Gemeente krijgt meer grip op bemoeizorg

Foto van auteur

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en de cliëntenondersteuning GGZ vanuit de AWBZ worden met ingang van 1 januari 2007 onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hierdoor krijgt de gemeente veel meer de regie op de zogeheten ‘bemoeizorg’. Dit is zorg en opvang van mensen die hulp nodig hebben, maar niet in staat zijn dit zelf te vragen. De gemeente kan nu meer de ‘zorgmijders’ opzoeken en ze uiteindelijk begeleiden naar een menswaardig bestaan.

De verantwoordelijkheid voor de OGGz is voor de gemeente niet nieuw, maar de verantwoordelijkheid voor deze basisinfrastructuur past bij de taak die de gemeente Zwolle als centrumgemeente heeft. De regio-indeling houdt voor Zwolle in dat de verantwoordelijkheid zich uitstrekt over in totaal vijftien gemeenten. Dit zijn Dalfsen, Elburg, Ermelo, Hardenberg, Harderwijk, Hattem, Kampen, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Putten. Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Bemoeizorg
In de afgelopen jaren is er al een structuur opgezet voor bemoeizorg in de regio’s IJssel-Vecht en Noordwest Veluwe. Zowel in IJssel-Vecht als in Noordwest Veluwe is er een meldpunt en de aanpak voor bemoeizorg aanwezig. Voor de gemeente Zwolle is dit een belangrijk vertrekpunt. Voor de subregio IJssel-Vecht bestaat de infrastructuur uit ondermeer Meldpunt VIA, de Soepbus, de verpleegkundige zorg voor dak- en thuislozen en sommige activiteiten van team bijzondere doelgroepen van de gemeente Zwolle. Deze projecten worden uit diverse budgetten betaald. De gemeente Zwolle treedt op als hoofdfinancier van het zorgaanbod.

De mensen die in aanmerking komen voor de OGGz, zijn erg kwetsbaar. Zij hebben vaak geen aansluiting meer met de samenleving en de reguliere zorg. Het gaat hier om mensen die een psychiatrische stoornis hebben, meerdere problemen hebben die zijzelf niet op kunnen lossen, niet voor zichzelf kunnen zorgen en de weg naar hulp niet weten te vinden. De OGGz wil een vangnet creëren voor mensen die geen contact meer hebben met de samenleving. Zij wil deze groep weer bewegen om contact te zoeken met hulpverlening en maatschappij. De teams bemoeizorg gaan af op meldingen van derden. Dit zijn vaak hulpverleners, buren of familieleden. Mensen die zich zorgen maken omdat zij zien dat een persoon steeds verder aan het afglijden is. De medewerkers van bemoeizorg gaan net zo vaak bij de persoon langs totdat ze weer contact hebben en de persoon bereid is om hulpverlening te aanvaarden. Soms betekent dit dat de medewerkers letterlijk via de brievenbus in gesprek gaan met de persoon.
De gemeente Zwolle vindt het belangrijk dat zowel in onze stad als in de regio het team bemoeizorg actief is, zodat mensen die vergaand dreigen af te glijden teruggeleid worden naar een menswaardig bestaan.

Cliëntenondersteuning GGZ
Deze subsidieregeling die is overgeheveld naar de WMO is de voormalige regeling “zorgvernieuwingsprojecten GGZ”. Dit zijn subsidies voor initiatieven die door en voor (ex)cliënten zijn bedacht zoals vriendendiensten, informatiewinkel, inloophuizen en andere ideeën. De verantwoordelijkheid voor deze voorziening voor mensen met een psychiatrische beperking is nieuw voor de gemeente. De gemeente Zwolle heeft besloten om subsidie voor deze twee voorzieningen te continueren. Het gaat om de stichting Focus en Stichting Uitweg, twee inloophuizen voor mensen met een psychiatrische handicap.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)