Meerjarenperspectief Zwolle: gericht investeren

Foto van auteur

Zwolle -De fundamenten van Zwolle blijven versterken met gerichte investeringen. En inzetten op de kracht van de stad en haar burgers. Die aanpak geeft ook de komende jaren de Overijsselse hoofdstad de kans om sterker uit de (economische) crisis te komen. In de Perspectiefnota voor de jaren tot 2018 beschrijven burgemeester en wethouders hoe Zwolle de financiële opgaves kan oplossen. Uitgangspunt blijft een aanpak waarmee de Zwolse kansen verzilverd blijven worden.
Zowel de burgers en de partners in de stad als de gemeente zelf pakken daarbij, vaak gezamenlijk, hun verantwoordelijkheid. Zwolle heeft minder te besteden. Onder meer door de structurele veranderingen in de vraag naar en bouw van woningen kiest Zwolle voor een grondige aanpassing van de wijze van stadsontwikkeling. Dat kost tientallen miljoenen euro’s. Voor de achterblijvende ontwikkeling van de wijk Stadshagen is een voorziening genomen van ruim 60 miljoen euro. Burgemeester en wethouders kiezen daarom nog scherper voor investeringen die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de stad. Zowel voor 2014 als voor 2015 wordt gekoerst op een sluitende begroting.

Regionale spil
Deze laatste Perspectiefnota van dit college voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 staat in het teken van het verder ontwikkelen van Zwolle volgens uitgangspunten die waardevol zijn gebleken. De Overijsselse hoofdstad is een relatief sterke regionale spil. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in de bereikbaarheid van en in de stad, is de historische binnenstad verder tot ontplooiing gebracht en wordt onder meer onder de noemer Iedereen Doet Mee werk gemaakt van het benutten van de eigen kracht van de Zwolse burgers. Het college wil blijven inzetten op die koers.
Onzekerheid
Tegelijkertijd moet geconstateerd worden dat de aanhoudende economische tegenspoed ook Zwolle en de Zwollenaren treft. Bedrijven moeten de deuren sluiten, (dreigende) werkloosheid leidt tot onzekerheid. De financiële mogelijkheden van de (lokale) overheid staan fors onder druk.
Burgemeester en wethouders voorzien voor de komende jaren vanwege teruglopende inkomsten een structureel tekort op de begroting. Voor 2017 zou dit, zonder bezuinigingen, gaan om een structureel bedrag van 10 miljoen euro. In de Perspectiefnota worden al maatregelen ter grootte van in totaal 3,3 miljoen euro voorgesteld. En worden zoekrichtingen voor het vervolg aangegeven. Burgemeester en wethouders zetten er op in om bij de begroting voor 2014 – die dit najaar gepresenteerd wordt – aanvullende voorstellen te doen om ook de begroting van 2015 sluitend te maken.
Daarnaast moet ook het eerder geconstateerde tekort van 60 miljoen euro op de vastgoedexploitatie worden opgevangen. Ook daarvoor doet het college in de Perspectiefnota voorstellen: onder meer zo’n 20 miljoen euro is beschikbaar door het doorlichten en schrappen van projecten. Daarbij is door het college gekeken naar het belang van het project en naar de haalbaarheid ervan op de korte of middellange termijn.
Investeren
Om de financiële ruimte zo effectief mogelijk te houden stellen burgemeester en wethouders voor om de komende jaren een aantal maatregelen te nemen. Inzet daarbij is dat Zwolle blijft investeren in sociale en economische kansen die de stad biedt. Zo kan de gemeente door de overdracht van verantwoordelijkheden op sociaal terrein meer maatwerk leveren. Het college houdt vast aan een buffer om de zogenoemde decentralisatie ook in de toekomst financieel op te kunnen vangen. Verder worden initiatieven in de Zwolse buurten waar nodig ondersteunt. Dat past ook bij de faciliterende, samenwerkende rol die de gemeente voorstaat. De inzet op bereikbaarheid – ook als een van de pijlers van de economische kracht van de Overijsselse hoofdstad – krijgt onder meer vorm in de Spoorzone en de aanpak van de N340. Het stadsontwikkelfonds blijft wat het college betreft belangrijk voor het versterken van Zwolle.
Voorjaarsstukken
De Zwolse gemeenteraad buigt zich in juni over de Perspectiefnota en de overige voorjaarsstukken (de jaarrekening en de Berap)
De voorjaarsstukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Zwolle, www.zwolle.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)