiding voor is worden deze factoren aangepast. In de Zwolse uitgangspunten wordt gewerkt met parameters die adviesbureau Deloitte baseert op een onderzoek onder een veertigtal gemeenten. Andere uitgangspunten die aan bod komen in de gemeenteraad zijn economische risico’s, de status en waardering van gemeentelijk grondbezit en andere relevante factoren die samenhangen met specifieke projecten.

Voorjaar

Na vaststelling door de gemeenteraad van de uitgangspunten kan de MeerJarenPrognose Vastgoed opgesteld worden. Daarover kan de raad zich dan komend voorjaar uitspreken.

De volledige Nota van Uitgangspunten voor de MeerjarenPrognose Vastgoed 2013 is te raadplegen via de website van de gemeente Zwolle: www.zwolle.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)