Ontwikkeling Spoorzone en OV-knoop Zwolle

Foto van auteur

Zwolle – Voordat maandagavond begonnen wordt aan de meningsvormende ronde van het Raadsplein en de bespreking van de Spoorzone was er een ordevoorstel van mevrouw Rots (ChristenUnie). Zij stelde voor, gezien de complexiteit van het onderwerp en de behoefte aan aanvullende informatie, deze avond vooral informatief en opiniërend met elkaar van gedachten te wisselen. In haar optiek is het onderwerp nog niet besluitrijp en ze stelt dan ook voor om niet al op 27 mei een besluit te nemen, maar het college de tijd te geven de onduidelijkheden verder uit te werken om vervolgens na de zomer een besluit te nemen. 

Alle fracties konden zich vinden in het voorstel van mw. Rots, wel wordt door dhr. Rijke (GroenLinks) de suggestie gedaan om voor de zomer toch een richting vast te kunnen stellen, zodat gewaarborgd wordt dat hetgeen in het debat aan de orde is gekomen, ook daadwerkelijk wordt opgepakt door het college. De wethouder kan zich vinden in de voorgestelde werkwijze. Hij vindt het van groot belang dat dit besluit gedragen wordt door de raad. De visiefase en de uitvoeringsfase komen hiermee dichter bij elkaar, maar procedureel is er geen bezwaar. Er waren drie insprekers. De heren Van Halem en Oberson en mevrouw Van Snick. Vervolgens werd een debat gevoerd waarin de fracties vanuit hun uitgangspunten de beslispunten in het dictum beoordeelden. Alle fracties zijn het er over eens dat het een megaproject betreft waarbij zorgvuldige besluitvorming van belang is. In tijden van de bezuinigingen is er een spanningsveld tussen de financiële en de ruimtelijke kaders.

Hoewel iedere fractie de ruimtelijke kwaliteit erg belangrijk vindt, zijn voor sommige fracties de financiële kaders belangrijker. Veel fracties hebben een voorkeur voor de tunnel t.o.v. de fly-over en vinden daarom dat de wethouder zowel de tunnel als de fly-over variant verder dient uit te werken. Verder worden er opmerkingen gemaakt over de vraag of er voldoende autoparkeerplaatsen zijn, de locatie van het fietsparkeren, de ontsluiting van het busverkeer, de overkapping over het spoor, communicatie en de rol van de klankbord- en stuurgroep. 

Wethouder Piek krijgt niet de gelegenheid inhoudelijk op het debat te reageren, maar zal ten aanzien van de procedure een aantal opmerkingen maken. Voor de zomer zal de wethouder een Informatienota aan de raad overdragen, waarin hij reflecteert op het gevoerde debat en zal aangeven wat de Beslisnota die in september aan de raad wordt voorgelegd behelst. Verder wil hij toch graag benadrukken dat het college zeker niet voor second best wil gaan. Hij hoopt dit in de stukken voor de raad kan verhelderen. Vooruitlopend op de besluitvorming in september zal hij wel een Beslisnota voor de raad maken met betrekking tot het voorbereidingskrediet. De voorzitter concludeert dat er een uitgebreide opiniërende behandeling heeft plaatsgevonden en dat er tot september drie nota’s aan de raad worden overgedragen. De Informatienota die in juni wordt overgedragen, zal door de agendacommissie op voorhand worden geagendeerd op het Raadsplein.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

3 gedachten over “Ontwikkeling Spoorzone en OV-knoop Zwolle”

 1. Uh,
  ik las ”
  Vervolgens werd een debat gevoerd waarin de fracties vanuit hun uitgangspunten de beslispunten in het dictum beoordeelden

  Is er iemand die niet begrijpt wat “in het dictum beoordelen”
  betekent?
  Vraag ’t me gerust 🙂

 2. Dat is ambtelijke boeventaal, hansHanzeland. Het “dictum” is het besluit dat de raad neemt. Meestal bestaat een raadsvoorstel uit een toelichtende tekst, waarna het te nemen besluit puntig in een zogenaamd dictum staat geformuleerd.

 3. Ik denk, dat met name het taalgebruik, momenteel gebruikt door volksvertegenwoordigers in allerlei organisaties; Gemeenteraden,commissies,provinciale staten, 1ste en 2de kamer een van de redenen is, dat de “gewone” burger steeds minder interesse heeft voor hun werkzaamheden. Regelmatig hoor ik in mijn omgeving:
  “Waar hebben ze het toch over. Hier begrijp ik niets van. Moet ik dan toch weer een woordenboek aanschaffen”
  Voorbeeld delegeren kan je toch ook benoemen met af/doorschuiven.

Reacties zijn gesloten.